Begroting 2016: CKenG wil bewegingsruimte voor onze inwoners

Donderdagavond 5 november behandelt de Gemeenteraad van Castricum de Begroting voor 2016. Afgesproken is dat de eerste termijn, dat is de visie van de verschillende partijen, schriftelijk zal plaatsvinden. Hieronder volgt de inbreng van CKenG.

De behandeling in het Gemeentehuis is openbaar. Het debat begint om 19.00 uur, waarna de fracties op elkaars inbreng zullen reageren.

Scoren met overheidsparticipatie of naast het doel schieten?

Tijdens de Algemene Beschouwingen, eind juni, heeft de fractie van CKenG gevraagd om meters te maken. Dat had enerzijds betrekking op het gebrek aan voortgang in (niet-) lopende dossiers en anderzijds op aandacht voor de sport, beweging en gezondheid. Concreet hebben wij het College en de Gemeenteraad uitgenodigd om samen met ons op vrijdagavond 21 augustus  5 kilometer hard te lopen vanaf sportpark De Puikman, via Wouterland naar Noord-End. Helaas hebben wij niemand van u mogen begroeten.

Misschien had u een overvolle agenda of juist die avond geen tijd. Misschien ontbreekt het u aan belangstelling voor het onderwerp. Wij hadden in ieder geval onze voorbereidingen voor u getroffen en bleven daar dus mee zitten.

aa-drink-iso-lemon-12x05ltr

Gebiedsvisie Noord-End

Gelukkig krijgt de Raad een tweede kans om blijk te geven van zijn affiniteit met de duizenden sportbeoefenaars in onze gemeente. Door te motie te steunen die vraagt om een gebiedsvisie voor Noord-End. Een visie die in gemeenten van vergelijkbare omvang, zoals Heemstede en Heerenveen, al eerder tot stand is gekomen. Er zijn twee aanleidingen om dit onderwerp nu op te pakken: het initiatief van de gezamenlijke verenigingen die al langer (sommigen al 40 jaar) op het sportpark gehuisvest zijn én het rapport van de commissie die zich over de toekomst van De Witte Brug heeft gebogen en voorstelt om ook het (nieuwe) zwembad op Noord-End te vestigen.

Beide initiatieven passen perfect in het voorstel dat de Raad op 1 oktober j.l. unaniem heeft aangenomen en dat oproept tot vernieuwing van de lokale democratie. Het beoogde doel is samenwerking te zoeken met inwoners en de behartigers van hun belangen. Overheidsparticipatie roept hen op om zelf met initiatieven te komen, waarbij het bestuur vervolgens helpt te zoeken naar mogelijkheden in plaats van zich te verschuilen achter allerlei redenen om vooral maar niet in beweging te komen.

Welnu: 5 weken na het aannemen van het initiatiefvoorstel is de eerste concrete casus daar! CKenG is reuze benieuwd welke fracties participatie niet alleen met de mond belijden maar dat daadwerkelijk waarmaken. De gebiedsvisie heeft betrekking op hoe wij als Raad aankijken tegen de ruimtelijke benutting van het gebied, welke belang wij aan sport, beweging en gezondheid toekennen, hoe wij onze rol zien ten opzichte van het grote aantal beoefenaars en hoe wij willen omgaan met de initiatieven die vanuit de samenleving op ons afkomen, dus de eerder genoemde overheidsparticipatie.

Castricum, gebiedsvisie

Het College verwijst in zijn preadvies naar de Nota Publieke Bekostiging, waarvan wij vaststellen dat de 10 fracties in de Raad daar 10 verschillende verwachtingen bij hebben, dat het Kader voor de Nota überhaupt nog moeten worden vastgesteld, dat het ver in 2016 zal zijn voordat de Nota beschikbaar gaat komen en dat deze zich dan zal beperken tot de gemeentelijke bijdrage in directe en indirecte bekostiging. Anders dan het College zien wij relevante passages uit de toekomstige Nota dan ook als financiële paragraaf die aan de Visie kan worden toegevoegd en niet als document in plaats van de gevraagde Visie.

Maatschappelijke initiatieven

CKenG is er sterk voor om maatschappelijke initiatieven te faciliteren. Sterker nog: dat is de belangrijkste reden waarom onze partij precies 10 jaar geleden is opgericht. Ook het Castricumse bestuur zal moeten wennen aan het samenwerken met maatschappelijk initiatiefnemers. Een modern bestuur werkt samen met een energieke samenleving. Inwoners hebben ideeën hoe zaken beter kunnen. In het oude politieke denken is er vaak geen ruimte voor die ideeën en worden initiatieven bij de voordeur van het gemeentehuis al afgewezen. Maar wat we nodig hebben is een samenleving die het vertrouwen krijgt van het bestuur. Een samenleving die kansen krijgt van het bestuur.

Door zicht op maatschappelijke initiatieven krijgt de gemeente het signaal wat burgers en partijen in de samenleving belangrijk vinden en waar innovatie plaatsvindt. Als ambtenaren weten welke initiatieven op hun beleidsterrein worden genomen en met welke oplossingen de samenleving komt, dan kunnen zij daar ook trends uithalen. Om meer in aanraking te komen met maatschappelijke initiatieven, kan de gemeente haar drempels verlagen voor initiatiefnemers. Een actieve samenleving vraagt om een andere manier van besturen dan we tot nu toe in Castricum gewend zijn geweest.

Raadzaal_Castricum

Mede hierdoor is door de landelijke overheid de Code Maatschappelijke Participatie geschreven. Deze code geeft aan hoe de gemeente projecten pro-actief met maatschappelijke initiatieven om kan gaan. CKenG ziet graag een positieve grondhouding. Dat voorkomt veel negatieve energie, die later kostbare tijd kost om alsnog oplossingen tot stand te brengen.  Het eerder genoemde initiatiefvoorstel is een grote stap in de goede richting. De verantwoordelijkheid om dit voorstel goed te laten landen ligt nu bij bestuur en ambtelijke organisatie, maar zeker ook bij de Raad zelf. Juist daarom heeft onze fractie bij de besluitvorming gevraagd om hoofdelijke stemming. Zodat we ieder Raadslid persoonlijk op zijn of haar commitment kunnen aanspreken. 

Bouwen en wonen 

Betrokken inwoners vinden wij zeker terug als het gaat om een goede plek om te wonen. Er liggen bij de begroting een aantal moties over sociale huurwoningen voor. Zowel voor tijdelijke als permanente woningen. Wij staan er als CKenG achter om meer sociale huurwoningen realiseren, maar hebben wel de vraag voor welke doelgroep dit zou moeten zijn. Als we kijken naar het probleem zit dat niet zozeer in het aantal sociale huurwoningen in onze gemeente, maar in het aantal woningen dat vrijkomt voor nieuwe huurders door doorstroming. Deze doorstroming moeten we stimuleren.

Als we woningen toevoegen voor ouderen, zoals in het middensegment huur, dan komen er bestaande woningen vrij voor andere doorstromers, starters en statushouders. Ouderen zijn niet de doelgroep die graag verhuist. Om doorstroming te stimuleren  moeten we senioren daarom ‘verleiden’, met een persoonlijke benadering met maatwerk, om te verhuizen naar passender aanbod (zoals bijvoorbeeld gelijkvloers en dichtbij voorzieningen).

Bouwen-wonen-Castricum

Woningen in het middensegment worden niet gerealiseerd door Kennemer Wonen, daarom gaan wij graag het gesprek met het College aan over hoe wij marktpartijen kunnen verleiden om woningen voor ouderen (55 plussers) te kunnen realiseren. De beschikbare middelen in het egalisatiefonds sociale woningbouw kunnen we hier dan bij inzetten als stimuleringsfonds, bijvoorbeeld door het verlagen van de grondprijs.

Een goed voorbeeld is het CPO-project Startingerhof in Akersloot. Dit bouwproject is ruimtelijk gezien rond. Bekend is dat de gemeente en inititiatiefnemers verschil van mening hebben over de prijs per vierkante meter. De destijds nog zelfstandige gemeente Akersloot heeft de grond aangekocht en na de fusie is er jaarlijks rente bijgeschreven. Het College stelt dat er sprake is van een realistisch grondprijs, onze fractie is van mening dat het hier een boekhoudkundige grondprijs betreft. CKenG blikt in dit verband terug op een ander CPO-project in Akersloot, De Vrije Geest, dat kennelijk zonder problemen over een grondprijs, wel slaagde en succesvol genoemd mag worden. Waarom is het project Startingerhof niet in ‘dezelfde geest’ te realiseren?

Vluchtelingen

Het nieuws wordt al maanden beheerst door de grote stroom vluchtelingen die naar Europa komt. De EU-landen kunnen het onderling maar niet eens worden over een plan van aanpak. Ondertussen vinden er op straat en tijdens informatieavonden verhitte discussies plaats tussen bevolkingsgroepen over de vraag hoe het nu verder moet. De problematiek bereikt ook Castricum. Als grootste lokale partij heeft CKenG in een visie verwoord hoe wij tegen dit complexe vraagstuk aankijken. Een visie die enerzijds recht doet aan de nood bij groepen mensen die echt hulp nodig hebben en anderzijds rekening houdt met de mogelijkheden en beperkingen in onze gemeente. Belangstellenden nodigen wij van harte uit mee te lezen op onze website: http://ckeng.nl/?p=818. Inmiddels hebben wij veel waardering gekregen voor het heldere verhaal, dat ook door Kies Lokaal in Bergen, Heiloo 2000 en de PU in Uitgeest uitgedragen zal worden.

coa

De komst van vluchtelingen heeft ook financiële gevolgen voor de gemeente. Het bevreemdt onze fractie dat daar met geen woord over wordt gerept in de begroting. CKenG heeft daar ook een aantal technische vragen over gesteld, die naar onze mening grotendeels onbeantwoord zijn gebleven. Terwijl iedereen begrijpt dat met huisvesting, bijstand, bijzondere bijstand, onderwijs, tolken, reiskosten, pogingen tot arbeidsparticipatie en veiligheid kosten gemoeid zijn die Castricum niet voor de volle 100% van Rijkswege zal terugkrijgen. Reden voor een in omvang vergelijkbare gemeente als Enkhuizen om in hun Begroting voor 2016 wel een post van € 50.000 op te nemen. Onze stelling: wees hier gewoon eerlijk over en deel de informatie met Raad en inwoners. 

Korte opmerkingen tot slot:

1. BAGGERSTORT SASKERLEI-EILAND ALKMAARDERMEER

Begin 2012 heeft de gemeenteraad van Castricum zich via een daartoe opgestelde motie uitgesproken tegen voorgenomen baggerstort (wordt gewild door het RAUM) bij veeneiland Saskerlei in het Alkmaardermeer. Een vergunning baggerstort is evenwel verleend en zou niet kunnen worden ingetrokken. CKenG blijft zich verzetten tegen bedoelde baggerstort, mede op grond van aanwezige visserijbelangen.

CKenG, Akersloot, baggerstort

2. PLANSCHADE BAKKERSPLEINTJE

Er is melding gemaakt over planschade, na een gerechtelijke uitspraak, bij het project Bakkerspleintje in Castricum, waarmede onze gemeente wordt belast.

Bekend is dat planschade bij bouwprojecten voor rekening van de opdrachtgever komt. Dit is een afspraak en was er een overeenkomst op dit punt?

3. BEGROTING 2016

Met inachtname van de eerder in deze beschouwing door onze fractie gemaakte opmerkingen zal CKenG instemmen met de Begroting 2016, zoals voorgelegd door het College.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *