Ambitie ontbreekt in strategienota Recreatie & Toerisme

Donderdagavond werd in de Raadzaal gesproken over Recreatie en Toerisme. Al dat praten is ook precies de kern van het probleem. Er wordt al jaren over dit onderwerp gesproken, maar er gebeurt niks. CKenG heeft daar een duidelijke mening over.

Laten wij beginnen met de positieve zaken die in de Strategienota R&T en ontwikkelagenda van het college staan.

  1. De opstellers hebben een mooie opsomming gegeven van de status quo. Er staat keurig beschreven waar we vandaag de dag staan, hoe dat zo gekomen is, met welke dwarsverbanden en stakeholders de gemeente te maken heeft en dat er tegenwoordig meer mensen op een E-bike rijden dan vroeger. Het geheel is voorzien van mooie plaatjes waar we allemaal vrolijk van worden.
  2. Het reclamebureau heeft een nieuw logo bedacht, de slagzin ‘Heerlijkhyd met een y’ vervangen door ‘Heerlijkheid met ei’ en ook het bureau voorziet zijn presentatie van mooie plaatjes waar we allemaal vrolijk van worden.
  3. Het lage mayonaisegehalte spreekt CKenG, als partij die staat voor sport beweging en gezondheid, natuurlijk erg aan.

Tot zover de positieve zaken.

Want er gaat hier van alles mis. In de eerste plaats verwijzen wij naar alle avonden die de Gemeenteraad van Castricum zich in het najaar van 2012 heeft gebogen over het onderwerp Recreatie en Toerisme. Wij hebben destijds in dezelfde Raadzaal een aantal prominente inleiders mogen begroeten, zoals de directeur van de VVV en de Marketing Manager van het Nederlands Bureau voor Toerisme. Daarnaast hebben nogal wat belanghebbenden gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken.

Belangrijk Raadsbesluit uit 2012

Uiteindelijk hebben al die avonden ook geleid tot een belangrijk Raadsbesluit, dat genomen is op donderdag 6 december 2012. Feitelijk was het niet één besluit, maar drie deelbesluiten, te weten:

  1. Een politiek besluit om de verschillende doelen in het toenmalige KEC-programma terug te brengen tot één kerndoel, namelijk de ontwikkeling van Recreatie & Toerisme, omdat de Raad dat als belangrijkste groeikans zag voor de ontwikkeling van de lokale economie en het creëren van arbeidsplaatsen. Bovendien leidt toename van Recreatie & Toerisme tot een toename van inkomsten, waarmee lokale voorzieningen in stand kunnen worden gehouden, dan wel kunnen worden verbeterd of uitgebreid, waarvan ook onze inwoners profiteren.
  2. Een opdracht aan het College van Burgemeester en Wethouders om in 2013 een visie aan de Raad te presenteren en daarbij beleidsmatige keuzes aan de Raad voor te leggen en het eerder opengestelde ondernemersloket optimaal in te zetten om ondernemers, initiatiefnemers en belangengroepen uit de toeristisch/recreatieve sector te begeleiden bij aanvragen, die bevorderlijk zijn voor de ontwikkeling van het toerisme.
  3. Een financieel besluit: het vrij laten vallen van de KEC-gelden ten behoeve van de ontwikkeling van Recreatie & Toerisme, het terug laten vloeien van de inkomsten toeristenbelasting boven het bedrag van 2012, dat was 716.500 Euro, naar de sector en het plan om College en Raad de resultaten jaarlijks samen te laten evalueren. Uitgangspunt daarbij was om vooral groei te realiseren in het aantal overnachtingen in het voor- en naseizoen, waarbij het totaal aantal overnachtingen in 2011, namelijk 568.800 ,als index 100 zou gelden.

Tot onze verbijstering moet CKenG vaststellen dat er in de hele strategienota met geen woord wordt gesproken over dit op 6 december 2012 (met uitzondering van GroenLinks) Raadsbreed aangenomen besluit. Wij herinneren u eraan dat het initiatief destijds is genomen door CKenG en de Vrije Lijst, waarna het besluit mede is opgesteld door de fracties van de VVD, D66, CDA en PvdA. Een aantal raadsleden die daar hun bijdrage aan hebben geleverd zijn nog steeds onder ons, zoals mevrouw El Ouni en de heren Wilms en Ron de Haan. De griffie beschikt over de stukken en wij hebben hen gevraagd om deze nogmaals rond te sturen.

Hoe kan het toch dat zo’n belangrijk besluit van precies 50 maanden geleden niet terugkomt in een strategienota over zo’n belangrijk onderwerp? Hebben de opstellers zitten slapen? Hebben zij hun dossiers niet goed doorgenomen? Ontbreekt de parate kennis? Is de wethouder niet in staat om de strategie en uitvoering adequaat aan te sturen? Of zijn er andere redenen om het er maar niet meer over te hebben?

Strandgebied

Onze verbijstering geldt ook het zwijgen over de motie met betrekking tot het strandgebied die CKenG had ingediend tijdens de laatste Voorjaarsnota en die op 14 juli 2016 door de Raad met 17 tegen 6 stemmen is aangenomen. De motie vraagt het College om voorafgaand aan de begrotingsbehandeling 2017 alle aspecten met het betrekking tot het strandgebied in de Raad te bespreken, haar plannen tot ontwikkeling van het gebied te presenteren en [citaat] “het plan van CaanZee nadrukkelijk in haar voorstel te betrekken”. [einde citaat] In het eigen pre-advies stelde het College in juni [volgend citaat] “de motie te omarmen”. [einde citaat]

Helaas moeten wij vaststellen dat de bedoelde avond nimmer heeft plaatsgevonden, niet in de aanloop naar de begrotingsbehandeling afgelopen november en ook niet daarna. In de voorliggende strategienota wordt het onderwerp als het ware nonchalant onder het strandzand geveegd. De Raad heeft op 14 juli 2016 het College een duidelijke opdracht gegeven voor wat betreft het plan van CaanZee. De strandondernemers hebben gezamenlijk een kwart miljoen Euro geïnvesteerd in hun voorstellen, maar de wethouder beperkt zich in een nota van 31 pagina’s tot drie zinnetjes op bladzijde 11 en komt daar in de punten 3.2 alsmede 3.4 t/m 3.8 van de ontwikkelagenda nog een beetje op terug. En wie dan goed leest naar wat er eigenlijk staat, komt niet verder dan opmerkingen als “we gaan overleggen” en “we gaan onderzoeken”. Dat gebrek aan daadkracht is dus precies het probleem waarover wij spraken in het begin van dit nieuwsitem.

Gebrek aan daadkracht

Maar er is meer: in het Nieuwsblad voor Castricum van woensdag zegt wethouder Rood tot onze verbazing [citaat] “Er staat een gebouw, Blinckers. Dat zou je nieuw leven in kunnen blazen” [einde citaat]. Nee wethouder, niet “zou” maar “moet”. Zowel inwoners van Castricum als bezoekers ergeren zich al jaren groen en geel aan de desolate staat van ons strandplateau. Ook hier hebben we geen eindeloos gepraat maar pragmatische daadkracht nodig.

De enige daadkracht die we wel kunnen vaststellen is de aanleg van natuurvriendelijke verlichting langs het fietspad van de Zeeweg, waarbij gelukkig ook de glasvezelkabel voor Wifi aan het strand wordt meegenomen. Maar die verlichting komt dan weer tot stand dankzij de lobby en inspanningen die voormalig CKenG-wethouder Leo van Schoonhoven aan de dag heeft gelegd. Daar heeft wethouder Rood dan weer niet veel voor hoeven doen.

College is aan het pappen en nathouden

Waar komt dat toch vandaan, dat praten tot je erbij neervalt? De ontwikkelagenda staat vol zaken waar we over gaan praten in plaats van wat we gaan doen. In de strategienota staat geen stip op de horizon, de ambitie ontbreekt. Het is het verhaal van op de winkel passen, van pappen en nat houden, van iedereen toelachen en een klein beetje te vriend houden. Maar er staan geen keuzes in. Geen strategische keuzes die College zelf maakt en nauwelijks keuzes die aan de Raad worden voorgelegd. Tot 2020 wordt het economische programma van de gemeente Castricum helemaal afhankelijk gemaakt van de bereidwilligheid van onze inwoners om hun familie een keertje mee te nemen voor een kanotocht in Akersloot of een pannenkoek bij Johanna’s Hof.

Pas vanaf 2020 wil de wethouder zich gaan richten op marketing. En dan nog maar mondjesmaat, zoals hij vorige week zei. [citaat] “We gaan behouden wat we hebben en dan komen er misschien in het voor- en naseizoen wat overnachtingen bij”. [einde citaat] Terwijl de Raad zich hierover in december 2012 al heeft uitgesproken! Dat betekent 8 jaar niks doen, 8 jaar verloren tijd, 8 jaar weggegooide kansen. Waarom worden Raadsbesluiten niet serieus genomen door het College? Dit is geen vergissing meer, maar miskenning. Voor Raadsleden, ondernemers en veel inwoners is dit ook geen teleurstelling meer, maar frustratie. Kan de wethouder zich dat voorstellen?

Castricum als dé fietsbestemming van Nederland

Laten we proberen hem nog enigszins op weg te helpen: een strategische keuze zou bijvoorbeeld zijn om Castricum op te waarderen tot dé fietsbestemming van Nederland. Dan zou je alles aan dat doel ondergeschikt kunnen maken. Als gemeente kun je dan maximaal inzetten op fietspaden, bebording, de stallingen aan het strand en het Alkmaardermeer en een actieve speurtocht naar exploitanten voor fietsverhuur. Maar zo’n keuze brengt ook met zich mee dat je de komst van automobilisten ontmoedigt, behalve voor aankomst en vertrek met een fietsenrek achterop.

Iets anders zijn de accommodaties. Wanneer je meer overnachtingen in voor- en naseizoen wilt, dan moet je uitzoeken in welk type accommodaties bezoekers willen verblijven. Vervolgens kun je de rem zetten op bedden of plaatsen waar je er genoeg van hebt en actief aanbieders stimuleren van aanbod dat tekort schiet. Dat laat zich indelen naar grote campings, boerencampings, hotels, bed & breakfasts, bungalowparken, recreatiewoningen en aanbod via particulieren, zoals Airbnb. De strategienota zegt daar vrijwel niets over en de ontwikkelagenda gaat er onder 2.7 slechts summier op in. Terwijl deze data volop beschikbaar is bij het NBTC, de provincie en het Ontwikkelbedrijf NHN. Ook hier is veel meer ambitie nodig in plaats van alleen het opvoeren van een kostenposten.

CKenG gaat repareren met moties en amendementen

Tot slot willen wij nog iets zeggen over de volgorde van dingen. Het is natuurlijk meer dan merkwaardig dat wij als Raad eerst een presentatie van een reclamebureau krijgen over logo, kleurtjes en plaatjes, terwijl dezelfde Raad nog moet besluiten welke kant wij als toeristische gemeente opgaan. Als wij bij wijze van spreken de strategie zouden willen beperken tot de watersport in De Woude, kan het werk van het reclamebureau zo weer de prullenbak. Die volgorde betreurt CKenG in hoge mate, evenals hoe wordt omgegaan met andere zaken in relatie tot Recreatie & Toerisme. Onze fractie rest daarom geen andere keuze dan met een substantieel aantal moties en amendementen proberen te repareren wat nu niet goed is gegaan of wat niet goed dreigt te gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *