Gemeenteraad Castricum vertoont ouderwets regentengedrag

In de 17e en 18e eeuw werden gemeenten en provincies in Nederland bestuurd door regenten. Deze maakten deel uit van een gesloten klasse, of soms zelfs van gesloten families. De regenten stonden maatschappelijk in hoog aanzien omdat zij meer geld en kennis hadden dan het ‘gewone volk’. Vaak benoemden zij elkaar in belangrijke posities. Kenmerkend voor het gedrag van regenten was dat zij zichzelf verheven voelden boven degenen die zij bestuurden. Het vragen naar de mening van het volk was om die reden niet nodig. Boeren en arbeiders wisten immers toch niet wat zich in de wereld afspeelde. Wanneer er besluiten moesten worden genomen deden de regenten dat gewoon onderling.

Gevoelig onderwerp

Driehonderd jaar later gedragen een aantal fracties in de gemeenteraad van Castricum zich nog steeds als regenten. Aan de orde was vorige week een motie over de opvang van extra vluchtelingen. De motie was onder regie van de landelijke PvdA ingediend in veel gemeenten. De lokale PvdA had in achterkamertjes kans gezien om ook de fracties van D66, GL, SP, CDA, VL en CL mede te laten indienen.

Nu ligt dit onderwerp erg gevoelig. Niet alleen in Castricum, maar in heel Nederland en zelfs tussen de Europese landen onderling. Als een onderwerp gevoelig ligt, dan is het wat CKenG betreft zaak om onze inwoners actief te betrekken in de aanloop naar besluitvorming. Dus informatieavonden organiseren, luisteren naar de mening van inwoners en die mening vervolgens serieus nemen. Wanneer er veel bezwaren zijn, kan dat mogelijk leiden tot aanpassing, uitstel of afstel van plannen.

Draagvlak onder de inwoners

Onder aanvoering van de CKenG-fractie, voormalig wethouder Bert Meijer en onze huidige wethouder Leo van Schoonhoven is er de afgelopen jaren veel vooruitgang geboekt in het actief betrekken van inwoners bij besluitvorming. De herinrichting van de Heereweg en de plannen aan de Oranjelaan zijn daarvan goede voorbeelden. Alles draait in het nieuwe beleid om het draagvlak onder de betrokkenen. Als iemand in Castricum iets wil bouwen, krijgt hij in het gemeentehuis te horen: “ga eerst maar eens met de buren praten”. Bestuurders moeten niet handelen als regenten, maar faciliteren, ondersteunen en checken of alles volgens de regelgeving verloopt.

Bij de motie over de opvang van extra vluchtelingen is geen enkele inwoner naar zijn of haar mening gevraagd. De indieners hebben zich gedragen als ouderwetse regenten. Zelfs de normale termijn die geldt tussen de behandeling van een onderwerp en de besluitvorming, namelijk 14 dagen, hebben ze in een hun vermeende wijsheid niet gerespecteerd. Het besluit is daarmee Castricum ‘door de strot geduwd’, terwijl directeur Kim Putters van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) juist oproept om dat niet te doen (klik hier voor zijn oproep).

Poll-RTL

Recent onderzoek door RTL Nieuws wijst uit dat de meningen over dit onderwerp in Nederland enorm verdeeld zijn. We moeten toch niet willen dat inwoners van Castricum, omdat ze niet gehoord worden, een soortgelijke opstand organiseren als deze week in het gemeentehuis van Purmerend?

Standpunt van CKenG

De fractie van CKenG vindt dat er in dit complexe vraagstuk geen rol is weggelegd voor de gemeenteraad. Het is aan de (inter)nationale leiders om oplossingen voor de problemen te vinden. Vluchtelingen die naar Nederland komen, worden in Ter Apel geregistreerd en vervolgens ondergebracht in de tientallen AZC’s, verdeeld over het land. Als hen géén verblijfsvergunning wordt toegekend, zullen ze volgens de regels moeten terugkeren naar het land van herkomst. Degenen die wel een verblijfsvergunning krijgen, zijn vanaf dat moment ‘statushouder’.

Alle gemeenten in ons land krijgen jaarlijks een aantal statushouders toegewezen. In Castricum gaat het dit jaar om 59 vluchtelingen. De gemeente moet zorgen voor huisvesting en levensonderhoud van deze mensen en onderwijs voor hun kinderen. Onze fractie vindt dat we die taak naar behoren moeten uitvoeren. De vraag of je meer wilt doen dan de wettelijke taak is afhankelijk van het draagvlak onder de inwoners. En dat draagvlak is volstrekt onduidelijk, aangezien de regenten in onze gemeenteraad deze stap hebben overgeslagen.

Boeren, burgers en buitenlui

De kans dat de motie daadwerkelijk wordt uitgevoerd, is overigens klein. Het College had in haar pre-advies al laten weten de motie overbodig te vinden. Castricum beschikt ook helemaal niet over de opvanglocaties waar het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) naar op zoek is, namelijk leegstaande evenementenhallen, hotelcomplexen of bungalowparken waar vele honderden vluchtelingen (tijdelijk) opgevangen kunnen worden. Het was daarom vooral een motie voor de bühne, waarmee de indieners probeerden goede sier te maken bij hun achterban.

De hele gang van zaken laat opnieuw zien, dat er in Castricum allerlei politieke partijen zijn die hun mond vol hebben over ‘participatie’, maar ouderwets regentengedrag vertonen als het erop aankomt. CKenG vindt dat de mening van onze inwoners altijd voorop moet staan. Dat we die zorgvuldig en objectief weten vast te leggen. Dat daar vervolgens rekening mee wordt gehouden bij de behandeling en besluitvorming in de Raad. En dat de andere partijen nu eens stoppen met het gebruik van het woord ‘burgers’. Want ook dat stamt nog uit de tijd van de regenten: ‘boeren, burgers en buitenlui’. Ofwel het volk dat niet slim genoeg was om zelf na te denken. CKenG noemt u gewoon ‘inwoners’. Ontwikkelde, mondige mensen die weten wat zich in de wereld afspeelt en daar een mening over hebben. Bij ons in de fractie vindt u geen regenten. Wij doen ons werk gewoon voor u!

1 Comment
  1. 4 jaar ago
    Jan Baars

    Goed om te lezen dat CK en G niet achter de populistische politiek van links aanloopt. Ga zo door en jullie krijgen mijn stem de volgende keer zeker weer!

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *