Voorjaarsnota: CKenG wil meters maken!

Hierbij de bijdrage van CKenG aan de Algemene Beschouwingen in de Gemeenteraad van Castricum, op 25 juni 2015 verwoord door Roel Beems.

Voorzitter, geachte toehoorders,

Vandaag heb ik mijn hardloopschoenen meegenomen. Dat heeft natuurlijk een reden. CKenG wil namelijk meters gaan maken. Vooruit bewegen en toewerken naar verbetering van de infrastructuur en dienstverlening voor onze inwoners. Doelen stellen en ambities realiseren. Onze fractie wil meters maken door burgers, bedrijven en verenigingen actief te betrekken in de vorming van het beleid en de uitvoering ervan. Stoppen met eindeloos praten, maar gewoon een keer doen. Op z’n Hollands gezegd: “gaan met die banaan!”

Waarom deze opening, voorzitter? Gaat het dan niet goed met Castricum? Dat is maar net vanuit welke invalshoek je dat bekijkt. Strategisch hebben we gisteren definitief gekozen voor een ambtelijke fusie in BUCH-verband. Dat is vast een stap vooruit. Financieel is er tijdens de vorige periode van 4 jaar veel gebeurd. De schuldenpositie is verlaagd, we werken met sluitende meerjaren begrotingen, de accountant is tevreden en over het afgelopen jaar hebben we een positief rekeningresultaat van 2,9 miljoen. Het gemeentebestuur is stabiel en volgens recente metingen scoort Castricum een 35e plaats op de lijst van gemeenten waar het prettig is om te wonen.

Waarom wil CKenG dan in beweging komen? Dat heeft alles te maken met de cultuur die wij tegenkomen binnen de gemeentegrenzen. Dat blijkt ook uit de pre-adviezen op de moties die nu voorliggen: 14 van de 15 zijn naar de mening van het College overbodig. Dat is een belachelijke score, die feitelijk zegt dat College en ambtenaren gewoon hun ding willen doen en niet op ambities zitten te wachten. Bestuurlijk wordt er heel goed op de winkel gepast, maar initiatieven van binnen én buiten het gemeentehuis smoren vaak al in de kiem.

Inwoners moeten centraal staan
In de huidige raads- en collegeperiode hebben we er al weer 5 van de 16 kwartalen opzitten. Daarin heeft de focus gelegen op de kanteling van Rijkstaken en de voorbereidingen op de fusie. Vaak intern gerichte zaken. Nog 11 kwartalen te gaan dus om de hardloopschoenen aan te trekken en meters te gaan maken. Om zaken op te pakken waarmee we direct en indirect onze inwoners bedienen. Waarmee we laten zien dat niet wij maar zij centraal staan.

In het coalitieakkoord staat dat wij naar overheidsparticipatie gaan. Meer invloed van inwoners op wat er in hun wijk gebeurt. CKenG pleit ervoor dat dit nu niet langer een loze kreet is, maar concreet inhoud wordt gegeven. Onze fractie wil af van het verschijnsel dat inwoners en belangengroeperingen het gevoel hebben dat ze niet serieus worden genomen. Wij willen een eind maken aan de cultuur dat bezoekers aan het gemeentehuis vooral te horen krijgen wat de beperkingen zijn in plaats van wat de mogelijkheden zijn. Wij willen actief de ervaring en deskundigheid van inwoners inzetten bij vraagstukken. CKenG verwacht daarom veel in de aankomende burgertop, waarvan wij één van de initiatiefnemers zijn.

De ambities en moties van CKenG
De ambities van CKenG om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Castricum te behouden en verder te ontwikkelen ziet u terug in een groot aantal dossiers. Zoals onze inspanningen voor de opwaardering van de perrontunnel. Zoals bij het tegengaan van baggerstort bij veeneiland Saskerlei in het Alkmaardermeer, waarover onze fractie onlangs opnieuw vragen heeft gesteld. Begin 2012 heeft de raad van Castricum zich via een daartoe opgestelde motie uitgesproken tegen deze baggerstort. Die is overigens niet uitgevoerd, maar gerechtelijke procedures hebben ook niet geleid tot het voorkomen van ca. 6 ha sort op de dam. Hoewel formeel de verleende omgevingsvergunning op dit moment niet kan worden ingetrokken blijft CKenG zich verzetten tegen de omschreven baggerstort, mede vanwege de visserijbelangen.

Voor het organiseren en slagen van evenementen in de gemeente zijn vrijwilligers belangrijk. Het is gebleken dat door de gemeente gehanteerde voor kosten vergunningen soms remmend zijn om deze evenementen te kunnen organiseren. CKenG zet zich in om de kosten die gemoeid zijn met vergunningen voor evenementen als het Sociaal Carnaval te beperken.

Andere  zaken waar CKenG zich hard voor maakt en waar onze inwoners concreet wat aan hebben zijn verwoord in een aantal moties die vanavond worden behandeld:

Betaalbare huurwoningen voor jongeren
Wij vinden het als gemeente van belang dat jongeren in onze gemeente kunnen blijven wonen. Jongeren die aangewezen zijn op een sociale huurwoning, lopen aan tegen het niet beschikbaar zijn van woningen (door lage doorstroming), een hoge huurprijs of de inschrijftijd die te kort is. Er zijn geen nieuwbouwprojecten voor jongeren gepland en ook op het gebied van doorstroming zullen er niet meer woningen vrij gaat komen. Er zijn braakliggende terreinen en er zit geld in het egalisatiefonds, bestemd voor het stimuleren van sociale woningbouw. Wij willen deze twee kansen aan elkaar verbinden: tijdelijke sociale huurwoningen voor jongeren tot 26 jaar, op een terrein waar de komende vijf jaar niet gebouwd wordt. De gemeente draagt bij in het bouwrijp maken van de grond en marktpartijen zoals Kennemer Wonen exploiteren de woningen. CKenG dient hier, samen met het CDA en de Vrije Lijst een motie voor in.

Toerisme ontwikkelen
Uit een recent onderzoek door NRC Next onder de 215 grootste gemeenten bleek dat Castricum voor wat betreft de werkgelegenheid per 1.000 inwoners op plaats 213 staat. Dat is een droevig resultaat, vooral omdat er bij Dijk en Duin alleen maar arbeidsplaatsen verloren gaan en Kaptein Kaas in 2016 de gemeente gaat verlaten. Dit terwijl het coalitakkoord juist inzet op het tot stand brengen van werkgelegenheid. Die kansen biedt een toeristische ontwikkeling. CKenG wil daarom snel meters maken door inhoud te geven aan wat de raad op 6 december 2012 heeft besloten. Samen met onze coalitiepartners hebben wij daarom een motie ingediend om uit alle visies die ons sindsdien hebben bereikt, zowel de Grootste Gemene Deler te halen als de onderscheidende elementen en die te verwerken in een concreet programma waar we in 2016 mee aan de gang kunnen.

De moties die betrekking hebben op het E-laadpunt Akersloot, het windmolenpark, de buurtsportcoach en subsidiemogelijkheden spreken voor zich en worden in tweede termijn behandeld.

Sport en beweging
Graag vragen wij uw speciale aandacht voor onze motie die toeziet op een gebiedsvisie voor Noord-End. Een aantal verenigingen heeft uitgewerkte plannen om sportclubs daar te concentreren en het gebied daartoe aan te passen. Ook is het rapport van de zwembadcommissie inmiddels gereed en daar komen aanbevelingen uit die daar heel goed op aansluiten. Een knap staaltje burgerparticipatie dat nu vertaald moet gaan worden naar overheidsparticipatie. CKenG is benieuwd of alle fracties die hier vol vuur over spreken dit in deze praktische casus ook waar gaan maken.

Over het algemeen is het onze ervaring dat de Raad en het College spontaan kramp krijgen als het over sport en beweging gaat. Terwijl een gemeentebestuur dat fit is, efficienter zal kunnen vergaderen en betere besluiten zal kunnen nemen. CKenG nodigt u daarom van harte uit om de afstand tot de verenigingen te verkleinen door zelf meters te maken; 5.000 meter om precies te zijn. Een hardlooprondje Castricum van de Puikman via Wouterland naar Noord-End. Op vrijdag 21 augustus, ‘s avonds om acht uur. U heeft dan nog twee maanden om te trainen. Na afloop van de vergadering kunt u zich bij mij opgeven. Veel succes en dank u wel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *