College doet voorstel nieuw zwembad waar helemaal niemand blij van wordt

Inmiddels zijn wij in de Raad al ruim zeven jaar bezig met het bespreken van plannen voor een nieuwe zwemvoorziening in Castricum. Er is in die jaren van alles voorbijgekomen. Zonder chronologisch te willen zijn, zonder een volgorde in belangrijkheid aan te willen brengen en zonder volledig te willen zijn, noemen wij onder andere:

  1. Een groot aantal onderzoeken en rapporten;
  2. Een grote diversiteit aan insprekers;
  3. Postzakken vol brieven;
  4. Allerlei overleggen mét Heiloo, Egmond en Bergen;
  5. Allerlei overleggen zónder Heiloo, Egmond en Bergen;
  6. Een busreis in 2013 naar België om werkbezoeken af te leggen;
  7. Allerlei stellingen in de krant;
  8. Een groot aantal avonden hier in het gemeentehuis.

Sporten en bewegen van groot maatschappelijk belang

Een nieuwe zwemvoorziening is een zaak van groot maatschappelijk belang. CKenG luistert en dat dat doen wij als geen ander naar alle belanghebbenden. Er is met dit onderwerp serieus gemeenschapsgeld gemoeid, serieuze planologische aspecten, serieuze verkeersafwikkeling en parkeren. Maar bovenal gaat het er om dat onze inwoners en de bezoekers aan onze gemeente, zoals toeristen, kunnen sporten en bewegen. Dat draagt bij aan hun gezondheid en dát is nu precies een van de speerpunten van CKenG: wij zijn niet voor niets ooit opgericht door een huisarts en de G in onze naam staat voor Gezond.

Alle tijd, energie en ook kosten die de afgelopen jaren zijn geïnvesteerd in plannen, onderzoeken en procedures voor de toekomstige zwemvoorziening zijn wat ons betreft zeker niet weggegooid, als en indien het gemeentebestuur samen met de Raad daardoor toewerkt naar een soort van climax in verstandige besluitvorming, waarna ook daadwerkelijk kan worden begonnen aan de bouw en realisatie van de best mogelijke oplossing voor Castricum op de best mogelijke locatie binnen onze gemeente.

Van dit voorstel wordt helemaal niemand blij

De vraag die nu voorligt is of het voorstel van het College aan deze twee eisen voldoet, anders gezegd: stelt het College aan de Raad de juiste locatie voor en stelt het College aan de Raad de juiste invulling van die locatie voor?

Wat CKenG betreft is het antwoord op beide vragen een overduidelijk ‘NEE’ …… Onze fractie heeft waardering voor het werk van bureau Olco en het rapport dat de heer Klein heeft opgesteld en gepresenteerd. Het College is echter tekortgeschoten in het juist overbrengen aan het externe bureau van de kaders die de Raad tijdens eerdere vergaderingen heeft meegegeven, het College heeft onvoldoende, en in sommige gevallen helemaal niet, geluisterd naar belanghebbenden én het College heeft niet de juiste conclusies weten te trekken. Het gevolg is nu dat de Raad zich moet buigen over EEN VOORSTEL WAAR HELEMAAL NIEMAND BLIJ VAN WORDT  ….

Het bestuur van FC Castricum is niet blij, omdat hen gevraagd wordt om het verkeerde veld op te offeren met alle praktische gevolgen van dien. Korfbalclub Helios is niet blij, omdat het voorstel geen oplossing biedt voor hun problemen. De exploitanten van sporthal De Bloemen zijn niet blij, want die tasten in het duister. De initiatiefgroep voor het Nieuwe Zwembad is niet blij en heeft onze Raad dat uitgebreid per brief toegelicht. Voorstanders van synergievoordelen zijn niet blij, want dat biedt dit voorstel niet. En omwonenden zijn al helemaal niet blij, omdat de verkeersoverlast en parkeerproblemen toenemen terwijl zij in plaats van vrij uitzicht nu er gestapelde stenen straks voor terugkrijgen.

Maak Castricum klaar voor de komende decennia

CKenG wil niet instemmen met voorstellen waar helemaal niemand blij van wordt. CKenG wil dat het gemeentebestuur nú Castricum gaat inrichten voor de komende decennia en voor de volgende generaties. En zonder geld over de balk te smijten is het juiste moment! Want tien jaar geleden stond onze gemeente er financieel veel slechter voor. Daarom is er jarenlang bezuinigd en de schulden zijn met tientallen miljoenen Euro’s naar beneden gebracht Er is alleen geld uitgegeven aan wettelijke taken, maar vrijwel geen Euro aan de toekomst van Castricum. Inmiddels is het weerstandsvermogen bijna 2x zo groot als de toch al ruime doelstelling van 1,4, die Raad en College hebben afgesproken. De rente staat bijna op 0 procent, 1,55% om precies te zijn, dus de kapitaallasten die met een project als dit gemoeid gaan worden in de exploitatie al bijna terugverdiend door de veel lagere energie- en onderhoudskosten van de nieuwe ten opzichte van de huidige voorziening.

Dit is het moment om toekomstgericht te denken. Voor het stationsgebied, voor het strandplateau én voor sportpark Noord-End. Castricum heeft juist nu geen behoefte aan bestuurders die met een minimumvariant en met de hakken over de sloot net weten te voldoen aan de minimale eisen die de Raad heeft gesteld en daarmee de laatste paar honderd Euro hebben bespaard. Nee, Castricum heeft juist nu behoefte aan bestuurders met visie en met lef. Die vooruitkijken naar hoe onze gemeente in 2030 en 2040 moet zijn ingericht. Een prettige gemeente om te wonen met de juiste moderne, duurzame voorzieningen die zijn afgestemd op de behoefte van onze inwoners en bezoekers van de tijd die er aankomt.

Kies voor veld 5 van FC Castricum

Tal van andere gemeenten met net zoveel inwoners, zoals Heemstede en Heerenveen, zijn ons voorgegaan. De zwemvoorziening is een faciliteit met een grote, gevarieerde groep gebruikers: scholen, wedstrijdzwemmers, recreanten, waterpoloërs, de reddingsbrigade en toeristen die hier met vakantie zijn. Grote synergievoordelen in klimaatbeheersing, exploitatie, veiligheid, verkeer en gezondheid liggen voor het grijpen. Laat die kans niet liggen: zet in op de locatie die al deze voordelen wél te bieden heeft en waar veel belanghebbenden juist wél blij van worden, namelijk veld 5 van FC Castricum.

Het blijft volkomen onduidelijk waarom het College nu eigenlijk wil uitwijken naar veld 2. Financieel levert dat namelijk geen besparingen of lagere kosten op, in beide gevallen gaat het om 1.850.000 als vertrekpunt, en het door het College genoemde parkeervoordeel is feitelijk een parkeernadeel omdat er bij veld 2 minder plaatsen beschikbaar zouden komen. Onze fractie wil ook helemaal niet de minirotonde aan het einde van De Bloemen opwaarderen tot een iets groter rotondetje. Onze fractie wil al het verkeer, dat niet echt op De Bloemen hoeft te zijn, daar helemaal niet zien en gewoon ontsluiten via de N203. Dat de provincie daar na het stellen van de ‘prealabele vraag’ nog niet direct enthousiast voor was, maakt ons niets uit: in plaats van dat lokale bestuurders dan met de staart tussen de benen afdruipen zou hun lobbywerk dan pas moeten beginnen. Als voldoende kiezers in maart op ons stemmen zullen wij laten zien hoe je zo’n lobby serieus aanpakt.

College en Raad moeten integraal leren denken

Het achterdeurtje openhouden naar herbouw op de plek waar nu de sporthal staat, de zogenaamde M/E-optie, vindt CKenG zonde van de tijd en zonde van de kosten die het onderzoeken van deze optie met zich meebrengt. Het is met afstand de duurste variant en dan zal de sporthal tijdens de herbouw ook nog een aantal jaren gesloten moeten zijn. Bovendien vergroot het de parkeerproblemen, in plaats van dat deze worden opgelost. Daarnaast kijkt onze fractie naar het effect op een ander vraagstuk dat van groot belang is in Castricum, namelijk het bouwen van voldoende woningen – en dan met name de behoefte aan tweepersoons appartementen.

Om in die behoefte te voorzien zullen er geschikte locaties ‘vrijgespeeld’ moeten worden. De grond onder het huidige zwembad aan de Jacob Rensdorpstraat is zo’n locatie, maar de grond onder de huidige sporthal is dat zeker ook. Als de andere fracties in staat zijn verder vooruit te kijken dan 21 maart aanstaande, dan zullen zij CKenG zeker volgen in dit perspectief op de komende jaren.

Kies de locatie maar neem meer tijd voor de invulling

Het College vraagt ook onze mening over de daadwerkelijke invulling van de locatie, waarvoor naar onze mening dus geen betere optie bestaat dan veld 5 van FC Castricum. Ook voor de voorziening zélf pleiten wij voor een invulling waar Castricum decennia mee vooruit kan en waar veel belanghebbenden blij van worden. Variant 2 valt dus direct af, dat is namelijk een jaren ’70 oplossing voor beperkte doelgroepen. Het debat zou wat ons betreft gevoerd moeten worden tussen de varianten 7 en 8. Het verschil tussen die twee varianten is vooral een marketingvraagstuk, namelijk: in hoeverre zorgen de hogere bouw- en exploitatiekosten voor een hoger aantal bezoekers die vanwege de extra voorzieningen bereid zijn ook nog iets meer voor de toegang te betalen. Alle stukken waarover de Raad op dit moment beschikt geven nog geen antwoord op die vraag en het College stelt zelf ook dat de tijd onvoldoende is geweest om hiertoe met concrete voorstellen te komen en dat zij wel bereid is dit nader te onderzoeken.

Wat CKenG betreft nemen wij het eerste besluit, dus de juiste locatie, op korte termijn. Iedereen is het er eigenlijk wel over eens dat voor het tweede besluit meer tijd nodig is. Laten we die tijd nemen, de toekomst van onze mooie gemeente is dat meer dan waard. Voor de procedure stemt CKenG in met bullet 1 van het besluit, dus kennis te nemen van het rapport, en dienen wij een amendement in om bullet 2 te vervangen door het principebesluit om veld 5 van FC Castricum aan te wijzen als bouwlocatie. De bullets 3 tot en met 5 willen wij vervangen zien door een opdracht aan het College om ten behoeve van de de invulling op veld 5 van FC Castricum de varianten 7 en 8 verder uit te werken, inclusief dekkingsvoorstel.

Het debat wordt op 15 februari voorgezet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *