CKenG wil een betere maatschappelijke bestemming voor de Maranathakerk

We doen niet elke week een aankoop van een miljoen euro. Het gaat om geld van onze inwoners, dus vindt CKenG het belangrijk dat hierover wordt gesproken in een openbare raadsvergadering. Wat ons betreft hebben we het dan over drie onderwerpen, namelijk:

  1. Het proces
  2. De aankoop zelf
  3. De bestemming

Het proces

Onze fractie begrijpt heel goed dat het in de sfeer van biedingen niet handig is om iedereen erin te betrekken. Maar hier gaat het om een majeure aankoop, waarbij het College er eenvoudig voor had kunnen kiezen om, onder geheimhouding, eens bij de fractievoorzitters te polsen hoe die tegen de verwerving van de kerk zouden aankijken en of een eventuele aankoop wel zou voldoen aan eerdere besluiten en vigerend beleid.

Nu is dat niet gebeurd en baseert het College zich, blijkens zijn brief van 3 maart, op een zogenaamde ‘strategische verwerving’. Maar wat is dan de onderliggende strategie? Gaat het om een strategische grondpositie? Een strategisch gebouw? Een strategisch beleid op het gebied van onderwijs? CKenG heeft geen strategie kunnen ontdekken, ook niet in brief van 3 maart of in de beantwoording van de door onze fractie schriftelijk gestelde vragen. Wij zijn dan ook van mening dat het College op dit punt wel met een heel sterk verhaal moet komen om deze claim te kunnen verantwoorden.

De aankoop zelf

Als een aankoop wél als strategisch kan worden beschouwd, dan gelden de afspraken die Raad en College daarover hebben gemaakt. Volgens die afspraken is het College bevoegd om tot een bedrag van 1 miljoen euro zelfstandig te besluiten. In dit geval gaat het om een aankoopbedrag van 875.000 euro, kosten koper ter hoogte van circa 25.000 euro, herstelkosten aan de vloeren ter grootte van 125.000 euro en de helft van de kosten om het gebouw duurzamer te maken. Zelfs zonder tegenvallers of onvoorziene kosten beloopt het totaalbedrag al gauw meer dan 1,2 miljoen en heeft het College, technisch gesproken, buiten zijn bevoegdheid gehandeld.

CKenG is niet per definitie tégen de aankoop van de Maranathakerk door de gemeente, onze fractie vindt dat zelfs een goede zet, maar dan alleen op basis van de gemaakte afspraken tussen Raad en College en niet op deze niet-transparante wijze.

De bestemming   

Kerkbestuur en gemeentebestuur zijn met elkaar overeengekomen dat de kerk zijn maatschappelijke functie zal behouden. Maar dat hoeft natuurlijk geen experimentele vorm van onderwijs te zijn. Er zijn talloze andere bestemmingen denkbaar. Geen enkele partij had in zijn verkiezingsprogramma twee jaar geleden het Supreme College staan. Het maakt ook geen deel uit van het Raadsprogramma. Sterker nog: Castricum heeft nog geen visie op de vraag ’wat voor soort onderwijsgemeente wij willen zijn’. Reden waarom de fracties van VVD en CKenG een motie hebben ingediend om daar de komende maanden met elkaar over van gedachten te wisselen,

De Raad gaat niet over de vorm van onderwijs die Jac P. Thijsse en Bonhoeffer aanbieden. Maar het gaat er bij onze fractie niet in, dat dit onderwijs juist op deze locatie zou moeten plaatsvinden. De Antoniusschool in Bakkum staat leeg, de Montessorischool komt over een paar maanden leeg en de 20 leerlingen waar het om gaat kunnen natuurlijk in het eerste jaar van het Supreme College ook gewoon in een klaslokaal van de initiatiefnemers zelf worden geplaatst. Dat zijn allemaal gebouwen die al zijn betaald, mede vanuit ons IHP. Nu wil het College 1,2 miljoen uitgeven voor 20 leerlingen, dat is 60.000 euro per leerplek.

Het is wél aan de Raad om de bestemming van gebouwen te bepalen, niet aan B&W. Het College kan alleen voorstellen doen, de Raad besluit. Laat B&W daarom op korte termijn een voorstel te doen voor welke maatschappelijke bestemmingen de kerk zou kunnen worden ingezet. Zelf denkt CKenG aan de huisartsenpraktijk die nu middenin het dorp is gevestigd en uit zijn voegen barst. Uitplaatsing van de praktijk naar de Maranathakerk biedt niet alleen dé oplossing voor de huisartsen, maar ook voor hun assistenten, andere medische diensten die in hetzelfde pand gehuisvest zijn, aan duizenden patiënten en aan tientallen omwonenden die dagelijks worden geconfronteerd met de parkeerproblemen aan de Korte Cieweg. Bovendien zou er zo ruimte worden vrijgespeeld voor woningbouw op de huidige plek van de praktijk en mogelijk voor behoud van de Corso-bisocoop. Een oplossing als deze zou tenminste getuigen van visie en strategie. Maar misschien zijn er zelfs nóg slimmere oplossingen of combinaties mogelijk.

Moties

CKenG dient daarom twee moties in, die donderdag 13 maart zullen worden behandeld:

  1. Een opdracht aan het College om met voorstellen te komen welke maatschappelijke bestemmingen er aan de Maranathakerk gegeven zouden kunnen worden;
  2. Een opdracht aan het College om met voorstellen te komen van locaties waarin het Supreme College gehuisvest zou kunnen worden.

Over beide voorstellen kan de Raad dan dit voorjaar in debat. Het is dus nog helemaal geen gelopen koers. CKenG laat zich in ieder geval niet opjagen door loze dreigementen van wethouder De Haan. Wij vertrouwen erop dat dit ook voor andere fracties geldt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *