CKenG ziet mooie ontwikkelingen op Dijk en Duin maar heeft ook zorgen

De fractie van CKenG was de initiatiefnemer tot het spoeddebat, dat op donderdag 28 juni in de Raad plaatsvond over Dijk en Duin. Ons initiatief werd door alle fracties gesteund. Laten we eerst nog even samenvatten waar het vijf maanden geleden over ging:

 • Het bestemmingsplan voor Duin en Bosch is vastgesteld op 4 oktober 2012. Inmiddels blijkt de ‘ruimte’ in het plan en de daaruit voortkomende ontwikkelingen te leiden tot grote onrust bij omwonenden. Een eerdere poging van de gezamenlijke fractievoorzitters, om Parnassia per brief hierop aan te spreken, had vooralsnog niet tot het gewenste resultaat geleid;
 • De grote onrust zorgde (en zorgt) bij omwonenden voor slapeloze nachten en is de opmaat naar allerlei juridische procedures. Raadsleden ontvingen daar brieven over. Het toenmalige College, dat de feiten kende en dat de afgelopen jaren de contacten met Parnassia had onderhouden, was toen al demissionair. Het nieuwe College moest zich eerst nog inwerken. Daarom wilde de indieners met het toenmalige College de mogelijkheden bespreken.

Tot een echte slotsom, conclusie of besluit zijn we die avond niet gekomen. Sindsdien hebben zich echter wel weer belangrijke ontwikkelingen voorgedaan. Op verzoek van onze fractie heeft het presidium daarom tijd vrijgemaakt op de agenda om met elkaar van gedachten te wisselen over de actualiteit op Dijk en Duin. Wij beschikken nu als Raad over de jaarlijkse Voortgangsrapportage, we hebben vorige week de heer Schouwenaars van Parnassia te gast gehad en onder geheimhouding de financiële resultaten van het hele project kunnen inzien.

Mooie ontwikkelingen maar ook zorgen

CKenG is onder de indruk van de stappen die Parnassia heeft gezet op het gebied van goede, gezonde en veilige gebouwen op het gebied van zorg, die worden toegelicht onder hoofdstuk 4 van de Voortgangsrapportage. Onze fractie is ten dele tevreden over de realisatie van woningen, met name waar het de eerste projecten en de uitstraling betreft, en de liefde waarmee bewoners de monumentale panden hebben opgeknapt. Maar wij zijn niet gelukkig met alle initiatieven of hebben daar zelfs zorgen over:

 1. Zoals wij al hebben aangegeven tijdens het debat en in onze stemverklaring op 17 december vorig jaar, zijn wij géén voorstander van het realiseren van sociale huurwoningen in het zorggebied, bij het monumentale middengedeelte. CKenG had liever méér dan 48 sociale huurwoningen gezien en op een andere locatie.
 2. De plannen voor gebouw De Loet wijken af van het bestemmingsplan. Zo komt er onder meer een woning 5 meter buiten het toegestane bouwvlak te staan. Omwonenden hebben dan ook beroep aangetekend.
 3. Raad en bewoners hebben het gevoel dat er constant wordt gegoocheld met aantallen woningen. De eerste kopers gingen uit van 230 woningen voor het gehele terrein, maar nadien bleek dat alleen voor de fase 1 tot en met 7 te zijn. Kan het College bevestigen dat het aantal van 380, dat nu in de Voortgangsrapportage wordt genoemd, niet langer meer onderwerp zal zijn van aanpassingen?
 4. Er is afwatering nodig voor de parkeerplaatsen onder De Loet. Dit water wordt geloosd op het Koningskanaal. Hiervoor is toestemming verleend. Niet bekend door wie. De slangen lopen over het bosgebied van de bewoners, hiervoor is geen toestemming verleend. Hierover is een brief gestuurd aan het bouwbedrijf. De grond naast De Loet, van de Wasserij, is vervuild en moet worden gesaneerd. Er is geen activiteit geconstateerd. Hoe is het met de kwaliteit van het water onder De Loet?
 5. Bij De Herberg komen 48 woningen voor herstel. Wat als het door Parnassia bedachte businessmodel mislukt. Komen deze woningen dan als 48 verkapte koopwoningen op de vrije markt?
 6. Koekoeksduin was bij uitstek de plek voor de eerdergenoemde 48 sociale huurwoningen. ‘Toevallig’ werd de grond twee dagen voor het debat erover verkocht. In plaats van parkeren onder het maaiveldkomen er nu parkeerplaatsen aan de straat. De hele vlek wordt nu bebouwd, in plaats van enkel de plek waar de zusterflat heeft gestaan.
 7. Tweemaal per jaar is er bewonersoverleg. Bewoners hebben gevraagd of de gebiedsregisseur daarbij aanwezig kon zijn. Helaas was deze bij het laatste overleg niet aanwezig. Kan het College erop zien dat bij verhindering van de gebiedsregisseur vervanging wordt gestuurd?
 8. Over veiligheid: de bewoners willen graag weten wat voor cliënten er worden gehuisvest in de zorgafdelingen. CKenG heeft daar al eerder aandacht voor gevraagd en schriftelijke vragen gesteld, maar geen antwoord gekregen. Er is een afdeling in beheer van GGZ waar een hek omheen staat. Er gaan nu allerlei geruchten.

Uitspraak Raad van State

De Raad van State heeft inmiddels uitspraak gedaan met betrekking tot de procedure die bewoners hadden aangespannen over Marelsdal. Hoewel de heer Schouwenaars van Parnassia daar vorige week erg luchtigjes over deed toen hem daarnaar gevraagd werd, zitten er in de uitspraak van de Raad van State een aantal elementen die betrekking hebben op het hele plangebied. De belangrijkste zijn:

 • De publiekrechtelijke sturing ontbreekt bij de afstemming is tussen de verschillende belangen;
 • Onvoldoende borging van een goede ruimtelijke ordening en rechtszekerheid;
 • De ontwikkelaar zit zelf in het kwaliteitsteam, en betaalt volgens de geruchten zelfs twee leden van dat team – vraag is dan: “wie betaalt die bepaalt?”;
 • Het plan biedt geen zekerheid betreft de bouwvlakken, bouwvolumes en de landschappelijke inpassing;
 • De SOK biedt onvoldoende handvatten om de doelen van de gemeenteraad te kunnen garanderen.

De vraag aan het College en de collega’s van de andere fracties is dan: ‘dit wetende, wat gaat we daar dan aan doen? Hoe gaan we met elkaar borgen dat de toekomstige vlekbebouwing zonder problemen gaat verlopen?’ Tot slot nog twee kwesties:

 • Het bosgebied in de zones 10, 12 en 14: Parnassia vraagt aan het collectief 600.000 euro, maar als de percelen naar de mening van Parnassia zelf niet goed worden onderhouden, kopen ze het voor 1 euro weer terug. De slager die zijn eigen vlees keurt, dus. Kan dat nu niet anders? Bijvoorbeeld dat de gemeente deze percelen overneemt en onderhoudt. Het gaat daarbij om 16.000 euro kosten per jaar, dat moet met onze groenambities toch in de begroting te vinden zijn.
 • Een loketfunctie waar de bewoners met al hun vragen terecht kunnen. het is nu vaak onduidelijk waar ze moeten zijn. CKenG heeft het College gevraagd om mee te werken aan een goede oplossing.

Onze fractie zal de verdere ontwikkelingen op Dijk en Duin nauwgezet volgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *