Collegepartijen tekenen blindelings voor ICT-investering van 4 miljoen

Op 24 juni 2015, dus precies 16 maanden geleden, hebben de gemeenteraden van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo ingestemd met het voorstel tot ambtelijke fusie. Aan dit besluit lag het Bedrijfsplan “Samen maar toch apart” ten grondslag. Nu de Colleges van de vier gemeenten de Raden om 4 miljoen Euro extra geld vragen ten behoeve van investeringen in ICT (zie ons eerdere bericht over dit onderwerp) vindt CKenG het tijd om dit aanvullende voorstel om, op zijn Hollands gezegd, flink bij te lappen te toetsen aan het Bedrijfsplan. Dat levert een aantal opmerkelijke bevindingen op.

Inleiding

Op pagina 3 lezen wij dat de Stuurgroep BUCH van mening is dat [citaat] “met het Bedrijfsplan een helder en realistisch beeld van de vorming van de Werkorganisatie BUCH te hebben geschetst”.

Wenkend perspectief

Bij de uitgangspunt wordt gesproken over [citaat] “de inzet van slimme en moderne ICT”.

Financieel

De vorming van één ambtelijke fusieorganisatie leidt op een termijn van vier jaar tot een structureel besparingsvoordeel van 5,3 miljoen Euro. Jaarlijks wordt daarvan [citaat] “60%, dus een bedrag van 3,2 miljoen geherinvesteerd om de doelen te halen zoals geformuleerd in het wenkend perspectief en de kwaliteitsimpuls”. Ook wordt expliciet gesproken over terugverdienen door de effecten van schaalgrootte op inkoopgebied en op pagina 42 over [citaat] “inkoopvoordelen in relatie tot ICT-voorzieningen”.

Perspectief 2020

Op pagina 7 lezen wij dat [citaat] “de Gemeenteraden de visie op dienstverlening bepalen”. Dat zou dus ook moeten gelden voor het ambitieniveau waar het voorliggend voorstel over spreekt

Techniek

Het toepassen van [citaat] “innovaties in dienstverlening qua technologische ontwikkelingen”, gevolgd door op pagina 9: [citaat] “ ICT wordt optimaal ingezet. Er worden gezamenlijke keuzes gemaakt voor applicaties. Processen en systemen worden gestandaardiseerd”.

Het Nieuwe Werken

Op pagina 36 en 37 wordt uitgebreid ingegaan op alle aspecten van het Nieuwe Werken. Hier staan zoveel citaten in dat wij ze niet allemaal zullen herhalen.

Begroting

Met alle hierboven gestelde doelen en kennis van zaken is er ten behoeve van de besluitvorming in juni 2015 een begroting opgesteld voor de BUCH-werkorganisatie, die wij aantreffen op pagina 41. Gesproken wordt over een structureel bedrag van 4,7 miljoen aan ICT kosten, een taakstelling van 10% en een begroting die structureel met 2,1 miljoen per jaar terugloopt.

Effect voor Castricum

In het bedrijfsplan wordt gesteld dat Castricum eenmalig € 344.772 inbrengt ten behoeve van incidentele Projectkosten, waar we de nu voorgestelde plannen voor ICT toch onder kunnen verstaan, en dat het positieve, dus terugverdieneffect, voor onze gemeente € 181.000 Euro in 2017 bedraagt, € 363.000 in 2018, € 544.000 in 2019 en € 725.000 in 2020. Als we de nu voorgestelde bedragen in dit overzicht verwerken, blijft er de komende jaren niks van het terugverdieneffect over.

Risico’s

Op pagina 49 worden risico’s opgenoemd en de te treffen beheersmaatregelen, indien die risico’s zich daadwerkelijk aandienen. Daarbij wordt het risico genoemd dat [citaat] “ de inschatting van de voordelen blijkt niet juist te zijn”. Als beheermaatregel staat daarachter dan [citaat]: “Bestuur, directieraad, programma- en teammanagers van de BUCH Werkorganisatie moeten expliciet sturen op de meegegeven taakstelling, zoals in dit Bedrijfsplan opgenomen”.

Voorstel wijkt fors af van Bedrijfsplan BUCH

Alles goed voorzien en geregeld zou je denken, maar 16 maanden later ziet de BUCH-wereld er kennelijk heel anders uit. Het Bedrijfsplan is evenwel heel duidelijk in de stelling dat de Raden een kaderstellende en controlerende taak houden. Hoe moet de fractie van CKenG dat nu plaatsen in het licht van dit voortschrijdend inzicht? Of het bestuur van de BUCH heeft 16 maanden geleden zitten slapen óf de directie van de Werkorganisatie i.o. is ambitieuzer dan van hen wordt verwacht. CKenG heeft met grote verbazing gezien hoe bij de behandeling vorige week de woordvoerders van VVD, D66, CDA en GDB zonder vragen of kritische opmerkingen blindelings meegingen in het voorstel. Dat werpt de vraag op of kadaverdiscipline binnen de coalitie belangrijker is dan het uitoefen van de controlerende taak, zoals in een duaal systeem van Raadsleden zou mogen worden verwacht.

Verder heeft onze fractie tijdens overleggen en Raadsvergaderingen herhaaldelijk vragen gesteld over ICT, onder meer op 28 april j.l. tijdens het bezoek van de heer Potgast, directeur van de BUCH Werkorganisatie i.o. Steeds opnieuw werden bezwerende woorden gesproken. De Raden hoefden nergens van wakker te liggen, zo lieten de bestuurders ons geloven. Maar nu blijkt dat toen al opdracht was gegeven aan de deskundigen Vrolijk en Van Jole voor een second opinion, omdat de directie zich afvroeg of [citaat] “we met elkaar in het licht van de ambities en de verwachtingen de juiste dingen doen en de juiste keuzes maken, waar het gaat om de ICT voorzieningen”.

De deskundigen zijn begin mei aan de second opinion begonnen en hebben op 8 juni hun rapport overhandigd. De raadsleden zijn daarover niet geïnformeerd, ook niet toen CKenG op 28 april dus expliciete vragen stelde tijden de bijeenkomst. Dat valt directeur Potgast en wethouder Swart aan te rekenen, temeer omdat de deskundigen in hun rapport spreken over [citaat] “het grotendeels ontbreken aan overzicht, samenhang, fasering met SMART doelen per fase en grip, ook op de financiële aspecten van de I&A opgave”.

CKenG dient moties en amendementen in

Er wordt in het voorstel gesproken over zeven risico’s. CKenG wil daarvan een kapitalisatie zien (wat is de financiële omvang van deze risico’s) en een kansberekening (hoe groot is de kans dat meer dan één van de risico’s zich tegelijk aandienen) en dient daartoe een motie in.

Voor wat betreft het aspect “wat merken onze inwoners van de investering van 4 miljoen” vinden wij de beantwoording van de door ons gestelde vragen te mager en te algemeen. Wij zullen een motie indienen om dit concreter te krijgen.

Door deze gelden nu vrij te maken voor ICT blijft er minder geld over voor andere investeringen. Eerder was tussen Colleges en Raden een taakstelling van 10% overeengekomen, ofwel een structurele besparing van 5,3 miljoen Euro op een begroting van 53 miljoen. Afgesproken is om daarvan 60% te herinvesteren in het behalen van de gestelde doelen, dus jaarlijks 3,2 miljoen. Volgens onze fractie betekent dat voor de komende vier jaar 4x 3,2 miljoen = 12,8 miljoen wordt geherinvesteerd, waarvan nu 4 miljoen wordt gealloceerd. Er blijft dus 8,8 miljoen over voor het realiseren van andere ambities. Wij zullen een amendement indienen om deze afspraak te borgen.

Politieke verantwoordelijkheid: gesteld wordt dat de effecten van de investering in 2017 nog niet zichtbaar zullen zijn. In maart 2018 zijn er verkiezingen en straks zitten er een College in een andere samenstelling. Niemand is dan politiek verantwoordelijk terwijl dat met een project van deze omvang wel nodig is. In onze ogen kan dat dan alleen de Burgemeester zijn. Hij zit er namelijk na de verkiezingen nog wel én de Burgemeester maakt deel uit van de Stuurgroep BUCH. Wij zullen hiervoor een amendement indienen.

De moties en amendementen worden donderdagavond 27 oktober behandeld.

MOTIE RISICO’S ICT

MOTIE ICT EN INWONERS

AMENDEMENT VERANTWOORDELIJKHEID ICT

AMENDEMENT VERREKENING ICT

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *