CKenG stelt vragen over vergoedingen en externe inhuur bij Veiligheidsregio

Hoewel de Burgemeester jongstleden donderdag bij de bespreking van een aantal Gemeenschappelijke Regelingen in de Raadsvergadering nog bezwerende woorden sprak over de gang van zaken bij de Veiligheidsregio, blijkt uit de berichten in de media een ander beeld. De vijf Noord-Hollandse Veiligheidsregio’s hebben de afgelopen drie jaar vele miljoenen aan extern personeel ingehuurd. Bovendien blijken een aantal functionarissen fors meer te hebben verdien dan de zogenaamde Balkenende-norm.

Even in herinnering: in 2015 moest Castricum ineens fors meer gaan bijdragen aan deze GR dan in 2014! De fractie van CKenG heeft daarom de volgende schriftelijke vragen gesteld aan Burgemeester en Wethouders. Het College heeft 30 dagen de tijd om daarop te reageren.

  1. Wat is de financiële bijdrage van Castricum aan de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord over de jaren 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017?
  2. Bent u bekend met het feit dat de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord de afgelopen drie jaar voor bijna 10 miljoen Euro aan externen heeft ingehuurd?
  3. Zo nee: waarom niet? Zo ja: waarom is dat niet gemeld aan de Raad?
  4. Bent u bekend met het feit dat een aantal functionarissen van deze GR de Wet Normering Topinkomens (WNT, ook wel bekend als de Balkenende-norm) heeft overschreden?
  5. Zo nee: waarom niet? Zo ja: waarom is dat niet gemeld aan de Raad?
  6. Wist u dat de Deelprojectleider Regionalisering in 2014 € 296.000 verdiende en de Manager Strategische Bedrijfsvoering in 2015 € 271.000?
  7. Zo nee: waarom niet? Zo ja: waarom is dat niet gemeld aan de Raad?
  8. Hoe denkt u over dit soort vergoedingen en welke positie heeft u daarover ingenomen tijdens de bestuursvergaderingen van de Veiligheidsregio?
  9. Uit onderzoek blijkt dat er geen transparantie en controle is op de betaalde vergoedingen. In begrotingen en jaarverslagen wordt er op geen enkele wijze melding van gemaakt. Daardoor zijn deze kosten niet inzichtelijk voor Raadsleden, die uiteindelijk de begroting en jaarverslagen moeten goedkeuren. Wat gaat u eraan doen om in deze ongewenste situatie verandering te brengen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *