Begroting 2019: CKenG wil meer woningen en het strandgebied optimaliseren

Op 24 mei heeft deze Gemeenteraad besloten over zijn eigen programma voor de periode 2018 – 2022. Unaniem zelfs. Vergelijk het met de bouw van een nieuwe woning: de Raad is opdrachtgever en heeft de bouwtekeningen overhandigd aan de wethouders. Dat zijn de bouwopzichters, die ervoor moeten zorgen dat de bouwvakkers, dat zijn de ambtenaren, hun werk goed uitvoeren.

Ieder onderdeel van de bouwtekeningen wordt nader uitgewerkt en komt vervolgens als voorstel terug naar de Raad voor inhoudelijke behandeling. Omdat de Collegepartijen gezamenlijk minder dan de helft van het aantal zetels hebben, moeten de wethouders steeds hun best doen om instemming van de Raad te krijgen voor hun voorstellen. Dat lukt alleen als de kwaliteit van de voorstellen goed genoeg is en als fracties over hun eigen schaduw heen durven springen en elkaar opzoeken om samen de focus te houden op het belang van de inwoners van Castricum.

We zijn nu zo vier maanden aan de gang en de nieuwe manier van werken bevalt CKenG uitstekend. Er waait een frisse wind in de bestuursvleugel. Wethouders en Collegepartijen stellen zich open en toegankelijk op. We krijgen nu de uitwerkingen voorgelegd die onder verantwoordelijkheid van het nieuwe College tot stand zijn gekomen. De Begroting 2019 is daarvan vooralsnog de belangrijkste. Om alvast op de zaken vooruit te lopen: CKenG zal instemmen met deze begroting en de genoemde prioriteiten. Wél vindt onze fractie dat aantal belangrijke zaken onvoldoende worden belicht en graag maken wij gebruik van deze Algemene Beschouwing om daar aandacht voor te vragen.

Woningbouw

Allereerst de woningbouw: op woensdag 14 maart jl. heeft CKenG een paginagrote advertentie in de krant geplaatst met de dringende oproep om jaarlijks 160 extra woningen in het goedkope segment te realiseren. Onlangs heeft het Rijk deze aantallen nog maar eens bevestigd. Minister Ollongren vraagt gemeenten om haast te maken met plannen om landelijk 75.000 tot 100.000 extra woningen per jaar te bouwen. Aangezien Castricum in oppervlakte en in aantal inwoners circa 0,2% van Nederland vertegenwoordigt, betekent dat jaarlijks 150 tot 200 eenheden in onze gemeente.

Vreemd genoeg staat woningbouw niet als prioriteit genoemd in de Top 12 voor 2019. Wij nemen aan dat het College de plannen en realisatie beschouwt als ‘Masterprioriteit voor de hele periode 18-22’ en daarom woningbouw niet apart heeft benoemd voor het komend jaar. Graag horen wij of deze conclusie juist is en welke plannen het College heeft voor een actiever grondbeleid en de ontwikkeling van Zuid III in Akersloot.

Het Strand

In 2012 heeft de Raad een initiatiefvoorstel van CKenG en De Vrije Lijst aangenomen, waarin alle economische programma’s werden vervangen door één, namelijk de ontwikkeling van het toerisme. Daarin speelt het strand een prominente rol.

Nu zijn we zes jaar verder en er is er nauwelijks wat gebeurd. Sterker nog: door de halsstarrige houding van het Hoogheemraadschap dreigt eerder een verslechtering van de situatie aan het strand dan een verbetering. De waterveiligheid is totaal niet in het geding en in het Kustpact is opgenomen dat de situatie op de dag van de ondertekening de basis is voor de toekomst. De houding van het Waterschap lijkt vooral te worden ingegeven door bureaucratie en haantjesgedrag. Onze fractie vindt dat het College van Castricum met alle ambtelijke, bestuurlijke en juridische middelen vol moet inzetten op optimalisering van de aantrekkelijkheid van ons strand.

Wat CKenG betreft hebben we het dan over een plan dat de periode 2020-2030 bestrijkt voor vier strandpaviljoens en voor Sports at Sea, waarbij alleen slimme verplaatsingen doorgevoerd worden. Wij zijn blij met de aankondiging, vandaag in de krant, van de opwaardering van Strand 10 en willen nu eindelijk doorschakelen met verbetering van het strandplateau, de fietsenstalling, de parkeersituatie en de herinrichting van de strandafgang met splitsing naar publiek, bevoorrading en paarden.

Overige punten

Er spelen nog een aantal zaken, waar onze fractie geen motie voor heeft ingediend maar die wij wel zwaarwegend genoeg vinden om hier te benoemen:

– De Bakkerij: dat dit poppodium bestaat is prachtig. Ook is het Uit-je-Bak-festival een jaarlijks cultureel hoogtepunt. Maar dat de vereniging geen aflossing betaalt en inmiddels drie jaar achter is met het betalen van rente over de hypotheekschuld is niet zo prachtig. De kans is klein dat het geld ooit nog terugkomt. CKenG wil weten welke maatregelen nu genomen gaan worden om de financiële schade niet verder te laten oplopen.

– Inenten van kinderen: onze fractie heeft vragen gesteld over het grote percentage kinderen in onze gemeente, die niet worden ingeënt tegen besmettelijke ziektes zoals mazelen. De vragen zijn inmiddels beantwoord, maar dit is een zaak die grote groepen van onze inwoners treft. Zeker nu de verantwoordelijkheid van het inenten overgaat van het Rijk naar de gemeenten zullen wij erop toezien, dat er een adequaat actie- en communicatieplan wordt opgezet om ernstige gevolgen te voorkomen.

– Verder wil CKenG een lans breken voor de groep inwoners die elke dag naar hun werk gaan, en met een salaris thuiskomen dat net boven het minimum zit. Het Rijksbeleid, maar ook het gevoel van veel Nederlanders, zegt namelijk dat arbeid moet lonen. Voor de groep die wij bedoelen geldt dat helaas niet. Zij grijpen naast allerlei toeslagen en kwijtscheldingsregelingen, waar hun buurman (die geen werk heeft) wél van profiteert. Het gevolg is dat ze netto per maand evenveel, of even weinig, te besteden hebben. Inmiddels is er ook landelijk aandacht voor dit probleem. Wij roepen het College op om hier serieus rekening mee te houden en vragen de collega’s van andere fracties om hun moties en amendementen niet per definitie op de minima te richten, maar juist rekening te houden met de problematiek van de groep die daar net boven zit.

Reserve Uitvoering Raadsprogramma

De Raad heeft het College aan het werk gezet met een ambitieus programma voor de komende vier jaar. Sommige punten uit dit programma vragen alleen organisatorisch inzet, andere punten vragen ook om geld. CKenG heeft een amendement ingediend om daartoe de Reserve Uitvoering Raadsprogramma in het leven te roepen.

De reserve kan worden gevuld met het overschot uit de jaarrekening 2013. Die gelden stonden op voorspraak van toenmalig wethouder Klijnstra sinds juni 2014 tijdelijk geparkeerd als buffer, vanwege beperkte inzichten in de gevolgen van de kanteling van Rijkstaken in het sociaal domein per 2015. Nu zijn we 4,5 jaar verder en hebben we die inzichten wel. Jaarlijks houden wij 1,2 miljoen euro over in dit domein, waardoor de reserve straks groter is dan 6 miljoen. We komen daarmee op het punt dat de Raad zijn eigen besluit uit 2014, over de kunstmatige labeling, moet corrigeren. Door de ongebruikte gelden te doteren aan de nieuwe Reserve lossen we twee zaken in één klap op.

Zoals gezegd is CKenG blij met de daadkracht en voortvarendheid waarmee dit nieuwe College een aantal langlopende dossiers aanpakt. Wij vertrouwen erop dat wij deze conclusie tijdens komende beschouwingen kunnen herhalen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *