CKenG roept bij Begroting 2015 op om wakker te blijven

Voor ons ligt de eerste begroting van het nieuwe College, dat sinds dit voorjaar op haar post zit. Het is het resultaat van de koers die het vorige College heeft ingezet én van het Coalitieakkoord dat CKenG, VVD, D66 en PvdA voor deze Raadsperiode hebben gesloten. Het stemt onze fractie positief dat zowel de Begroting 2015 als Meerjarenraming sluitend zijn. Dat wil zeggen: met de kennis van nu wordt verwacht dat de inkomsten en de uitgaven van de gemeente Castricum in balans zullen zijn.

Maar er zijn nogal wat zaken die onze financiën de komende tijd gaan beïnvloeden. Zaken waar het College en de ambtelijke organisatie niet altijd grip op hebben. Zaken die erom vragen dat de Gemeenteraad haar kaderstellende en controlerende taak nog serieuzer zal moeten nemen dan voorheen. CKenG hecht eraan om die zaken dan ook te benoemen.

Decentralisaties

De gemeentelijke taken zullen in 2015 de grootste veranderingen uit de geschiedenis ondergaan. Die veranderingen zullen grote gevolgen hebben voor de inwoners die het betreft, voor de ambtelijke organisatie én voor de financiën. Er is dit jaar door veel mensen hard gewerkt om op tijd klaar te zijn voor de kanteling van rijkstaken. Of dat ook gelukt is zullen we pas medio 2015 weten. Er zijn financiële voorzieningen getroffen en in het Coalitieakkoord hebben wij ook afgesproken 2015 als overgangsjaar te zien. De fractie van CKenG wenst alle betrokkenen de komende periode veel sterkte en wijsheid en spreekt de wens uit dat inwoners van onze gemeente die werkelijk zorg nodig hebben, deze zorg ook werkelijk zullen krijgen.

Regionale samenwerking

Nadat we eerst een tijdje verliefd zijn geweest gaat Castricum zich nu definitief verloven. Met drie partners tegelijk zelfs. Als de Raden instemmen zullen wij vanaf 2017 het ambtelijke bed delen met Bergen, Heiloo en Uitgeest. Door het gezamenlijk uitvoeren van taken kan er efficiënter worden gewerkt. Op zijn Hollands gezegd: de kwaliteit kan omhoog en de kosten kunnen omlaag. Voor Castricum gaat het om een besparing van 1,3 tot 2,2 miljoen op jaarbasis. Als Raad moeten wij dat proces kritisch volgen. De praktijk leert helaas dat de optelsom van frictiekosten en nieuwe kosten vaak hoger uitvalt dan verwacht. Van een huwelijk in BUCH-verband is vooralsnog geen sprake, wij beperken ons dus tot een langdurige verloving.

Verbonden Partijen

Castricum maakt deel uit van een groot aantal Gemeenschappelijke Regelingen. Deze GR’s hebben twee dingen gemeen: zij voeren taken uit die wij zelfstandig niet kunnen uitvoeren en zij geven altijd meer geld uit dan dat ze vooraf hebben gezegd. Een motie van CKenG om hier grip te krijgen is vorig jaar unaniem aangenomen door de Raden van Castricum en Heiloo. De ketting is hierbij zo sterk als de zwakste schakel. Onze wethouders zitten in de besturen van deze regelingen en moeten geen overschrijdingen accepteren. Als Raad moeten wij onze wethouders scherp houden en kritisch zijn wanneer de GR’s bij ons op bezoek komen. Verder moeten wij ons inspannen om collega- Raadsleden van gemeenten in de regio ook op dezelfde lijn te krijgen.

Arbeidsparticipatie

Na alle eerdere inspanningen moeten wij vaststellen dat Castricum met een percentage herintreders van 6% onderaan de ranglijst van Nederlandse gemeenten bungelt. In eerste instantie is ook de MAU-aanvraag van de gemeente afgewezen. Zelfs na goedkeuring van de die aanvraag kost ons dit een kwart miljoen. Dit begint ondertussen een frustrerend dossier te worden en wij vielen dan ook van ons stoel af toen wij vorige week schriftelijke vragen van de SP doorgestuurd kregen, waarvan de strekking 180 graden indruist tegen de koers van onze Raad. Gelukkig heeft wethouder Klijnstra zich persoonlijk opgeworpen om dit dossier vlot te trekken en weten wij inmiddels dat Zoetermeer op dit gebied de best presterende gemeente in Nederland is. Ook lezen wij in VNG Magazine juichende verhalen over de aanpak in Zwolle en Hellendoorn. Ga daar eens op werkbezoek, is ons voorstel.

Geldverspilling

Het is altijd makkelijk geld uitgeven van een ander. Zo zijn we 29.000 Euro kwijt aan een onderzoek van de Rekenkamer waar niemand op zit te wachten, alleen de fractie van GroenLinks. Laat GroenLinks dat onderzoek dan zelf betalen is ons idee. Verder zijn er plannen om op de nieuwe rotonde bij Van der Valk in Akersloot als versiering een paar stukken ijzer neer te zetten voor een bedrag van 50.000 Euro. Gelukkig heeft wethouder Van Schoonhoven dit nog even weten tegen te houden. Waarom vragen wij niet gewoon de plaatselijke hovenier om er een aantal plantjes in de grond te zetten en dat op zijn kosten netjes te houden in ruil voor een bescheiden reclamebord?

Kosten modern werken

Er is een structureel bedrag van 92.000 Euro opgenomen om onze ambtenaren modern te laten werken. Hoewel CKenG het belang daarvan onderschrijft zijn wij van mening dat dit een zelf-financierende post zou moeten zijn. Met andere woorden: door modern te werken kan ons dure gemeentehuis slimmer en beter worden benut, waardoor er vierkante meters overblijven die verhuurd kunnen worden aan derden voor een bedrag van ten minste … 92.000 Euro. Wanneer dit niet lukt zullen wij alsnog met een amendement hiervoor komen.

Startersleningen

CKenG wil jongeren binnen de gemeente huisvesten om de bevolking op peil en divers te houden. Om jongeren een kans te geven hun eerste woning te kopen, geven wij hen een duwtje in de rug zodat zij een hypotheek af kunnen sluiten die zij anders niet hadden kunnen afsluiten: zo kunnen zij een woning kopen in onze gemeente en komt er een bestaande huurwoning vrij voor een andere starter. De kosten hiervoor worden gedekt in de egalisatiereserve. Onze fractie heeft hiertoe een motie ingediend waarvoor zich tijdens de behandeling in de Raad een meerderheid heeft afgetekend.

Kennemer Wonen

De afgelopen week heeft de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de wantoestanden bij woningcorporaties haar rapport aangeboden aan de Tweede Kamer. De conclusies liegen er niet om. De corporaties handen de vrije hand bij risicovolle transacties en beleggingen door een totaal gebrek aan toezicht bij ministers, toezichthouders en gemeenteraden. Dat laatste baart ons zorgen. Want hoe zeker zijn wij ervan dat onze maatschappelijke en financiële belangen bij Kennemer Wonen goed zijn afgedekt? Het gaat hier om verstrekte leningen van 14,6 miljoen (saldo januari 2015). Tijdens de laatste review met de directie van de corperatie in 2013 was CKenG de enige partij die over dit onderwerp vragen heeft gesteld. Gelet op de aanbevelingen van de enquêtecommissie wil onze fractie dit onderwerp op korte termijn op de agenda en wij dienen daartoe een motie vreemd aan de orde van de dag in.

Provincie Noord-Holland

Eveneens vorige week kreeg de provincie Noord-Holland 82 miljoen Euro op haar rekening bijgestort omdat zij haar vordering in de Icesave-affaire heeft verkocht aan beleggers. Dit is de afwikkeling van die zaak uit 2008 waarbij de provincie haar overtollige liquide middelen ter waarde van € 100 miljoen had geparkeerd bij Landsbanski op IJsland en de Duitse bank Lehmann Bankhaus. Dat confronteert ons met de vreemde situatie waarin de gemeente Castricum creditposten op haar balans heeft staan die alleen maar bestaan uit virtueel geld (met andere woorden: als wij die posten zoals reserves willen aanwenden moeten wij het geld lenen en daar rente over betalen), terwijl de provincie de middelen gewoon beschikbaar heeft en van gekkigheid niet weet wat ze er mee moeten doen. De oplossing is dat zij die gelden gewoon bij de gemeenten onderbrengen die het dan niet meer hoeven te lenen. In relatie tot onze omvang zou dat in Castricum om zo’n 1,3 miljoen Euro gaan, wat ons € 50.000 aan rentelasten zou schelen. Daar kunnen wij dan weer nuttige dingen voor onze inwoners mee doen. Wij roepen het College dit bespreekbaar te maken.

Naschrift: De besluitvorming over de Begroting 2015 en de moties zal plaatsvinden op donderdagavond 13 november a.s.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *