Goede plannen voor woningen, maar eerst het verkeersprobleem oplossen

In de gemeente Castricum hebben wij een urgent tekort aan woningen. Niemand weet precies hoeveel inwoners op zoek zijn naar een huis, want zij staan niet allemaal als zodanig geregistreerd. In de schattingen die, wat CKenG betreft, de waarheid het dichtst benaderen, gaat het in totaal om circa 1.400 woningen, waarvan circa 400 urgent nodig zijn. Deze aantallen hebben betrekking op diverse woontypen voor diverse doelgroepen, uiteenlopend van sociale huur voor starters tot twee-onder-één-kap woningen voor gezinnen met kinderen. Daarbij ligt de focus van de gemeente de laatste tijd op doorstroming: inwoners die een nieuwe woning betrekken, verlaten in de meeste gevallen een andere woning die daardoor weer beschikbaar komt.

Woningbouw is topprioriteit

De gemeenteraad van Castricum heeft het realiseren van nieuwe woningen tot topprioriteit benoemd in zijn Raadsprogramma voor deze periode van vier jaar, wetende dat elk project dat nu in gang wordt gezet nog door allerlei procedures heen moet en vervolgens ook nog gebouwd moet worden. Door een tekort aan bouwvakkers en een overschot aan beperkende regeltjes, zoals het beklemmende stikstofbesluit, zal van veel programma’s waarover onze Raad de komende maanden een besluit neemt, de effectieve oplevering pas plaatsvinden in 2022 en latere jaren.

Omdat de gemeente Castricum zelf nauwelijks grondposities heeft, is CKenG blij met ieder initiatief van ontwikkelaars die ons gaan helpen om zo snel mogelijk tenminste de 400 urgente woningen neer te zetten. Vanavond praten wij over het ruimtelijk kader voor twee initiatieven, die samen goed zijn voor 190 nieuwe wooneenheden. Daarmee wordt bijna de helft van de behoefte op korte termijn ingevuld. Wetende dat er inmiddels druk doorontwikkeld wordt in Zandzoom Limmen, mogelijk Zuid III in Akersloot en een aantal kleinschalige projecten, bewegen wij als gemeente dus de goede kant op. Het deel sociale woningen komt tegemoet aan de kaders die de Raad heeft gesteld, al had wat CKenG betreft de nadruk nog iets minder op sociale koop en iets meer op sociale huur mogen liggen.

Poort naar de Duinen: Puikman en Zanderij

De ontwikkelaars hebben rekening gehouden met het kader in termen van de Poort naar de Duinen en de zichtlijnen. Onze fractie is blij dat niet de traditionele kavelstructuur in de plannen is opgenomen, maar een speels karakter zonder erfafscheidingen. Zo mogelijk is CKenG nog enthousiaster over het terugbrengen van het oorspronkelijke nollenlandschap in het gebied: glooiende lage duintjes, gevormd door helm, gravende konijnen en stuifzand. Dat was namelijk de aanblik van de hele Zanderij, tot het gebied in 1865 werd afgegraven omdat het zand nodig was voor de aanleg van de spoorlijn Alkmaar-Zaandam. Pas daarna heeft de Zanderij het huidige open karakter gekregen en is de bollenteelt ontstaan.

Wij zijn ook verheugd dat het leegstaande pand van Kaptein Kaas tegen de vlakte gaat en dat er een kwalitatief hoogwaardige invulling voor terugkomt. Natuurlijk zal er op dit perceel nog een bestemmingswijziging moeten plaatsvinden, maar daar zullen naar onze inschatting de meeste fracties wel mee instemmen. Met dank aan de inspanningen van mevrouw Kramer ziet CKenG een projectplan dat met veel liefde is voorbereid. Uitzondering daarop is de tankwall, die wij als gemeentelijk monument integraal in het plan opgenomen willen zien worden, dus zonder dat er een stuk uit wordt gezaagd. De invulling van het project aan de Puikman, dus de voormalige locatie van Tuincentrum Terlouw, de Aldi en Full of Life, beschouwt onze fractie als een wat zakelijker ontwerp. Misschien kan uit het oogpunt van consistentie aan mevrouw Kramer worden gevraagd om ook mee te denken aan de landschappelijke aankleding van het Plan Puikman 1.

CKenG wil eerst de verkeersproblemen oplossen

Is het dan allemaal rozengeur en maneschijn en kan de eerste paal wat CKenG betreft volgende week de grond in? Nee, dat is zeker niet het geval. Er zijn een aantal belangrijke redenen waarom onze fractie voorlopig nog niet met het raadsvoorstel voor beide projecten kan instemmen. Wij lichten die redenen graag toe.

  1. De ontsluiting

De eerste en belangrijkste reden is de grote uitdaging die wij met ProRail hebben om een oplossing voor de probleemoverweg aan de Beverwijkerstraatweg te vinden. Nadat alle denkbare varianten voor autoverkeer de afgelopen 8 jaar, om uiteenlopende redenen, zijn gesneuveld, heeft de Raad nu vol ingezet op de realisatie van een fietstunnel. De uitgangspunten daarvoor waren al in het Raadsprogramma 2018-2022 opgenomen en in juni heeft de Raad ingestemd met een motie van CKenG, die het College oproept om verschillende varianten te onderzoeken die helpen om snelverkeer en langzaam verkeer te scheiden, zodat beide stromen elkaar niet kruisen waardoor fietsers onbeperkt doorgang wordt geboden en auto’s zo min mogelijk hinder van vertraging ondervinden.

Wij kunnen niet anders dan wachten op de resultaten van dit onderzoek en besluitvorming over de voorkeursvariant, voordat wij verder met elkaar kunnen besluiten over bouwprojecten op de Zanderij en de Puikman. Laten wij leren van fouten die de  toenmalige Raad in de jaren ’70 heeft gemaakt, door besluiten te nemen die de infrastructuur van het dorp op slot hebben gezet. Door de bouw van de flat aan de Smeetslaan en de woningen aan Het Strengh was het niet langer mogelijk om een zuidelijke ontsluiting van Castricum te realiseren waardoor wij nu geen last hadden gehad van de probleemoverweg. Een fietstunnel is nu het minst slechte, overgebleven alternatief. Zowel het plan voor de sociale koopwoningen op de zuidoosthoek van de Zanderij, als het plan voor gebouw C aan de zuidkant van de Puikman, blokkeren mogelijke inpassing van de fietstunnel. Wij moeten als Raad dus de juiste volgorde in besluitvorming aanhouden. CKenG zal hiervoor een amendement indienen.

  1. Parkeren en verkeersafwikkeling

Zelfs in de huidige situatie, dus zonder 190 nieuwe woningen, leveren verkeer en parkeren al grote problemen op in het plangebied. Op werkdagen, maar ook tijdens wedstrijden en evenementen bij Vitesse’22 is er al een tekort aan plaatsen om de auto kwijt te kunnen. De Puikman is een onveilige sluiproute, die uitkomt op twintig meter afstand van de probleemoverweg met alle gevolgen van dien. Parkeren in de berm is sinds een aantal jaren niet meer toegestaan, maar gebeurt nog regelmatig. In het gebouw van de voetbalclub is een Buitenschoolse Opvang gevestigd, maar ouders die hun kinderen aan het einde van de middag ophalen kunnen hun auto niet kwijt. Daar komt bij dat het programma Hoogfrequent Spoor straks meer treinen laat rijden, dus meer reizigers aantrekt en dus ook meer auto’s die een plekje in de buurt van het station nodig hebben. We weten dus nu al dat het probleem gaat toenemen, laten we er dan op voorhand rekening mee houden.

  1. Gebrek aan gebiedsvisie

Het raadsvoorstel bestaat uit twee individuele plannen binnen een belangrijk gebied. Die liggen nu voor omdat twee ontwikkelaars initiatieven ondernemen, waar wij als CKenG, zoals gezegd blij mee zijn, en waar de Raad nu eenmaal wat van moeten vinden. Wat ontbreekt is echter een soort van paraplu-strategie van het College, waaraan deze ontwikkelingen door Raadsleden getoetst kunnen worden.

In die gebiedsvisie moet plaats zijn voor de zaken die wij onder 1 en 2 hebben benoemd, maar ook voor de stakeholders. Interessant daarbij is de positie van Vitesse’22. De vereniging beschikt over vijf voetbalvelden, waarvan twee strategische zijn gelegen. Dat zijn de velden tussen de clubgebouwen en de probleemoverweg in, die overigens eigendom zijn van Pancratius, dat is de katholieke kerk. Als die twee grasvelden nu zouden worden gekanteld tot één veld, dan kunnen er voor vereniging en BSO de broodnodige extra parkeerplaatsen worden gerealiseerd en valt aan de zijde van het station een oppervlakte van 30 bij 130 meter vrij voor andere bestemming. Daarmee kan de weg over de Puikman minder smal worden, de aansluiting op de Beverwijkerstraatweg veiliger en we houden extra ruimte over voor parkeren en mogelijk een groter contigent aan woningen. Vanzelfsprekend zal de verenging verzoeken om het gekantelde veld uit te rusten als kunstgras of hybrideveld omdat zij het, met een veld minder, natuurlijk intensiever moeten gebruiken. Maar daar valt altijd over te praten. De wethouder krijgt daarom van CKenG een motie aan de broek om met Vitesse, Pancratius en andere stakeholders in gesprek te gaan.

  1. Tot slot: Pesticiden

U weet dat CKenG als gezondheidspartij eerder dit jaar schriftelijke vragen heeft gesteld aan het College over het gebruik van landbouwgif bij de teelt van bloembollen. Te dicht wonen bij een plek waar pesticiden worden gebruikt is slecht voor de gezondheid, met name voor kinderen. De nu geplande bebouwing ligt ruim binnen de 250 meter waar volgens het RIVM de gevolgen merkbaar zijn. Huisarts Paul Buitenhuis heeft de raadsleden daar terecht, vorige week via de mail, nog eens op gewezen. Graag krijgen wij duidelijkheid of het College dit ook als een probleem ziet.

Op korte termijn zal de Raad opnieuw vergaderen over de woningbouw achter het station.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *