Bijdrage CKenG aan de behandeling van de Kadernota

Vrijwel alle bijdrages aan Kadernota en begroting beginnen met de woorden “Geachte voorzitter, raadsleden, wethouders, enzovoort …” CKenG kiest bewust voor een andere aanhef, namelijk “Beste inwoners”. Dat zijn namelijk de mensen waar wij ons politieke werk voor doen.

Beste inwoners dus,

Per 1 januari is de ambtelijke organisatie opgegaan in de BUCH. Links en rechts piept of kraakt het nog een beetje, maar grote problemen hebben zich niet aangediend. CKenG wil graag haar waardering uitspreken voor de inspanningen van iedereen die de transformatie zo soepel mogelijk hebben laten verlopen. Nu de BUCH naar behoren blijkt te functioneren en burgemeester Mans recent voor een periode van zes jaar is herbenoemd, is er sprake van een solide structuur waar Castricum de nabije toekomst mee in kan.

Wethouders botsen voortdurend met inwoners

Waar er sprake is van bestuurlijk gehakketak met inwoners ligt dat niet zozeer aan de BUCH, maar aan de vier wethouders die voortdurend botsen met belanghebbenden. De tijd is te kort om hier alle incidenten te herhalen. Wij beperken ons tot de meest spraakmakende gevallen:

Wethouder Swart blinkt uit in het vertellen van verschillende verhalen. Zo doen in het dossier over de thuiszorg meerdere versies de ronde over voorgeschiedenis en contractdata. In het dossier over ICT hoefde er eerst geen geld bij, vervolgens vroeg de wethouder om 4 miljoen onder toezegging dat dit voorlopig genoeg was, en de inkt van het besluit was nog niet droog of het volgende voorstel voor een additionele 265.000 Euro bereikte alweer de Raad. Gelukkig is de wethouder er uiteindelijk wel in geslaagd om na veel aandacht op social media en een motie van treurnis een toverknop te installeren waardoor het licht in het gemeentehuis niet langer in het weekend blijft branden.

Ambitieloze nota Recreatie & Toerisme

Wethouder Rood gaat ondertussen helemaal op in de Nota Publieke Bekostiging. Daar waar de Raad in 2011 aan toenmalig wethouder Zonjee vroeg om een eenvoudig lijstje met door de gemeente verstrekte subsidies en een tweede lijstje met de criteria die daarvoor van toepassing waren, wachten wij 6 jaar later nog steeds op beide lijstjes maar worden we wel deelgenoot van een project waarmee Castricum opnieuw het wiel uitvindt, terwijl andere gemeenten jaren geleden al complimenten kregen omdat zij zo’n goed subsidiebeleid hadden. De heer Rood produceerde een ambitieloze nota Recreatie & Toerisme, die zich de komende jaren alleen richt op toeristen die zich al binnen onze bebouwde kom bevinden. Daarvoor werd een speciaal nieuw logo geïntroduceerd, dat bij nader inzien in doventaal het gebaar voor een WC-pot bleek te zijn.

Wethouder Schijf heeft aangifte gedaan over de vergiftiging van vier bomen aan het Kieftenland in Limmen en daarover een flitsend interview gegeven aan RTV Noord Holland. Des te opvallender is het, dat dezelfde wethouder even verderop aan hetzelfde Kieftenland 3 kerngezonde bomen gewoon wil laten omhakken. Ook sport blijkt een lastig dossier voor de heer Schijf. De fractie van CKenG heeft er geweldig aan moeten trekken om hem te overtuigen van een nieuw zwembad op Noord-End, maar toen de Raad eenmaal om was, kon hij niet anders. Het blijft zuur dat het bestuur van De Witte Brug in vijf maanden tijd vijf brieven naar deze wethouder heeft gestuurd, die alle vijf onbeantwoord bleven. Pas recent ontving het bestuur een uitnodiging.

Wethouder Steeman heeft ruzie met het halve dorp

Ondertussen heeft wethouder Steeman ruzie met het halve dorp. Bewoners van Bakkum-Noord, Zandzoom, Molenbuurt, Juliana van Stolberg en Kleibroek komen met regelmaat op Raadspreekuren of staan met spandoeken in de hal van het gemeentehuis. Dat heeft alles te maken met het feit dat de wethouder wel veel zegt, maar niet luistert. Dat geldt ook voor de betrokkenen die hem hebben gewaarschuwd voor het verkeersdrama aan de Geesterduinweg. Oproepen van Fietsersbond, Ouderenbond, politiek en inwoners zijn door de heer Steeman luchtigjes weggewuifd. Terwijl eenvoudig een veilige oplossing tot stand gebracht kan worden, brengt de wethouder met zijn handelen direct de veiligheid van met name kwetsbare verkeersdeelnemers in gevaar.

Er zijn bij deze Kadernota maar liefst 37 moties ingediend. Dat zegt veel over het functioneren van dit College. Dat wordt echter blindelings gesteund door de fracties van VVD, D66, CDA en GDB. Niet op basis van inhoud, maar op basis van coalitiediscipline. Naar die coalitie is inmiddels ook mevrouw Borsboom overgestapt. Het blijft toch wonderlijk dat sommige raadsleden zo makkelijk wisselen van politieke partij. Door dit soort gedrag verloochenen zij hun eerdere uitspraken, stemgedrag en daarmee de kiezers. Ook in de Tweede Kamer is discussie ontstaan over het onderwerp “zetelroof”. Wij volgen dus met belangstelling die discussie.

Na afronden Kadernota op weg naar de verkiezingen in 2018

Nu over de toekomst. Na afronding van deze Kadernota zal onze partij zich vooral gaan richten op de verkiezingen in 2018. Inwoners kunnen van CKenG een programma tegemoet zien dat helemaal afgestemd is op uw wensen, met daarbij een sterke kandidatenlijst.

Uitgangspunt daarbij is passende dienstverlening: of het nu gaat om wonen, werken of zorg: wat de gemeente aan dienstverlening biedt, moet passen op de behoeften van de inwoner. Zowel qua aanbod als qua bejegening. Hierbij luisteren College en ambtenaren naar wat de inwoner nodig heeft. Inwoners worden daartoe veel eerder dan nu in het proces betrokken. Als de vraag van de inwoner niet past, verwachten wij van het College dat zij ruimte pakt waar dat kan, en ook het ambtelijke apparaat hiertoe ruimte biedt, zodat onze inwoners het maatwerk krijgen dat past bij hun vraag.

Kan aan een behoefte niet voldaan worden, dan legt het College niet op arrogante toon, maar juist correct uit waarom het niet mogelijk is binnen de geldende regels.

CKenG dient 3 moties in – Bouwen & wonen het belangrijkste thema

Voor de korte termijn heeft onze fractie een drietal moties ingediend. Het gaat hier om verbetering van het parkeerdek bij Geesterduin, het aanvragen van EU-subsidie voor gratis WiFi en de belangrijkste: het doen van een onderzoek naar de woonbehoefte in onze gemeente.

De huidige woonvisie is opgesteld in 2014. Maar de woningmarkt is in beweging, zowel aan de kant van de vraag (zoals ouderen die langer thuis blijven wonen, meer 1 en 2 persoonshuishoudens, de komst van statushouders en de overloop uit de regio Amsterdam) als aan de kant van het aanbod. Door die veranderende dynamiek is het juist goed om de lokale woonbehoeften te onderzoeken en op basis van deze uitkomsten de woonvisie bij te stellen. Wij rekenen op een breed draagvlak voor deze motie.

Specifiek voor bouwen en wonen in Akersloot vragen wij aandacht voor Zuid III dat kennelijk niet in beeld is als potentiële bouwlocatie. Dit leidt tot ongenoegen bij belanghebbenden. Wij missen hierover relevante besluitvorming en vragen het College om een reactie. In het geval van bouwlocatie Ruigewaard heeft de Raad zélf de bestaande afspraak ‘Aanleg Openbare Oever’ aan de kant geschoven. Financiële belangen wogen zwaarder dan het algemeen belang en dit is bedenkelijk. Ook bewoners van de Molenbuurt haalden bakzeil met hun wens over de afwikkeling van het verkeer.

Dat inspanningen ten behoeve van inwoners ook kunnen lonen, bewijst CKenG wel: mede door het optreden van ons fractielid Willem Veldt wordt een doorbraak tussen de bedrijventerreinen Alkmaar en Heiloo voorkomen en  pas gerealiseerd in samenhang met een  afslag A9. Overigens zou een doorsteek voor openbaar vervoer al wel mogelijk kunnen zijn (busverbinding Alkmaar via Boekelermeer via Akersloot naar station Uitgeest).

CKenG wil ondernemerschap hoger op de bestuurlijke agenda

Tot slot wil CKenG zijn best doen om ondernemerschap meer prioriteit te geven en hoger op de bestuurlijke agenda te krijgen. Voorbeelden daarvan zijn onze betrokkenheid bij de ontwikkeling van recreatie en toerisme, onze aandacht voor de (her)ontwikkeling van de Castricummerwerf en onze pogingen om de mogelijkheden voor horecaondernemers te verruimen.

In dat kader spreekt de aanpak van de Ondernemersvereniging ons bijzonder aan. Wij willen er graag op aandringen dat het College actief gebruik maakt van het driedelige aanbod dat de OVC heeft gedaan, namelijk:

  1. Werk voor mensen uit de gemeentelijke kaartenbak
  2. Werk binnen de gemeente houden
  3. Samen met ondernemers werk maken van duurzaamheid

Wij zijn benieuwd naar de antwoorden op de vragen die de OVC een maand geleden hierover aan wethouder Rood heeft gesteld.

Beste inwoners, dank voor uw aandacht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *