Breed draagvlak maar geen college

Nadat D66 en VVD eind januari opstapten uit het College, heeft CKenG, als partij die bij de verkiezingen in 2014 de meeste stemmen behaalde, het initiatief genomen om een nieuwe coalitie te vormen. Vijf weken lang hebben de andere acht partijen met elkaar gesproken over een Werkprogramma voor de periode tot maart 2018, over de samenstelling van een nieuw College, de wethouderskandidaten en de verdeling van portefeuilles. Vanuit de partijbeginselen van CKenG (openheid, transparantie, samenwerking, groei) delen wij graag de gang van zaken met u.

Werkprogramma 2016-2018

Normaal gesproken bestuurt een College de gemeente op basis van een coalitieakkoord voor de periode van vier jaar. In deze bijzondere situatie gaat het om een pragmatisch Werkprogramma voor de belangrijkste thema’s. Coalitiepartijen CKenG en PvdA wisten samen met GroenLinks, de SP, het CDA en de lokale partijen Vrije Lijst, GDB en Castricum Lokaal op voorhand dat de financiële speelruimte beperkt was. De partijen hebben daarom in het Werkprogramma ingezet op een aantal uitgangspunten:

  1. Het betrekken van de inwoners: in onze gemeente zit veel kennis, ervaring en creativiteit; maak gebruik van die energie en richt de manier van werken daarop in. Van buiten naar binnen besturen dus!
  2. Veel slimmer te werk gaan: door uitgaven aan de voorkant kunnen vaak hogere kostenposten op termijn worden voorkomen. Zet een systeem op waarmee doorrekeningen kunnen worden gemaakt.
  3. Een sociaal gezicht: verstandig omgaan met jeugdzorg, de experimenteerruimte benutten die de participatiewet biedt en senioren boven de 85 ontzien wanneer er sprake is van kleine aanpassingen die hun leven ingrijpend veranderen.
  4. Een warme bestuurscultuur: een betere werksfeer leidt tot meer productiviteit en een lager ziekteverzuim, dus minder inhuur van externen. Bovendien werkt het prettiger samen met inwoners en andere instanties.

Al deze uitgangspunten kosten geen geld, zelfs minder geld, maar vragen alleen om een andere mentaliteit. Volg de link Werkprogramma 2016-2018 Gem Castricum def om het Concept Werkprogramma 2016-2018 te lezen.

Breed draagvlak

De acht partijen die het Werkprogramma hebben samengesteld hebben bij de laatste verkiezingen 70,6% van alle uitgebrachte stemmen gekregen. Met 16 van de 23 raadzetels een breed draagvlak dus. Natuurlijk kan Castricum niet worden bestuurd door acht wethouders. Daarom werd afgesproken dat vijf partijen part-time wethouders (samen 4 FTE) zouden leveren De beoogde coalitie van CKenG, PvdA, CDA, GDB en GroenLinks heeft met bijna 56% van de stemmen in 2014 een breder draagvlak dan de vorige coalitie (52%).

Afgelopen vrijdag liet raadslid Ralph Castricum weten niet te kunnen instemmen met de beoogde coalitie en zich te zullen afsplitsen. Hij is een fervent tegenstander van de komst van vluchtelingen en heeft aangegeven zijn geluid daarover onversneden te willen laten horen. Daarvoor ziet hij geen kans binnen een coalitie met partijen die daar genuanceerder tegenaan kijken. Hoewel Ralph Castricum de andere punten in het Werkprogramma op hoofdlijnen steunt kan gesteld worden dat het draagvlak door zijn besluit daalt van 16 naar 15 raadzetels (van de 23).

Kwaliteit van voorstellen en besluiten

De beoogde coalitie van vijf heeft evenwel geen meerderheid meer. Praktisch gezien is nu een verhouding ontstaan die ook aan het Binnenhof van toepassing is: regeringspartijen VVD en PvdA hebben weliswaar een meerderheid in de Tweede Kamer, maar een minderheid in de Eerste Kamer. Als de Regering voorstellen doet zullen deze inhoudelijk van hoge kwaliteit moeten zijn om ook de steun te krijgen van andere dan alleen de coalitiepartijen. Kwaliteit boven kadaverdiscipline. Dat komt de besluitvorming, en daarmee de belangen van inwoners, ten goede.

Zowel Castricum Lokaal als De Vrije Lijst hebben afgelopen weekend laten weten dat zij deze koers van moderne politiek zullen steunen door het zetten van hun handtekening. Daarmee is sprake van een stabiele meerderheid, terwijl het Werkprogramma op hoofdlijnen ook nog wordt gesteund en de SP en mogelijk door Ralph Castricum. Het CDA en het GDB zijn nu echter van mening veranderd; zij lieten maandag weten de bestuursverantwoordelijkheid niet aan te durven zo lang niet 12 van de 23 zetels waren gegarandeerd binnen de gelederen van de beoogde coalitie, dus de partijen die een eigen wethouder leveren.

Financiële chaos

De fractievoorzitter van CKenG, Roel Beems, heeft de afgelopen maand als informateur samen met de acht partijen een Werkprogramma opgesteld dat een breed draagvlak kent en op korte termijn kan worden ingezet. Ter afronding van zijn werkzaamheden zal hij de burgemeester adviseren om met alle betrokkenen de mogelijkheden te bespreken om dit Werkprogramma alsnog te implementeren.

Dat zal hard nodig zijn. Uit cijfers die de afgelopen dagen naar boven zijn gekomen blijkt de financiële chaos in Castricum namelijk nog veel groter te zijn dan al werd gevreesd. Als gevolg van de kaalslag die onder de zojuist afgezette wethouder van Financiën heeft plaatsgevonden is veel ‘achterstallig onderhoud’ ontstaan. De organisatie kan niet de kwaliteit leveren die nodig is om Castricum te besturen. Met als resultaat een nog hogere miljoenenstrop door de inhuur van externen, een stuwmeer van 32.000 verlofuren, die opgenomen of betaald moeten worden voordat de BUCH van start kan, en ruim € 400.000 aan reeds ingeboekte bezuinigingen die niet zijn gerealiseerd.

De pijnlijke erfenis van wethouder Klijnstra

Verder zijn er onder verantwoordelijkheid van wethouder Klijnstra recent 200 devices (computerapparaten) aangeschaft die straks niet door de BUCH worden ondersteund en zijn er grote zorgen of de ambtelijke fusieorganisatie überhaupt in 2017 gereed zal zijn om zijn taken uit te voeren. De ICT-systemen van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo blijken in het geheel niet compatibel te zijn. Communiceren in BUCH-verband wordt zo erg lastig, of zelfs onmogelijk. Klijnstra mag zich dat, als voormalig portefeuillehouder voor zowel ICT als BUCH, zwaar aanrekenen. Dat geldt ook de fracties van D66 en VVD, die hem blind hebben gesteund en de afgelopen jaren nooit een kritische vraag hebben gesteld wanneer er miljoenen werden uitgegeven.

Sterker nog: de bijdrage van de D66 aan debatten bestond in de regel uit het ophemelen van hun eigen wethouder. Hij kreeg veren uitgedeeld waar een volwassen pauw nog jaloers op zou zijn. Zo zou Klijnstra de schuldenpositie van de gemeente hebben teruggebracht met 40 miljoen. Allemaal flauwekul: toen hij in 2010 begon bedroeg de schuld € 47.547.159, toen hij in 2016 vertrok € 46.103.093. Een afname van ‘slechts’ 1,4 miljoen dus, in zes jaar tijd! Het verschil zit hem in het afbouwen van voorgeschoten leningen voor de woningbouwvereniging, wat al lang voor de komst van Klijnstra was ingezet en waar hij persoonlijk helemaal niets aan heeft bijgedragen.

Alsof de problemen nog niet genoeg zijn ontvangen hij, en voormalig VVD-wethouder Hollenberg, inmiddels ook nog wachtgeld. Daar is weliswaar voor gereserveerd, maar afhankelijk van het verdere verloop komen daar mogelijk nog twee wethouders bij en schiet die reservering tekort.

Hoe nu verder?

Met deze kennis, maar zonder doorrekening van de effecten op termijn, kan het informeren feitelijk niet worden afgerond. Burgemeester Mans zal nu een besluit moeten nemen hoe het verder moet. Eén ding is zeker: bij voortzetting van de klassieke manier van politiek bedrijven gaan alle kosten op aan interne zaken en zullen er in Castricum nauwelijks meer faciliteiten en voorzieningen voor inwoners kunnen blijven bestaan. De kaalslag die al binnen het gemeentehuis heeft plaatsgevonden, zal ook zichtbaar worden in de lokale samenleving. CKenG wacht met belangstelling af hoe de burgemeester onze gemeente daarvoor denkt te behoeden.

Tot slot van deze update willen wij graag de PvdA bedanken voor de goede en intensieve samenwerking, waarbij onze twee wethouder de afgelopen maand een enorme inspanning hebben geleverd om Castricum te blijven besturen, alsook de Vrije Lijst en Castricum Lokaal voor de steun die zij aan beoogde college hebben gegeven en alle acht partijen voor hun actieve deelname aan het proces. Met elkaar zijn we heel ver gekomen. Een breed draagvlak, maar helaas (nog) geen College.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *