Grote zorgen over financiën – motie CKenG unaniem aangenomen

Toen de vorige coalitie in 2010 aan het werk ging, moesten er bergen werk worden verzet. Met name in de financiële processen, zoals de Planning & Control cyclus, was er van alles mis in Castricum. De ambtelijke organisatie leverde niet de kwaliteit die nodig was, sommige procedures ontbraken domweg en de accountant gaf geen goedkeurende verklaringen.

Na een aantal jaren flink aanpakken konden de leden van de gemeenteraad weer rustig gaan slapen. Wij zeggen met nadruk ‘konden’, want inmiddels zijn we nogal ruw wakker geschud. Enerzijds door accountant Deloitte over COS610, dat zijn regels over de wijze waarop de accountant kan vertrouwen op de door organisaties zelf uitgevoerde audits, anderzijds door de 3e Bestuursrapportage (Berap) van het College.

Daar waar de organisatie dacht ‘in control’ te zijn, of dit althans via de wethouder Financiën aan de Auditcommissie en de Gemeenteraad liet weten, blijkt dit helaas allerminst het geval te zijn. Eén of meerdere procedures in de Planning & Control Cyclus functioneren niet en een aantal vragen uit de Raad zijn niet, soms half, of soms mistig beantwoord.

Daarnaast stellen wij vast dat een aantal uitspraken 180 graden ten opzichte van elkaar staan en dat er, als een donderslag bij heldere hemel, veel meer geld aan de inhuur van externe krachten wordt uitgegeven dan afgesproken is binnen het mandaat zoals de Raad dat aan het College heeft gegeven. Het gaat dan over een bruto bedrag van bijna ¾ miljoen Euro, waar na verrekeningen netto € 375.000 van overblijft.

Deze overschrijding is niet van de laatste weken, maar heeft zich sinds het begin van dit kalenderjaar opgebouwd. Hoe kan het dat de Raad daar pas in december over wordt geïnformeerd? Tijdens de behandeling van de technische vragen, vorige week donderdag, vertelde de wethouder Financiën dat hij sinds het einde van het zomerreces op de hoogte was, maar dat nog uitgezocht moest worden waar de overschrijding door werd veroorzaakt.

Het gaat het niet alleen om de overschrijding aan zich, maar ook over de progressieve trend die daar in zit. Voor de maand december alleen al wordt voorzien dat de gemeente Castricum € 395.000 uitgeeft aan de inhuur van externen. Als deze trend zich voorzet gaan we in 2016 toe naar een totale post van bijna 5 miljoen Euro. Dat kan de Raad niet accepteren en de vergadering van donderdagavond 17 december was hét moment om dat signaal knip en klaar af te geven.

Het is toch ook bijzonder dat wij een paar weken geleden de Begroting 2016 hebben behandeld en dat de Raad op dat moment niet is meegenomen in deze problematiek. De post inhuur bedraagt nu al 26% van de salarissen, terwijl het spiegelen aan de percentages bij andere overheidsdiensten laten zien dat de helft al aan de ruime kant zou zijn.

Als de Raad nu niet zou ingrijpen, dan zouden we dat straks dus ook in de 1e Berap van 2016 terugzien. Dat ingrijpen zit vooral in de structuur van monitoren en rapporteren. De fractie van CKenG had daartoe een motie (MOTIE BERAP – CKenG – GL) opgesteld, die mede werd ingediend door GroenLinks, en die unaniem door de Raad is aangenomen. In de motie spreekt de Raad ook zijn teleurstelling uit over de handelwijze van de verantwoordelijke bestuurders.

Dan speelde er nog een kwestie, namelijk over de Nota Publieke Bekostiging. CKenG is er, samen met de meeste andere fracties in de Raad, van overtuigd dat deze Nota er moet komen. Als partij hebben wij al sinds 2011 ingezet op duidelijke kaders in gemeentelijke verstrekkingen. De bedoelde Nota moet integraal gaan toezien op cultuur, sport, onderwijs en welzijn. Er moet visie uit blijken en het beleid naar een hoger plan tillen.

Anders dan enkele Raadsfracties is CKenG daarbij niet uit op een grote Excel-chart, waarin naar hartelust met een rood potlood als bezuiniging bedragen kunnen worden weggestreept, maar willen wij inzetten op optimale, moderne en efficiënte benutting van de aanwezige faciliteiten voor onze inwoners.

De Nota Publieke Bekostiging moet er dus komen, maar de kosten van het opstellen ervan mogen natuurlijk niet ten koste gaan van de genoemde instellingen en daarmee ten koste van onze inwoners. De Reserve Behoud Voorzieningen is bedoeld om het in stand houden van faciliteiten te bekostigen, niet voor het opstellen van beleidsnota’s.

Om een aantal redenen is dit er doorheen geglipt tijdens de behandeling van de 1e Berap. Het probleem heeft zichzelf feitelijk opgelost doordat het geld niet daadwerkelijk is uitgegeven in 2015. De Raad zal dus een nieuwe afweging moeten maken voor 2016 . Daarom heeft CKenG een amendement (AMENDEMENT 3e BERAP 2015)  ingediend om de omissie gerepareerd te krijgen.

Omdat veel Raadsfracties twijfels hebben over de hoogte van het voorgestelde bedrag, hebben wij van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook meteen een plafond aan te brengen in de uitgaven aan de Nota.

Voorspelbaar was de vraag van het College waar de dekking dan vandaan moet komen. Daar gaan wij als Raad na de jaarwisseling graag over in debat. De gangbare route is dat wij instemmen met de begroting en het uitvoeringsplan aan het College overlaten. In dit geval roepen wij het College op om de Raad een overzicht te bezorgen uit dat plan van posten waar een vergelijkbaar bedrag is voorzien. Daar waar beleidsvrijheid bestaat kan de Raad dan besluiten tot aanpassing in de prioritering.

Ook dit amendement werd met een ruime meerderheid aangenomen. Alleen VVD en D66 stemden tegen. “Vanavond is politiek gezien niet de laatste avond van 2015, maar de eerste avond van 2016”, zei fractievoorzitter Roel Beems in zijn slotbetoog over de grote zorgen die CKenG zich maakt over de gemeentelijke financiën. Hij gaf de verantwoordelijke bestuurders ook een waarschuwing mee: “Dit is een gele kaart. En u weet wat een tweede gele kaart betekent”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *