CKenG dient motie in om belangen van bewoners Zandzoom te waarborgen

De afgelopen weken heeft de gemeenteraad tot twee maal toe (deels besloten) vergaderd over alle zaken die spelen in en rond Limmen Zandzoom. Aanleiding hiertoe waren onder meer de problemen die zich in de eerste bouwfase hebben voorgedaan en waarover onze fractie al eerder op de website van CKenG aan de bel trok (volg deze link om dit bericht terug te lezen). Om de belangen van de bestaande bewoners te waarborgen hebben wij nu een motie ingediend, waarover naar alle waarschijnlijk op donderdag 20 april, na een korte behandeling, zal worden gestemd.

Motie van CKenG

De gemeenteraad van Castricum, in vergadering bijeen op 20 april 2017,

Gehoord de beraadslagingen over de bouwplannen in de Zandzoom te Limmen,

Overwegende dat:

 • De lokale overheid functioneert als regulerende factor tussen ontwikkelaars en belanghebbenden in en rondom plangebieden, maar dat de gemeente Castricum in dit plan een bijzondere verantwoordelijkheid heeft aangezien zij zelf voor 50% eigenaar is van de GEM die het project ontwikkelt;
 • Tot op heden iets minder dan 20% van de plannen is uitgevoerd en dat ruim 80% nog uitgevoerd moet worden;
 • De realisatie tot zover heeft geleid tot een tweetal conflicten tussen nieuwbouw en bestaande bouw, doordat er werd doorgebouwd tot vlakbij de erfgrens en de hoge nieuwbouw zon en zicht ontneemt aan de lage bestaande bouw;
 • De ontwikkelaar weliswaar streeft naar een behoorlijke oplossing voor de gedupeerden, maar dat voorkomen beter is dan genezen;
 • Inwoners van Limmen zich zorgen maken over de plannen die nog gerealiseerd moeten worden en die zorgen kenbaar hebben gemaakt door in te spreken, door 84 brieven aan te bieden en door artikelen in de media;
 • Er verschillende type bebouwing zijn voorzien in Limmen Zandzoom, uiteenlopend van topkavels tot seniorenwoningen en sociale huurwoningen;
 • De planbegroting ruimte biedt om gereduceerde opbrengsten van een aantal kavels op te vangen, zonder dat de continuïteit van de GEM of andere verplichtingen van de gemeente (zoals groen en afslag A9) in gevaar komen.

Draagt het College op:

 • Te waarborgen dat zich bij de verdere realisering van Limmen Zandzoom geen conflicten meer voor zullen doen tussen nieuwe en bestaande bouw;
 • Scherp toe te zien op situaties waarin wordt doorgebouwd tot de erfgrens;
 • Te stimuleren dat, op de locaties waar nieuwbouw en bestaande bouw ‘elkaar raken’, wordt ingezet op nieuwbouw van lage woningen, zoals één- en twee woonlagen ten behoeve van starters en senioren.
 • Steeds tijdig de voortgangs- en uitwerkingsplannen te communiceren met belanghebbenden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie CKenG

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *