Er is van alles mis in Zandzoom Limmen

Veertig jaar gelukkig in je huis wonen met uitzicht en zon in je achtertuin. Totdat je van de ene op de andere dag door een overambitieuze projectontwikkelaar wordt ingebouwd. Weg uitzicht, weg zon in je achtertuin. Het gebeurt deze dagen in Limmen waar project Zandzoom wordt ontwikkeld.

Ook elders in het land komen spanningen voor tussen plannen van projectontwikkelaars en de belangen van de oorspronkelijke bewoners in een plangebied. Gelukkig kan de gemeente dan regulerend optreden. Het wrange in Zandzoom is dat de gemeente juist voor de helft eigenaar is van de projectontwikkelaar en er allerlei belangen door elkaar lopen. Leo van Schoonhoven heeft namens CKenG de noodklok geluid.

Inbreiden in plaats van uitbreiden

In algemene zin is het goed dat gemeenten ernaar streven om voldoende woningen beschikbaar te hebben voor inwoners die woonruimte (koop én huur) zoeken. Veel gemeenten kiezen voor uitbreiding door bijvoorbeeld weiland aan te kopen en te ontwikkelen. Dat ligt in Castricum erg gevoelig omdat, in tegenstelling tot CKenG, een aantal politieke partijen in de Raad, het GDB voorop, tegen bouwen in het buitengebied zijn.

Als er dan toch gebouwd moet worden, dan is inbreiden de enige optie. Zo is ook plan Zandzoom bedacht. Op alle nog onbebouwde stukjes grond tussen de Westerweg, Visweg, Kapelweg en Pagenlaan moesten woningen komen. Maar het gebied kent ook een groot aantal huizen die daar soms al 100 jaar staan en bewoners die daar al decennia lang in wonen. Inbreiden is een gevoelige materie waarbij je als bestuur heel goed de belangen van deze bewoners in de gaten moet houden.

Gemeente speelt projectontwikkelaartje in de GEM

Dat is het in dit geval niet goed gegaan. Want de percelen tussen de bestaande woningen waren deels eigendom van de gemeente Castricum en deels van Driessen Vastgoed, het beleggingsbedrijf van Driessen Aerospace (ooit begonnen in Limmen en groot geworden als producent van vliegtuigtrolleys). Om Zandzoom te ontwikkelen hebben de gemeente en Driessen samen een bedrijf opgericht, een zogenaamde GEM (Gemeentelijke Exploitatie Maatschappij).

Als iedere partij zijn eigen rol daarin begrijpt, kan dat op zich goed functioneren. Daarom heeft de gemeenteraad in 2011 ook ingestemd met de oprichting. Namens de gemeente maakte voormalig wethouder Klijnstra (D66) deel uit van de GEM en daar ging het fout. Klijnstra trok een te grote broek aan, terwijl de gemeente juist de publieke belangen in de GEM moest waarborgen, naast de private belangen van Driessen. De Raad werd slechts beperkt geïnformeerd en als dat gebeurde vonden de bijeenkomsten bijna altijd in beslotenheid plaats. De gemeente ging projectontwikkelaartje spelen.

Financiële belangen

Een ontwikkelaar maakt maximaal winst op een project als hij zo voordelig mogelijk kan inkopen en vervolgens zo duur mogelijk kan verkopen (massa x tarief). Hoe hoger en voller het gebied (nog net binnen de marges van het bestemmingsplan) kan worden bebouwd, hoe beter het financieel resultaat. In Zandzoom heeft de gemeente twee petten op: enerzijds het publieke belang dienen, anderzijds de GEM zwarte cijfers laten realiseren. Klijnstra stuurde in zijn dubbelrol vooral op dat laatste.

Daar speelt ook de aansluiting op de A9 doorheen. Zoals bekend wordt er ter hoogte van Motel Heiloo een aftakking gerealiseerd waaraan de gemeente Castricum Euro 2.875.000 moet bijdragen. Dat geld moet eerst worden verdiend met plan Zandzoom, voordat het kan worden uitgegeven. Praktisch gezien wordt elke nieuwe woning te duur verkocht en die meeropbrengst gaat in de A9-pot. Hoe meer woningen, hoe eerder de pot gevuld is.

Bestaande bewoners

In de ambities was nauwelijks aandacht voor de belangen van de bestaande bewoners. Terwijl een aantal van hen zwaar gedupeerd is door de gang van zaken. Sommigen kampen als gevolg daarvan zelfs met ernstige gezondheidsklachten. Nadat CKenG de media had ingeschakeld kwamen er een groot aantal verontrustende meldingen bij onze fractie binnen. Inmiddels is er een bewonerscollectief opgericht.

Donderdagavond 15 december vond er in de Raadzaal een voortgangspresentatie plaats door college en ambtenaren. De grote opkomst van betrokken bewoners en de bijdrage die de insprekers namens hen aan de vergadering leverden, illustreerden nog eens de grote zorgen die in Limmen leven.

Hoofdpijndossier voor D66

Nadat Klijnstra uit beeld was heeft wethouder Steeman (eveneens D66) binnen het college het project Zandzoom onder zijn hoede gekregen. De pijlen van teleurgestelde en bezorgde bewoners werden dus met name op hem gericht. Opnieuw blijkt Steeman pas als alle ogen erop gericht zijn in gesprek te gaan met betrokkenen, in plaats van pro-actief te handelen. Dat gesprek bestaat dan meestal ook nog uit doceren, zoals een hoogleraar zijn studenten doceert. Of, zoals Steeman het zelf op Twitter stelde: “Ik toon graag het ongelijk aan”.

Deze wethouder is ook verantwoordelijk voor verkeer. Dat is een ander groot probleem in Zandzoom. De oorspronkelijke wegen zijn niet geschikt voor de toename van het verkeer en de kruising Rijksweg-Visweg al helemaal niet. Steeman houdt vast aan zijn plan voor verkeerslichten op deze kruising, terwijl de inwoners van Limmen ter plaatse veel liever een rotonde zien en de Raad al eerder een amendement van die strekking heeft aangenomen. Inmiddels heeft ook de Fietsersbond laten weten dat het college van B&W ‘rood licht negeert’. Daarmee begint Zandzoom een flink hoofdpijndossier te worden voor D66.

Het vervolg

CKenG vindt de gehele gang van zaken onacceptabel. Onze fractie heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college, waarvan de antwoorden ons kort naar de jaarwisseling zullen bereiken. Dat vormt wat ons betreft de opmaat naar een politiek debat waarin Steeman verantwoording zal moeten afleggen over de ontwikkelingen in het verleden, het heden en de toekomstige bouwplannen.

Uitgangspunt is dat de belangen van bestaande bewoners worden gerespecteerd. Wij zullen niet langer accepteren dat zij door de wethouder met een kluitje het riet in worden gestuurd met puur procedurele opmerkingen als: “het algemeen belang vereist dat we individuele belangen terzijde schuiven”, “we hebben alle voorschriften gevolgd”, “u hebt rechtsmiddelen om bezwaar aan te tekenen”, “u kunt procederen tot aan de Raad van State” en “in het geval van planschadeclaims zal de gemeente niet moeilijk doen”.

Verder wil CKenG openheid over wat zich, ook financieel, afspeelt binnen de GEM. Ook onze collega’s van de SP hebben daarnaar gevraagd. Wij zullen het college op de huid blijven zitten en al het relevante nieuws delen met de mensen die het betreft. De mensen die tot nu toe door de bestuurders vergeten zijn, omdat die het te druk hadden met hun rol als projectontwikkelaar.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *