CKenG weigert de portemonnee te trekken voor vraag BUCH om miljoenen

Bijna drie jaar geleden, in juni 2015, hebben de Raden van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo ingestemd met de inrichting van een ambtelijke fusieorganisatie. Uitgangspunt waren daarbij de 3 K’s en 2 G’s. De K’s staan voor Verbetering van de Kwaliteit, Terugdringen van de Kwetsbaarheid en Verlaging van de Kosten. De bijna drie jaren die bedoeld worden, bestaan uit anderhalf jaar voorbereiding en nu ruim 14 operationele maanden.

Nog los van het voorstel dat de Colleges aan de Raden hebben gepresenteerd, is het na zo’n termijn sowieso zinvol om eens op de thermometer te kijken welke temperatuur wordt aangegeven. Dat de Raden vanuit hun controlerende taak peilen in hoeverre de Kwaliteit, Kwetsbaarheid en Kosten zich verhouden tot de kaders die in juni 2015 aan de Colleges en de werkorganisatie zijn meegegeven. Zoals de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen ook de directie controleert van een bedrijf dat is gefuseerd.

Analyse van de problemen in de BUCH

Wat zien we eigenlijk, als we de stukken analyseren?

  1. De Kwaliteit van dienstverlening is er niet op vooruit, maar juist op achteruit gegaan. Het College zegt dat zelf in zijn voorstel dat naar de Raad is gestuurd, maar inwoners, verenigingen en ondernemers merken dat natuurlijk ook, getuige de brieven die maanden onbeantwoord in bureaulades blijven liggen, getuige de test op beantwoording van mail die onlangs is uitgevoerd en waarover CKenG schriftelijke vragen heeft gesteld en getuige ook de Raadsstukken die aan ons worden voorgelegd en die ons met regelmaat de wenkbrauwen doen fronzen. Uitgangspunt drie jaar terug is geweest om als Kwaliteitsnorm per beleidsgebied uit te gaan van de best presterende gemeente van de vier. Inmiddels krijgen wij soms de indruk dat de werkelijke resultaten meer liggen op het niveau van de gemeente die voor de fusie het minst presteerde van de vier.
  2. Dan over de Kwetsbaarheid. De oorspronkelijke gedachte was dat één organisatie met ruim 700 medewerkers efficiënter zou kunnen werken doordat specialisten sneller en doortastender zouden kunnen opereren op hun vakgebied. Een voorbeeld was de juridische afdeling. In plaats van één jurist per gemeente, die werkelijk overal verstand van moest hebben, zou de fusieorganisatie kunnen gaan werken met een specialist voor RO, een specialist voor het sociaal domein, enzovoort. De werkdruk zou daardoor verlaagd kunnen worden en de output verhoogd. In de praktijk blijkt hier dus niet veel van terecht te komen. Sterker nog: eigenlijk is het tegenovergestelde bereikt. Mede daardoor is het ziekteverzuim omhooggegaan naar ruim 8%. Om dan toch maar aan de vraag te voldoen, gaat de werkdruk voor de achterblijvers nog verder omhoog en worden externen ingevlogen. Dat is precies problematiek waar wij in deze zelfde gemeenteraad tegen het eind van 2015 zulke grote discussies over hebben gehad met de Burgemeester en toenmalig wethouder Klijnstra. We zijn 2,5 jaar verder, maar feitelijk niets opgeschoten.
  3. Tot slot de kosten. Daar waren de Raden zich in hun besluit mede hebben laten lokken door een structurele besparing van 5,3 miljoen Euro, gebeurt ook hier het tegenovergestelde. Vorig jaar, nog voordat de fusie geëffectueerd werd, stelde het College aan de Raad voor om boven de eerdere ter beschikking gestelde budgetten een extra investering te doen van 4 miljoen Euro in ICT, waarvan 1,5 miljoen voor rekening van de gemeente Castricum. Dat voorstel was destijds al matig onderbouwd. Reden waarom CKenG tijdens de behandeling uitgebreid heeft geprobeerd om er een goede toelichting op en mogelijk verandering in te krijgen. Belangstellenden kunnen nog eens het bandje van 24 oktober 2016 terugluisteren of onze bijdrage hier teruglezen. Groot was onze verbazing toen na de bijdrage van CKenG van ruim dertig minuten de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en GDB gezamenlijk binnen 30 seconden instemden met het verzoek. Zonder ook maar één kritische vraag te stellen. De coalitie had vertrouwen in het College, zo luidde het gezamenlijke argument. Wij maakten ons als CKenG niet alleen zorgen over die 4 miljoen voor ICT, maar over een herhaling van dit soort verzoeken om meer geld vanuit de werkorganisatie op de langere termijn. Daarom dienden wij eind oktober 2016 in totaal twee moties en twee amendementen in, die vervolgens allemaal door VVD, D66, CDA en GDB zijn weggestemd.

Nu zijn we vijf kwartalen verder en gebeurt precies waar CKenG voor heeft gewaarschuwd. Alleen gaat het nu niet om 4 miljoen, maar om 15 miljoen Euro. Daarvan mag Castricum dan 5,4 miljoen ophoesten, te verdelen over een structureel (dus jaarlijks) bedrag van 1 miljoen en drie opeenvolgende incidentele bijdrages van in totaal 2,4 miljoen Euro. Dat is allemaal geld dat de interne organisatie ingaat en dat dus niet beschikbaar zal zijn voor voorzieningen ten behoeve van onze inwoners.

Financiële gevolgen verbeterplan voor CKenG onaanvaardbaar

CKenG vindt dat onaanvaardbaar. Natuurlijk begrijpt ook onze fractie dat de aantrekkende economie zorgt voor meer bouw- en vergunningsaanvragen en voor procedures die daar betrekking op hebben. Die meerkosten worden deels gedekt door meeropbrengsten, zoals leges. Als dat nog niet voldoende is, dan is CKenG vanzelfsprekend bereid om de begroting voor die specifieke afdelingen te verhogen, hoewel wij ook vinden dat er dan nog maar eens kritisch naar de hoogte van de legestarieven moet worden gekeken. Echter: voor zaken die niet het gevolg zijn van externe oorzaken, willen onze fractie het College houden aan de kaders die de raden in juni 2015 aan de Colleges, en via hen aan de directie van de BUCH-werkorganisatie, hebben meegegeven.

Het getuigt wat ons betreft van een goede bedrijfsvoering om te anticiperen, voortdurend te evalueren, medewerkers te motiveren en te leveren wat afgesproken is. Daar worden bestuurders voor benoemd en daar worden ze voor betaald. Wat nu gebeurt is de aanpak die wij ook in Brussel zien: het Europees parlement heeft 751 zetels, waarvan 73 (zeg maar 10%) worden bezet door parlementariërs van het Verenigd Koninkrijk. Nu de Brexit zich aankondigt zou je, vanuit een Lean & Mean-benadering, verwachten dat het parlement met 10% wordt ingekrompen. Maar nee, die 73 zetels worden gewoon verdeeld over de resterende landen die dan ieder om een hogere bijdrage worden gevraagd. Dat moeten we in Brussel niet willen en dat moeten we in de BUCH niet willen. Het antwoord op de problemen in de BUCH is niet: ‘nog meer BUCH’.

Geld niet naar interne organisatie maar naar voorzieningen voor inwoners

CKenG wil dat de directie van de BUCH-werkorganisatie de ‘tering naar de nering’ gaat zetten. Het is natuurlijk aan de volgende Raad om een besluit te nemen over het voorstel dat het College nu doet. Maar u kunt er zeker van zijn dat CKenG een amendement zal indienen op dit voorstel, waarmee het licht op groen kan voor het deel van de 5,4 miljoen dat het gevolg is van externe omstandigheden, en waarmee het licht op rood blijft staan voor het deel van de 5,4 miljoen dat het gevolg is van interne omstandigheden. De exacte bedragen en hoe die verdeling naar de posten Autonoom & Ziekteverzuim, Goed Werkgeverschap, Dienstverlening en Duurzame Bedrijfsvoering er precies uit gaat zien, zullen we na 21 maart wel horen.

Het goede nieuws is dat de kiezer op die datum mede kan bepalen in welk samenstelling de Raad hier straks welk besluit over gaat nemen. Daarom benadrukken wij nog maar eens, dat het voorstel dat nu voorligt op geen enkele manier het voorsorteren kan zijn op een bestuurlijke fusie, onder het mom van ‘dat lost alle problemen wel even op’. CKenG zal er alles aan doen om die lariekoek tegen te gaan. Wij geloven in een zelfstandige gemeente Castricum met ondersteuning uit een ambtelijke organisatie die voor ons werkt in plaats van tegen ons werkt. Een Lean & Mean apparaat, dat goed wordt aangestuurd. Een organisatie die efficiënt werkt en de kosten zo goed onder controle heeft dat er geld overblijft om te investeren in voorzieningen voor onze inwoners. Zodat zij hier gezond, prettig en veilig kunnen wonen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *