CKenG stelt vragen over de Nota Publieke Bekostiging

De spelregels voor subsidie zijn in Castricum al jaren onduidelijk. Wanneer worden verzoeken van sportclubs, de cultuursector en welzijnsinstellingen gehonoreerd en wanneer worden ze afgewezen? Wat is het kader waarbinnen over het toekennen van subsidie wordt besloten en hoe verhoudt dat kader zich tot gemeenten van vergelijkbare omvang? Allemaal vragen waar CKenG al sinds 2011 graag antwoord op wil krijgen.

Het instrument dat de politiek en de betrokkenen in de toekomst moet gaan helpen is de Nota Publieke Bekostiging. Het College stelt voor om € 100.000 uit te trekken om de Nota op te stellen. Op donderdag 19 november vond een raadsvergadering plaats, waarin het voorstel werd besproken. Helaas was voor dit belangrijke onderwerp slechts een half uur ingeruimd. Daardoor bleven een aantal relevante vragen van CKenG onbeantwoord.

In de aanloop naar verdere besluitvorming heeft onze fractie deze vragen daarom schriftelijk gesteld.

  1. Waarom is bedacht om de kosten, die samenhangen met het opstellen van deze Nota, te betalen uit de Reserve Behoud Voorzieningen en niet op de manier zoals elke andere beleidsnota wordt gefinancierd?
  2. Bent u het met de fractie van CKenG eens dat de Reserve Behoud Voorzieningen bedoeld is voor de instandhouding van faciliteiten ten behoeve van onze inwoners en niet voor het intern of extern bekostigen van beleidsnota’s?
  3. De bedoelde Reserve is in juni 2013 in het leven geroepen en destijds gevuld met een bedrag van € 500.000. Op vragen van onze fractie heeft het College de afgelopen maanden bij monde van de Wethouder Financiën tot twee maal een overzicht van de onttrekkingen toegezegd. Waarom blijft het overzicht uit en wanneer verwacht u deze informatie alsnog met de Raad te delen?
  4. Voor het opstellen van de Nota is een bedrag begroot van € 100.000. Kunt u toezeggen er alles aan te doen om dit bedrag te onderschrijden?
  5. Het bedrag maakt deel uit van de 1e Berap waarmee de Raad eerder dit jaar heeft ingestemd. Los van de opmerking dat de Raad ter zake kennelijk niet alert is geweest, vraagt onze fractie zich af hoe het ‘technisch’ mogelijk is dat er überhaupt een bedrag in de 1e Berap van 2015 wordt opgevoerd voor kosten die pas in 2016 gemaakt zullen worden. Graag een toelichting hierop.
  6. In de bestuursopdracht wordt weliswaar verwezen naar het Coalitieakkoord, maar niet naar een belangrijke passage uit datzelfde akkoord, namelijk “Er zal een benchmarkonderzoek plaatsvinden naar de totale kosten van het sporten in de gemeente.” (pagina 23). Waarom wordt daar geen aandacht aan besteed?
  7. Bent u ter ondersteuning van de in de toekomst te maken keuzes bereid om alsnog de vergelijking van gemaakte kosten per inwoner te spiegelen aan de bekostiging in andere gemeenten van min of meer dezelfde omvang?

Het College heeft 30 dagen de tijd om de vragen te beantwoorden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *