Inleiding van CKenG tijdens behandeling Voorjaarsnota

De Voorjaarsnota is het jaarlijkse hoogtepunt voor de Gemeenteraad. Tijdens de behandeling zetten we politiek koers voor het volgende kalenderjaar en kunnen partijen proberen de fracties van andere partijen warm te krijgen voor hun ideeën door deze te verwoorden in moties of amendementen.

Belangrijk gegeven is dat veel politieke ideeën van CKenG recent al zijn opgenomen in het Coalitieakkoord, dat nog maar 7 weken geleden door de coalitiepartijen is gepresenteerd. Het nieuwe College is met dat akkoord aan de gang gegaan en zij hebben vanzelfsprekend even tijd nodig om er uitvoering aan te geven, mede omdat 3 van de 4 wethouders nieuw zijn. Onze fractie is blij met de goede harmonie waarin de samenwerking tussen de Coalitiepartijen verloopt en de voortvarendheid waarmee het College haar taken oppakt. Dat is ook nodig gelet op de uitdagingen waar de gemeente Castricum voor staat, zoals de kanteling van Rijkstaken (de 3D’s), de samenwerking in BUCH-verband en het leveren van kwaliteit in de dienstverlening op een manier die onze inwoners mogen verwachten van een professionele organisatie.

Waar CKenG op blijft aandringen is het tonen van ambitie, zoals op het gebied van burgerparticipatie. Onze fractie vindt het belangrijk dat de politiek en de gemeente open en transparant zijn voor de inwoners van de kernen. Open en transparant in de keuzes en afwegingen die wij maken en daarnaast de inwoners meer eigenaar maken van hun eigen woon- en leefomgeving. Enerzijds door naar hen te luisteren en hun mening te vragen over de koers die wij als gemeente varen, anderzijds door initiatieven van inwoners te ondersteunen. Hen mee laten denken, in plaats van voor hen te denken. Wij vertrouwen erop dat deze omslag in denken de komende raadsperiode van 4 jaar deel gaat uitmaken van het DNA van bestuurlijk Castricum. En dan bedoelen we niet alleen de betrokkenheid van de beperkte groep inwoners die wij voor allerlei uiteenlopende onderwerpen hier in het gemeentehuis mogen begroeten, maar juist ook het actief betrekken van de zwijgende meerderheid onder onze 35.000 inwoners.

In de ambitie waar wij op aandringen past ook de verdere ontwikkeling van het toerisme. CKenG vindt het van belang dat bezoekers van de gemeente zich welkom voelen en gebruik kunnen maken van alles van wat Castricum aan voorzieningen en activiteiten te bieden heeft. Nu de vorige Raad hier strategisch al voor heeft gekozen, is het zaak om te komen tot een Masterplan Toeristische Ontwikkeling. Daarin dienen doelstellingen te worden opgenomen, en de verhouding tussen vraag naar en aanbod van verschillende type accommodaties en overnachtingsmogelijkheden, evenals de beoogde samenwerking met andere kustgemeenten, de VVV en het Nationaal Bureau voor Toerisme. Een ambitieus uitvoeringsplan moet er voor zorgen dat we onze aanpak niet beperken tot mooie woorden maar dat Castricum zich de komende vier jaar ook echt toeristisch op de kaart gaat zetten. Meer toerisme brengt immers levendigheid en daar profiteren ook de burgers van Castricum van, niet alleen door de inkomsten uit toeristenbelasting, maar ook door behoud of zelfs uitbreiding van  onze voorzieningen.

Ten aanzien van woningbouw vindt CKenG het van belang dat nog te bouwen woningen levensloopbestendig zijn. Ouderen kunnen daardoor langer in hun eigen huis blijven wonen en gebruik blijven maken van voorzieningen en hun sociale netwerk. De woningen moeten toegankelijk zijn voor een brede doelgroep: van jongeren tot gezinnen en ouderen, van huishoudens met een laag inkomen (tot 34.000 euro) tot huishoudens met een hoog inkomen. De politiek in Castricum moet af van het zomaar roepen van wilde aantallen starterswoningen of sociale huurwoningen die gebouwd zouden moeten worden. De regionale en lokale woonvisies geven een goede onderbouwing van de werkelijk actuele en toekomstige behoefte. Laten we deze discussie voortaan niet met de onderbuik maar met het hoofd voeren.

CKenG blijft zich ook onverminderd inzetten voor de gezondheid van mensen. Daar hoort voldoende beweging bij, en ook de mogelijkheid om te sporten binnen onze gemeente. Wij zijn dan ook ongelooflijk trots op de enorme inspanning van onze inwoners Wim Tromp, Pieter Stoutenbeek en Mikel Mac Mootry die in korte tijd met andere vrijwilligers het Watersportcentrum Sports at Sea tot stand hebben gebracht. Een clubhuis met opslag en sanitaire voorzieningen aan het strand van Castricum, dat afgelopen zaterdag door  gedeputeerde Jan van Run is geopend. Helaas tekent het gebrek aan politieke interesse voor sport dat CKenG de enige partij van Castricum is die bij deze belangrijke gebeurtenis aanwezig was. Dankzij Wim, Pieter en Mikel kunnen surfers, peddelaars, kayakkers, sportvissers en beach-volleyballers nu gelukkig op een goede manier hun sport beoefenen. Onze fractie zal zich blijven inzetten om ook de sportbeoefening door veldsporters en zaalsporters te blijven faciliteren. Een weliswaar eerder uitgestelde, maar nu wel aangekondigde huurverhoging van ruim 16% voor het gebruik van de accommodaties past helemaal niet in deze ambitie. Wij zullen de periode tot de behandeling van de begroting gebruiken om een andere dekking hiervoor te vinden.

Als laatste ambitie wil CKenG nogmaals aandacht vragen voor het grip krijgen op Gemeenschappelijke Regelingen. Ook nu zien wij zes cijferige bedragen worden opgevoerd om de tekorten van deze Regelingen aan te vullen en lezen wij dat de directeur van de HVC een salaris heeft waar wij allemaal jaloers op zijn. Verder wil onze fractie opnieuw onze zorgen delen over de effectieve besparingen die in samenwerkingsverbanden worden gerealiseerd. Keer op keer komen er lijken uit de kast, lopen bestaande kosten voor personeel, huisvesting en andere verplichtingen na het oprichten van een samenwerking gewoon door en blijken er in de loop van de tijd geen besparingen maar juist extra uitgaven te zijn gerealiseerd. CKenG zal het College op de huid zitten om hiervoor te waken en om te voorkomen dat er ook in BUCH-verband gemeenschapsgeld gaat zitten in een ondoorzichtige mix van frictiekosten, externe adviseurs en overloop-budgetten in plaats van dat die gelden ten goede komen van onze inwoners zelf.

Wij stellen vast dat de jaarrekening over 2013 een positief rekeningresultaat laat zien, dat de meerjaren projectie uitdagend maar dekkend is en dat iedereen in de organisatie er hard aan werkt om de doelstellingen te realiseren. Dat geeft ons vertrouwen. Wij besluiten daarom met dit nieuwe College veel succes te wensen met de uitvoering van alle zaken die in het Coalitieakkoord en de Voorjaarsnota zijn opgenomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *