De combinatie-functionaris moet behouden blijven

De afgelopen jaren hebben in Castricum, net als elders in het land, een aantal combinatiefunctionarissen gewerkt. In onze gemeente gaat het, omgerekend naar FTE’s, om 5,3 medewerkers. De combinatiefunctionaris verbindt onderwijs, buitenschoolse opvang, sport en cultuur met elkaar. De kosten worden gedeeld door het Rijk, de gemeente en de instellingen waar zij actief zijn.

De combinatiefunctionaris is in 2011, mede op initiatief van CKenG, in het leven geroepen. Anderhalf jaar geleden hebben de huidige coalitiepartijen afgesproken [citaat 1] “dat wij sporten en bewegen actief willen stimuleren en faciliteren met het doel de gezondheid van inwoners, de leefbaarheid en de gemeenschapszin in de kernen te bevorderen” en dat [citaat 2] “een belangrijke randvoorwaarde voor preventie van leefstijlproblemen de goede samenwerking tussen het onderwijs, de zorg-, sport- en beweegsector is”.  Om die redenen heeft CKenG destijds in het Coalitieakkoord bedongen dat de gemeentelijke bijdrage in elk geval tot en met het schooljaar 2015-2016 gegarandeerd zou zijn.

Om een plan te maken voor de schooljaren die gaan volgen heeft de Raad eerder dit jaar aangedrongen op een evaluatie van de combinatiefunctionaris. Die evaluatie had zorgvuldig opgesteld moeten worden, alle stakeholders hadden erin betrokken moeten worden en het rapport had de Raad tijdig moeten bereiken, zodat de fracties er over hadden kunnen debatteren. De uitkomsten van dat debat hadden dan de basis gevormd voor het continueren van de functie en de financiering ervan in het schooljaar 2016-2017 en verder. Helaas heeft de evaluatie aan géén van de drie gestelde voorwaarden voldaan.

Maatschappelijke onrust

Inmiddels heeft het College van B&W voor maatschappelijke onrust gezorgd door rondom de herfstvakantie de scholen, sportverenigingen en cultuurinstellingen mede te delen dat het vanaf medio 2016 gedaan zal zijn met de gemeentelijke bijdrage aan de kosten van de combinatiefunctionaris. Vanaf komende zomer moeten zij ‘het zelf maar uitzoeken’. CKenG is het om een aantal redenen niet met het College eens.

– De G in onze naam staat voor Gezond, en alles wat een relatie heeft met bewegen, sporten en gezondheid gaat ons nauw aan het hart.

– De evaluatie voldoet in kwaliteit en tijdigheid niet aan de eisen die eraan gesteld mogen worden en is nog niet behandeld in de Raad.

– In het coalitieakkoord is destijds afgesproken dat de combinatiefunctionaris belangrijk is en dat daarom op voorhand dekking gevonden moest worden voor de kosten t/m het huidige schooljaar; dus niet dat de functie afgeschaft zou worden.

– De impact van eventuele stopzetting in de samenleving is groot, terwijl de kosten relatief laag zijn.

– Betrokkenen uit het onderwijs, de sport en de cultuurwereld hebben valide argumenten ingebracht om in elk geval niet op dit moment, niet op deze manier en niet op basis van een gebrekkige evaluatie de functie stop te zetten.

Daarom steunt onze fractie het amendement van GroenLinks/CDA en de motie van GDB/CDA die het College opdragen om de functie in stand te houden. Wat ons betreft voor het schooljaar 2016-2017 op ongewijzigde basis. Voor de langere termijn is het wel noodzakelijk dat de instellingen een groter deel van de kosten op zich gaan nemen. Daartoe hebben zij zich ook hun medewerking uitgesproken, met dien verstande dat zij daar meer tijd voor nodig hebben dan de korte periode die hen nu door het College wordt gegund.

Dekking van de kosten 

De dekking van de kosten hoeft in de Begroting 2016 niet zo’n probleem te zijn. Naast het voorstel van GroenLinks om daarvoor het verwachte begrotingsoverschot aan te wenden, bevindt zich ook nog € 90.000 in de Reserve Behoud Voorzieningen, die twee jaar geleden op initiatief van CKenG in het leven is geroepen. En als dat nog niet toereikend is, dan wil onze fractie wel eens in debat met het College over de 8 ton die voor ICT wordt vrijgemaakt. Daarin bevindt zich namelijk voor scanwerkzaamheden een post van 175.000 Euro. Hoewel dat een wettelijke taak is, die naar behoren moet worden uitgevoerd, hoeft dat natuurlijk niet zoveel geld te kosten.

In de kaartenbak van de gemeente bevinden zich immers honderden werkzoekenden, die graag hun handen uit de mouwen steken en hun CV willen versterken. Daarnaast zijn er scholieren die wat willen bijverdienen, is Castricum één van de verbonden partijen in WNK, dat juist tot taak heeft om mensen te begeleiden die (om wat voor reden ook) afstand hebben tot de arbeidsmarkt, en neemt onze gemeente tientallen statushouders op die graag willen integreren maar vooralsnog geen betaalde baan hebben. Allemaal betere opties dan de € 175.000 die het College extern wil uitgeven én we houden zo méér dan voldoende dekking over voor het behouden van de combinatiefunctionaris.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *