Touwtje door je brievenbus – om inwoners er doorheen te trekken

Op 17 december 2016 publiceerde de fractie van CKenG een bericht over de misstanden in Limmen Zandzoom. Omdat voormalig D66-wethouder Klijnstra betrokken was bij de GEM (het gemeenschappelijke ontwikkelingsbedrijf met de firma Driessen) en de huidig D66-wethouder Steeman verantwoordelijk is voor de Ruimtelijk Ordening in Zandzoom, reageerde de fractie van D66 gepikeerd. Het opkomen voor de belangen van de gedupeerden noemde men ‘polariserend’.

Inmiddels wordt de omvang van de problemen steeds duidelijker. Het Inspraakcollectief Zandzoom heeft al 73 ondertekende brieven verzameld van verontruste inwoners en verwacht er nog meer. De brieven worden op dinsdag 17 januari a.s. aangeboden aan wethouder Steeman. De verwijzing van de lokale D66 naar het ‘Touwtje door je brievenbus’ (uitspraak van Jan Terlouw) lijkt dan ook volkomen misplaatst. Als er al sprake is van een touwtje door je brievenbus dan is dat voor de elite alleen bedoeld om inwoners er doorheen te trekken.

CKenG maakt zich hard voor de gedupeerden in Zandzoom

Als inwoner van Limmen maakt Leo van Schoonhoven zich namens CKenG hard voor de belangen van de gedupeerden in Zandzoom. Hij heeft zijn gevoelens over de gang van zaken als volgt verwoord.

Met mijn optreden met betrekking tot een aantal in de knel gekomen woningen (waar mensen in wonen, sommige zijn 80 – plussers) in het eerste project van de Zandzoom heb ik weinig goeds kunnen doen bij D66. Van de betrokken gedupeerden heb ik bloemen gekregen.

D66 stelt dat schrijnende items geen aandacht in de krant mogen krijgen. Dat zou niet effectief zijn. Bovendien zou ik met mijn signalering voor eigen gewin gaan. Ik heb nog niet eerder in mijn slechts twee – en een halve jaar korte politieke ‘carrière’ – bestuurders en ambtenaren zo hard zien rennen er van alles bij te halen om maar vooral te laten zien dat ze echt niets fout doen. Vrijwel per omgaande antwoord op mijn mail. Binnen een week op bezoek bij de probleemgevallen! Standaard is reageren op een vraag na dertig dagen en na gemiddeld een maand op een verzoek om een afspraak. Niet effectief?

D66 stelt ook dat inwoners die in de knel komen dat volledig aan zichzelf te wijten hebben. Want zo stelt deze partij: het systeem is goed, over ambtenaren mag je niets zeggen, de mensen op ambtelijk en bestuurlijk niveau zijn deskundig en werken foutvrij en de inwoners hebben een informatie haalplicht. (Note: degenen van D66 die deze uitspraken doen blijken ambtenaren te zijn in andere gemeenten. Dus ambtenaren van onze eigen gemeente mogen zich niet verdedigen, maar ambtenaren van een andere gemeente mogen dat kennelijk wel voor hen doen.) Dus als er iets goed fout gaat ligt het aan u als inwoner. En daar moet u zich vooral stilletjes bij neerleggen.

De kloof tussen mijn denken en het denken van deze landelijke regentenpartij is diep en breed. Dat maakt het voor u als inwoner, dus belanghebbende, mogelijk om te kiezen. Kiest u voor de partij die zonder blikken of blozen zegt: ‘Ik toon graag uw ongelijk aan…’ Of kiest u voor een partner die wil voorkomen dat er iets mis gaat en u bijstaat als er toch iets mis dreigt te gaan, zoals CKenG. Of als er iets mis is gegaan, helpt het probleem te benoemen en op te lossen. Kiest u voor regenten die probleemloos het algemeen belang als altijd zwaarwegender tegenover het individuele belang plaatsen. En uw individuele belang dus automatisch als minder(waardig) zien? Die zich ook als er geen enkel algemeen belang is, zoals bij het inbouwen van de inwoners op de Kapelweg, zich zelfs dan op algemeen belang beroepen? Of kiest u voor mensen die opkomen voor uw belangen. En dat dus die verschillende belangen op een empathische plus zakelijk manier moeten worden afgewogen. De keuze is aan u.

De onmacht van inwoners ten opzichte van het bestuur is soms groot. Gaat u maar eens in gesprek met de gemeente. Tien tegen één dat u thuiskomt en denkt: ‘Ze hebben naar me geluisterd, maar hebben ze ook gehoord wat ik vertelde…?’ en ‘Doen ze er dan iets mee…?’ Ik wil weleens wat reacties van mensen zien die het afgelopen jaar met de gemeente te maken hebben gehad. Vaak gaat dat goed en soms helemaal niet. En over dat laatste zou niemand zich zorgen hoeven te moeten maken. Fouten worden er gemaakt. Kom daarvoor uit en herstel ze.

D66 geeft aan dat ze helemaal niets, maar dan ook helemaal niets goed kunnen vinden in mijn aanpak van het Zandzoom probleem. Zelfs mijn opmerking om inwoners met RO-deskundigheid uit de gemeente met de betrokkenen mee te laten kijken bij een toekomstig project, deugt niet. (Hierbij doe ik weer deze oproep: heeft u kijk op RO en wilt u met uw deskundigheid helpen problemen te voorkomen? Laat het weten aan: leovanschoonhoven@ckeng.nl)

Wat denkt u zou effectiever zijn: vooraf een toets met betrokkenen of achteraf tot kosten leidend gedonder met de betrokkenen? De ingezonden brieven in de krant, de teksten op Facebook, de volle tribune bij een voortgangsrapportage en de oprichting van een bezorgd Inspraakcollectief en actiegroepen van toekomstige potentiële slachtoffers van de Zandzoom (en die komen er bij ongewijzigd beleid, let op mijn woorden), spreken voor zich.

O ja, voordat ik het vergeet. Wat zegt de woordvoerder van D66 als afsluiter na de tirade over mijn ‘ongewenste, ongepaste en voor eigen gewin’ optreden: ‘Ik doe niet af aan de situatie Kapelweg. Die kan van niemand de bedoeling geweest zijn.’

Leo van Schoonhoven

1 Comment
 1. 3 jaar ago
  Marcel Steeman

  CKenG, Leo, bij herhaling mijn tekst van 15 december 2016, bij de raadsinformatieavond:

  Limmen Zandzoom als project is de laatste weken uitvoerig in de pers en op social media in de aandacht gebracht. Als gemeente en als college hebben we daarop tot nu toe niet veel gereageerd. De discussie over deze gevoelige onderwerpen dient namelijk niet in de pers, maar met de betrokkenen zelf gevoerd te worden. En de politieke discussie hoort hier, in de raadszaal, thuis.
  Wij zijn niet blind voor de commotie en de bijkomende emotie bij de mensen die het aangaat. Het wordt alleen lastig als het erop lijkt dat die commotie wordt opgeklopt voor politiek gewin. Steeds openlijker worden de competenties van organisatie en bestuur in twijfel getrokken. Namens het college neem ik hier, nu, bij deze afstand van: ik sta volledig in voor de deskundigheid van de organisatie en het bestuur –en dan bedoel ik ook de raad-. Als college streven wij altijd naar oplossen en de-escalatie en we zijn daar al hard mee aan de slag op dit moment.

  Ikzelf ben van mening dat bij Magnolia en Jasmijn een zorgvuldig en transparant planproces is doorlopen. Op basis van eerdere raadsbesluiten, onder meer over bestemmingsplan en ruimtelijke kaders, is er uitvoerig inspraak georganiseerd. Er was, bijvoorbeeld, een drukbezochte informatieavond en er zijn veel individuele gesprekken gevoerd. Ondanks dat had het toch nog beter gekund. Een professioneel kwaliteitsteam en de welstandscommissie hebben de plannen beoordeeld en akkoord gegeven en alsnog, in de praktijk, lijkt het contrast tussen nieuwbouw en bestaande bouw op sommige punten te groot te zijn.

  In één geval is er in de communicatie echt iets fout gegaan waardoor de betrokkenen op het verkeerde been zijn gezet. Extra betreurenswaardig gelet op de hoge leeftijd van deze betrokkenen. Ik heb daarvoor inmiddels mijn excuses aangeboden. De excuses zijn aanvaard en er wordt hard gewerkt aan een oplossing.

  Voor nu: we zijn met de bewoners die het betreft in gesprek om op individueel niveau tot een aanvaardbare oplossing te komen. Ook de GEM / het ontwikkelbedrijf neemt daarvoor zijn rol en zijn gedeelde verantwoordelijkheid.

  Voor de toekomst: bij de volgende planfasen gaan wij –en dan bedoel ik zowel de gemeente als de GEM / het ontwikkelbedrijf- weer met de bewoners in gesprek en zullen daarbij nog duidelijker communiceren. Over een concept stedenbouwkundig plan gaan wij een informatieavond houden voor alle betrokkenen en gaan we ruim de gelegenheid bieden voor een reactie. Deze inspraakreacties met onze visie daarop gaan we samen met het conceptplan aan de raad voorleggen, met het verzoek daarop zienswijzen en bedenkingen te geven. Bij de volgende plannen heb ik de projectorganisatie en de GEM expliciet opdracht gegeven om extra alert te zijn op de aansluitingen tussen bestaande bouw en nieuwbouw. Ook bij individuele belangen of zorgen en bij kwetsbare inwoners zullen we extra duidelijk en extra vroeg contact zoeken.
  Tot slot vraag ik u om de politieke en inhoudelijke discussie te voeren via de juiste kanalen. Via de raadszaal of via individuele gesprekken. De ambtelijke organisatie en de wethouders staan daarvoor klaar, stel deze mensen ook in de gelegenheid het gesprek te voeren in plaats van via de pers en social media. We zijn aan de slag voor Castricum en we proberen eventuele problemen op te lossen in plaats van op te kloppen.

  Marcel Steeman

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *