CKenG doet voorstellen voor beter zwembadbesluit

Na jarenlang praten over de zwemvoorziening in Castricum hakte de Raad in oktober 2016  de knoop door, zie eerder bericht. Een ruime meerderheid steunde de motie van CKenG om een nieuw zwembad te realiseren op sportpark Noord-End. De Raad gaf de kaders mee en het College ging de meest geschikte vorm en locatie onderzoeken.

Inmiddels zijn we een jaar verder en zijn de onderzoeksresultaten gepresenteerd: in totaal zeven varianten op drie verschillende locaties. Na een inloopavond voor geïnteresseerden op 10 oktober en Raadvergaderingen op 12 en 19 oktober zijn daar nog drie varianten en twee (serieuze) locaties over. Als partij die staat voor sport, beweging en gezondheid is CKenG (ook al jarenlang) de grote animator achter het streven om te komen tot een eigentijdse zwemvoorziening. Onze fractie doet dan ook graag verslag van de gang van zaken.

Vertraging kost geld

Nu de keuze voor sportpark Noord-End is gemaakt, is het tijd om in te zoomen op de meest verstandige locatie. Dat kan een apart zwembad, maar ook een combinatie met bestaande faciliteiten zijn. CKenG heeft het College, ambtenaren en onderzoeksbureau OLCO gevraagd eens te kijken naar succesvolle voorbeelden in gemeenten met een vergelijkbaar inwoneraantal, zoals Heemstede en Heerenveen. Helaas zijn die voorbeelden niet in de uitkomsten meegenomen.

Onze fractie had ook al eerder gevraagd om een gebiedsvisie voor Noord-End, namelijk per motie in juni 2015 bij de behandeling van de Voorjaarsnota. Een meerderheid van de Raad wilde daar toen niet aan. Nu blijken de kosten ten opzichte van twee jaar geleden met 3,5 miljoen te zijn opgelopen, waaronder volgens het College 1 miljoen als gevolg van de vertraging van twee jaar. Elke week vertraging kost de belastingbetaler dus 10.000 Euro. Geld dat Castricum zich dus had kunnen besparen indien de andere politieke partijen destijds de motie van CKenG hadden gesteund.

Aansluiting op de N203

Een andere beperkende factor zijn de nu al ontoereikende parkeervoorziening (op topdagen een tekort van 100 plaatsen) en het feit dat De Bloemen de enige toegangsweg tot het gebied is. Omwonenden maken zich terecht zorgen over beide problemen, maar de oplossing ligt voor de hand: maak het sportpark toegankelijk vanaf de N203. Een rotonde zou ouders en leerkrachten van het Jac. P. Thijsse College, sportteams van buiten het dorp én bezoekers van het nieuwe zwembad kunnen leiden naar een parkeerplaats aan de oostzijde van het sportpark – zonder doorgaand verkeer naar het dorp toe te staan.

De gemeente heeft deze gedachte aan de provincie (wegbeheerder van de N203) voorgelegd, maar die was nog niet direct enthousiast. Wat CKenG betreft begint het werk dan pas: niet met de staart tussen de benen afdruipen, maar lobbyen, uitnodigen, voorstellen doen en overtuigen tot je erbij neervalt!

Datzelfde geldt voor tenniscomplex Berg en Bal. De particuliere eigenaar heeft niet alle buitenbanen nodig en is bereid te praten als de gemeente met een ‘subliem voorstel’ komt. Ga opnieuw aan tafel en laat de Raad weten hoe dat voorstel eruit zal moeten zien. Verder speelt een rol dat de Nationale Korfbalbond verenigingen, waaronder Helios, gaat verplichten om in de nabije toekomst op kunstgras te spelen. Neem dat dan direct mee in de plannen!

FC Castricum

Bijzonder is de situatie van FC Castricum. Nu de twee serieuze locaties zich beide op velden (2 en 5) van de voetbalvereniging bevinden, zou je verwachten dat het College intensief contact houdt met deze belangrijke stakeholder. Niets bleek minder waar: sinds een brainstormsessie op 28 juni had het bestuur van FC Castricum niets meer van wethouder Schijf gehoord. Volkomen begrijpelijk was het bestuur dan ook verrast dat recent de presentatie van de plannen plaats heeft gevonden zonder dat FC Castricum was betrokken, geïnformeerd of compensatie aangeboden heeft gekregen. Het bestuur heeft een brief geschreven die de wethouder heeft aangezet tot het maken van excuses. Daarmee is de kous vanzelfsprekend nog niet af: er moet een goede oplossing komen voor FC Castricum.

Dan speelt ook nog de financiering. Het College stelt de Raad voor om de mogelijkheden voor externe financiering nader te onderzoeken. CKenG wil in parallel een tweede route bewandelen, namelijk een onafhankelijk taxatierapport laten opstellen over de grondwaarde van de huidige locatie aan de Jacob van Rensdorpstraat. Als De Witte Brug daar verdwijnt en er woningbouw voor in de plaats komt, zou deze grond wel eens een belangrijk startkapitaal voor het nieuwe zwembad kunnen betekenen. Naar verluidt zelfs een startkapitaal van meer dan zes miljoen Euro.

Moties en amendementen

Onze fractie steunt van harte de voortgang in het proces om zo snel mogelijk een nieuwe, goede zwemvoorziening te realiseren. Wel zullen wij een amendement en drie moties inbrengen om ook de kwaliteit van de besluiten te borgen: over de eerder genoemde grondwaarde, de ontsluiting via de N203 en de noodzaak van een goede oplossing voor FC Castricum. Het debat wordt donderdag 9 november voortgezet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *