Kadernota 2020: CKenG wil Castricum inrichten voor de Komende Generaties

Regelmatig wordt ons de vraag gesteld: ‘waar staat de afkorting CKenG voor?’ De C, dat zal niemand verbazen, staat voor Castricum. De oprichting van onze partij vond plaats kort nadat de toenmalige gemeenten Limmen, Akersloot en Castricum in 2002 waren gefuseerd, dus de ‘K heeft betrekking op onze Kernen. CKenG is destijds opgericht door een huisarts, namelijk Aart Leemhuis, samen met Bert Meijer. Ook in 2019 hebben wij ons ingespannen voor de gezondheid van onze inwoners, zoals bij de gevolgen van landbouwgif op bollenvelden, bij grafietregens vanuit Tata Steel en bij het niet-inenten van jonge kinderen. De G staat daarom voor Gezond.

Inmiddels krijgt de afkorting ook een nieuwe dimensie. CKenG wil namelijk dat Castricum zich in zijn plannen en inrichting veel meer gaat richten op onze kinderen en kleinkinderen. Dat college en gemeenteraad zich realiseren dat wij straks na 2030 een gemeente zijn waar de volgende generatie veilig en met plezier kan wonen, werken en recreëren. Dat het aanbod van woningen daarop is afgestemd. Dat onze kinderen en kleinkinderen een duik in een zwembad kunnen nemen en op een mooie dag kunnen genieten van een gastvrij strandgebied. En dat het überhaupt nog mogelijk is om vanuit onze gemeente Heemskerk en Beverwijk te kunnen bereiken. De afkorting CKenG staat in dit perspectief voor ‘Castricum voor de Komende Generaties’.

Raadsleden moeten visie hebben en moed tonen

Om die langere termijn doelen te halen is visie nodig. En een Raad die moed toont. Helaas zien wij dat bijna iedere donderdagavond in het gemeentehuis fout gaan. Over simpele onderwerpen kunnen fracties een hele avond praten. Als het gaat om relatief lage bedragen én kosten die in het lopende jaar worden genomen, dan komt de raad wel tot een besluit. Maar als er complexe onderwerpen aan de orde komen, met in elkaar overlopende dossiers en bedragen die meerdere jaren beslaan, dan ontbreekt het veel collega’s aan visie, driedimensionaal inzicht en de moed om vooruit te bewegen. De angst slaat toe, met een terugtrekkende en afwijzende houding als gevolg. De gemeenteraad van Castricum staat onder onze inwoners niet voor niets bekend als een besluiteloos orgaan.

Een lange termijnvisie wil niet zeggen dat er voor Sinterklaas gespeeld moet worden en dat het geld over de balk wordt gesmeten. Een duidelijk zicht op de hoe onze gemeente er na 2030 uit zou moeten zien helpt juist om keuzes te maken. Dat brengt ook met zich mee dat er minder aandacht en geld besteed zal worden aan zaken die toevallig historisch zo gegroeid zijn, maar een minder grote rol in de toekomst zullen spelen. En dat de Raad zich veel meer dan voorheen bewust is van zijn controlerende rol als het gaat om de wettelijke taken, gemeenschappelijke regelingen en de BUCH-werkorganisatie. Dat niet automatisch wordt ingestemd met allerlei voorstellen, waarin extra geld wordt gevraagd, met als excuus: ‘wij kunnen niet anders …’.

Niet alleen praten maar ook besluiten nemen

De toekomst van Castricum vraagt erom dat Raadsleden een constructief, kritische houding aannemen. Dat zij zich realiseren dat elke Euro die wordt uitgegeven aan allerlei taken en werkzaamheden, dus niet uitgegeven kan worden aan zaken die de leefbaarheid van onze gemeente in de toekomst waarborgen. Zo’n houding vraagt om inlevingsvermogen, tijd en inspanning. Het vraagt om een goede voorbereiding op debatten en om professionaliteit. Maar het is het waard! De fractie van CKenG roept hun collega’s op om uit uw comfortzone te komen. Stem niet langer alleen maar automatisch in met veilige voorstellen voor het heden, maar durf uw energie te steken in de uitdagingen voor de toekomst.

Als we intern gerichte besluiten, zoals de nieuwbouw van het gemeentehuis in 2008 en het besluit tot ambtelijke fusie in 2015 niet meerekenen, dan was de herinrichting van de Dorpsstraat het laatste grote besluit van de Castricumse gemeenteraad. Dat was 15 jaar en vier gemeenteraden geleden. Een ander slepend dossier is het strandgebied, dat in twee fasen opgeknapt zou worden. Fase 1 is al eind jaren ’90 voltooid, dus 20 jaar geleden, en u accepteert gewoon dat u aan het lijntje wordt gehouden voor Fase 2. Sta op en laat u stem horen, collega’s. Laten wij als fracties, met elkaar, toch eens loskomen van dat imago dat er in dit gemeentehuis alleen maar gepraat – en nooit wat besloten wordt. Castricum is een prachtige en financieel gezonde gemeente. Laten we die positie behouden en versterken. CKenG daagt u uit om mee te denken en een constructieve inbreng te hebben als het gaat over Castricum voor de Komende Generaties.

Moties zorgen voor prioriteit en snelheid

In een artikel heeft het Noordhollands Dagblad woensdagmorgen aan CKenG de eretitel ‘Motiekoning’ toegekend. Wij zijn daar trots op. Want in Castricum hebben we een minderheidscollege, dat passief opereert. Omdat er niet op voorhand zekerheid bestaat of voorstellen het al dan niet zullen halen, koersen burgemeester en wethouders alleen op uitvoering van het Raadsprogramma en het uitvoeren van wettelijke taken. Wij begrijpen dat. Om actief te opereren zijn dus moties nodig. Moties die prioriteit geven aan dossiers en die snelheid brengen in besluitvorming. Moties die andere fracties uitdagen om uit hún passieve rol te komen en een standpunt in te nemen over de toekomst van Castricum. Die raadsleden vragen om over hun eigen schaduw heen te springen. CKenG heeft dat de laatste jaren bij herhaling gedaan, recent zelfs op uitgebreide schaal bij de behandeling van onze zwemvoorziening en doet dat ook nu weer bij de Kadernota.

Onze fractie vraagt de collega’s om steun voor moties, waarbij raad en college de regie houden in belangrijke en toekomstgerichte dossiers. Zoals het inrichten van een Auditcommissie voor de BUCH. Want om te voorkomen dat we in de nabije toekomst opnieuw met Verbeterplannen en verzoeken om extra geld wordt geconfronteerd, zullen de raden de regie moeten terugpakken van BUCH-bestuur en directie. En zoals bij de infrastructuur rondom de probleemoverweg aan de Beverwijkerstraatweg. Want om te voorkomen dat inwoners en passanten in 2030 straks drie kwartier per uur stilstaan, en delen van het dorp onbereikbaar worden, zal de raad de regie moeten terugpakken van ProRail. En zoals bij het strandgebied. Want om te voorkomen dat Castricum inboet aan gastvrijheid en aantrekkelijkheid als kustgemeente, zal de raad de regie moeten terugpakken omdat anders andere stakeholders dat zullen doen. Als de andere fracties vanavond en volgende week instemt met onze moties, dragen zij als fractie én persoonlijk bij aan Castricum voor de Komende Generaties.

CKenG staat voor de Komende Generaties

Dít is het moment om het verschil te maken. Laten wij samen, met zo’n groot mogelijke meerderheid, het signaal geven aan BUCH-directie en –bestuur, aan de regio Alkmaar, aan alle gemeenschappelijke regelingen waarin wij deelnemen, aan ProRail, de provincie en alle andere partners waarmee wij samenwerken, dat de gemeenteraad van Castricum aan het stuur zit van zijn eigen bus. Dat wij met 11 fracties, 25 raadsleden en iedereen die nauw betrokken is bij de besluitvorming in het gemeentehuis, waar mogelijk, zélf de regie houden en bepalen hoe onze toekomst eruitziet. Dat wij er met elkaar voor zorgen dat onze inwoners zich niet langer schamen voor de besluiteloosheid van deze gemeenteraad, maar dat zij de komende jaren trots zullen zijn op de realisatie van de plannen waartoe wij samen besloten hebben. CKenG staat voor de Komende Generaties!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *