Goede kans op nieuwe woningen dreigt aan de neus van Castricum voorbij te gaan

De fractie van CKenG is onder de indruk van de ambities om de binnenduinrand wat natuur betreft een overgangsgebied te maken tussen de bebouwing in het dorp en de reeds aanwezige natuur in het duingebied. De visualisatie door Bureau Bosch Slabbers geeft een goede impressie van de beleving die onze inwoners en bezoekers zullen krijgen als zij in de toekomst ter hoogte van de Geversweg het Noordhollands Duinreservaat zullen betreden. Partijen die betrokken zijn, namelijk de provincie, PWN, gemeente en natuurpartijen, hebben langere periode intensief samengewerkt om tot dit resultaat te komen.

Lange tijd leken de plannen onbetaalbaar, maar omdat Tennet vanwege de aanleg van een transformatorhuisje, ter grootte van 23 voetbalvelden, het bos tussen Tata Steel en Wijk aan Zee heeft weggekapt, kwam er vanuit de compensatieregeling zomaar een financier om de hoek om aankoop en aanleg wel mogelijk te maken. Betekent dit dat CKenG ook zonder voorbehoud zal instemmen met de plannen? Nee, zeker niet. Wij hebben daar een aantal belangrijke redenen voor, die onze fractie graag toelicht.

Bouwen en wonen is Topprioriteit nummer 1 in het Raadsprogramma

In de eerste plaats hebben de opstellers van de plannen het belangrijkste kader van de gemeenteraad niet meegenomen. Ruim 2,5 jaar geleden, bij het vaststellen van het Raadsprogramma voor de periode 2018-2022, heeft deze raad namelijk expliciet en unaniem uitgesproken en vastgelegd, dat het realiseren van nieuwe wooneenheden de belangrijkste opgave is voor dit college. Maar de grond in Castricum is schaars. Concreet betekent dit, dat je bij elke ontwikkeling eerst goed moet kijken wat de mogelijkheden zijn voor, al dan niet gedeeltelijke, bebouwing en dat je daarna een plan ontwikkelt voor de vierkante meters die je niet kunt of wilt bebouwen.

Dat is in dit project helemaal niet gebeurd. De samenwerkende partijen hebben met elkaar in een positieve vipe gezeten, waarbij het einddoel voor hen al vooraf vast stond en waar ze vervolgens gezamenlijk inkleuring aan hebben gegeven. Maar in hun betrokkenheid en enthousiasme hebben ze helaas géén aandacht besteed aan het belangrijkste kader van de gemeenteraad. In het voorstel wordt de raad ook geen keuze voorgelegd, reden waarom het voorstel met politieke instrumenten zal moeten worden gecorrigeerd.

Goede balans tussen bebouwing en landschap

Hoofstuk 5 over het buitengebied en groenbeleid, op pagina 8 van het Raadsprogramma, is hier ook heel duidelijk over. Citaat: “Wij streven naar een goede balans tussen bebouwing en landschap”. Een balans van 100 tegen 0 is naar de mening van CKenG niet die goede balans. Het gebied tussen de spoorlijn en het strand is 3 kilometer breed. Kun je daarvan niet 60 meter gebruiken voor onze belangrijkste opgave? De Zanderij-Noord is 33 hectare groot. Kun je daarvan niet 10 procent benutten door inwoners, die daar al jaren op wachten, een dak boven hun hoofd te bieden? Kun je zo’n klein deel van de totale oppervlakte niet inzetten om doorstroming tot stand te brengen, waardoor elders in onze gemeente weer woningen beschikbaar komen?

De plannen die nu voorliggen zijn mooi, maar missen de bedoelde balans. CKenG vindt de Duinenboschweg een goede, organische grens tussen het westelijk deel van de Zanderij-Noord (30 hectare) en het oostelijk deel ervan (3 hectare). Onze fractie is van mening dat de 90 procent van het gebied ten westen van de weg kan worden ontwikkeld volgens de gemaakte plannen, en dat de gemeente en onze inwoners voor de resterende 10 procent van het gebied, ten oosten van de weg, dringend behoefte heeft aan een ander plan.

Bescheiden wooneenheden voor starters en senioren

Dat hoeft helemaal geen Vinex-locatie te zijn. Ontwikkelaars en landschapsarchitecten zullen heel goed in staat zijn om een mooi plan te tekenen met bescheiden woningen van duurzame materialen, die speels in een nollenlandschap worden geplaatst en daarmee een natuurlijke overgang vormen tussen de bestaande bebouwing aan de Mient en Vinkenbaan enerzijds en de plannen voor natuurontwikkeling ten westen van de Duinenboschweg anderzijds. En wat CKenG betreft komen er alleen Castricummers voor bewoning ervan in aanmerking. Starters en senioren, in een mooie mix. En misschien nog wel autoluw ook.

Om deze ontwikkeling in gang te zetten zal onze fractie twee amendement indienen. Het eerste amendement ziet op splitsing in het nu voorliggende raadsvoorstel in het grote deel ten westen van de Duinenboschweg en het kleine deel ten oosten ervan. Het tweede amendement vraag erom geen NNN-toekenning te laten plaatsvinden op het oostelijk deel, omdat daarmee elke ontwikkeling op slot zou worden gezet.

CKenG wil een goede oplossing voor grondeigenaren

Dan de situatie van de grondeigenaren. In het hele proces is hun inbreng beperkt geweest. Zij hebben een belangrijke positie, vaak historisch en soms pas na meerdere generaties tot stand gekomen, maar zijn niet écht geconsulteerd geweest. Door de andere partijen in het project is weliswaar aan het begin even naar ze geluisterd, en vervolgens zijn ze terzijde geschoven omdat zij logischerwijs anders in de wedstrijd zitten. CKenG komt op voor de belangen van deze grondeigenaren. Wij vinden dat als zij uitgekocht gaan worden, dit op een fatsoenlijke manier zal moeten gebeuren. Dus niet afdoen met een vergoeding per vierkante meter waarbij ontwikkeling tot natuur de laagst mogelijk opbrengst biedt, maar een serieuze regeling voor de waarde van de grond inclusief goodwill voor het agrarisch bedrijf en inclusief compensatie voor hogere kosten als men gedwongen is tot verhuizing om elders het bedrijf voor te zetten. Onze fractie zal hiertoe een motie indienen.

Wij vragen in dit verband ook aandacht voor wat eerder al is afgesproken ten aanzien van samenwerking tussen werkorganisatie, college, raad en inwoners. Dit staat in het Raadsprogramma op pagina 10 en maakt ook deel uit van de Maatschappelijk Agenda. Maar keer op keer blijkt dit alleen te lukken als inwoners er dezelfde mening op nahouden als onze bestuurders en ambtenaren. Zodra inwoners, verenigingen, ondernemers of agrariërs voor hun eigen rechten opkomen, gaat het fout. CKenG is een fervent voorvechter van transparantie en goede communicatie met stakeholders. Wij roepen het college op hun inbreng serieus te nemen en op een adequate manier afspraken te maken.

Een referendum voor de besluitvorming over Zanderij-Noord

Tot slot: beleid en ontwikkelingen moeten plaatsvinden ten behoeve van onze inwoners, niet om ze voor de voeten te lopen. Inwoners moeten daarom over belangrijke zaken mee kunnen praten. Gelukkig kent onze gemeente sinds 25 februari 2016 een referendumverordening. Tot op heden is daar geen gebruik van gemaakt, maar het vraagstuk of de oostzijde van de Duinenboschweg alléén ontwikkeld moet worden tot bewoning door eendjes en konijntjes, óf dat deze ontwikkeling hand in hand kan gaan met het realiseren van wooneenheden voor inwoners die daar wanhopig naar op zoek zijn, is wél een strategisch vraagstuk. Een referendum leent zich uitstekend om de mening van onze inwoners mee te laten wegen. Onder de huidige verordening is dat trouwens geen politiek instrument. De raad en het college spelen daar zelfs geen rol in, want er zijn slechts drie voorwaarden: 1. Het initiatief moet van inwoners zélf komen, 2. Het referendum moet betrekking hebben op een actueel raadsvoorstel en 3. Zij moeten 370 handtekeningen meebrengen van mensen die hun verzoek ondersteunen.

Het wachten is nu op inwoners die het initiatief nemen om in een week tijd 370 handtekeningen te verzamelen. Misschien via een online actie of de Facebook-pagina Je Bent Castricummer Als …. De fractie van CKenG wacht de ontwikkelingen met veel belangstelling af!

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *