Motie CKenG moet verkeersveiligheid Geesterduinweg bevorderen

Nu de Wethouder Verkeer (Steeman, D66) in het Nieuwsblad voor Castricum van 26 april zijn schouders ophaalt over de gevaarlijke situaties op de Geesterduinweg, dient CKenG een motie in die ziet op de uitrit van het parkeerterrein. Omdat eerdere pogingen van de Fietsersbond, de Ouderenbonden en de Gemeenteraad op 20 april de wethouder niet op andere gedachten konden brengen, is er een politiek instrument nodig om de veiligheid van de verkeersdeelnemers te bevorderen.

Wel een memo, geen oplossing

Nadat de verkeerssituatie rondom Pasen was aangepast, heeft CKenG op 18 april direct aandacht gevraagd voor de problemen. Tijdens de Raadsvergadering op donderdagavond werd daarop kort stilgestaan bij het onderwerp, maar is er niet inhoudelijk over gesproken. De wethouder zelf beperkte zich tot de toezegging dat hij ergens in de maand mei een memo naar de raad zal sturen om nog eens uit te leggen hoe goed doordacht de gekozen maatregelen allemaal zijn. Lees hier het eerdere verslag van de Raadsvergadering.

De wethouder kan zich wat onze fractie betreft de moeite van de memo besparen. De inhoud van zijn betoog staat immers al in het Nieuwsblad. Verkeersdeelnemers zijn daar echter niet mee geholpen. Zij hebben geen behoefte aan een memo, maar aan een veilige oplossing. De inspanningen van CKenG hebben in ieder geval alvast wel één resultaat opgeleverd: uit e-mailwisseling tussen de wethouder en de verkeersambtenaren, daags na de Raadsvergadering, blijkt dat de bushalte die nu al het zicht ontneemt als de bus van Connexxion stopt, verplaatst zal worden tot na de uitrit.

Motie om verkeersveiligheid te bevorderen

Als dat met de bushalte wel kan, dan kan de veiligheid ook met andere kleine aanpassingen worden verbeterd. Zoals het doortrekken van de stoep, waardoor er ter plaatse een logische situatie ontstaat die door verkeersdeelnemers veel beter wordt begrepen. Daar pleit de ANWB ook voor. Het kan toch niet zo zijn dat de trots om het eigen plan overeind te houden, belangrijker is dan de verkeersveiligheid?

De motie van CKenG vraagt om een snelle, logische en effectieve oplossing. Laat het College daarin dan ook meteen de uitrit van de kleine parkeerplaats (naast de viswinkel) en die van de nieuwe fietsverbinding tussen de Dag Hammerskjoldlaan en Geesterduinweg in betrekken. Deze week gemaakte, korte filmpjes tonen op schokkende wijze het gevaar van de huidige situatie(s). Mogelijk kunnen die ook worden gebruikt wanneer de Raad het onderwerp behandelt. Dat moet nog worden geagendeerd, maar elke dag die langer moet worden gewacht is een extra dag met kans op ongelukken. De motie, die mede wordt ingediend door de VVD en Fractie Castricum, luidt als volgt.

De Raad van de gemeente Castricum, in vergadering bijeen op 18 mei 2017,

Gezien de verkeersproblemen aan de Geesterduinweg als gevolg van de recente aanpassingen aan het grote parkeerterrein,

Gelezen de uitspraken over deze problemen door de Wethouder Verkeer in het Nieuwsblad voor Castricum d.d. 26 april 2017,

Overwegende dat:

  • Ter plaatse dagelijks een groot aantal bijna-ongelukken plaatsvinden;
  • Ernstige ongelukken alleen worden voorkomen doordat automobilisten die het parkeerterrein verlaten zélf het verkeer op de Geesterduinweg voor laten gaan (ze nemen geen voorrang terwijl ze dat nu wel hebben);
  • De Fietsersbond en de Lokaal Samenwerkende Bonden voor Ouderen (LSBO) het College al voorafgaand aan het doorvoeren van de aanpassingen voor de problemen hadden gewaarschuwd;
  • De ANWB adviseert dat “het van belang is dat er een situatie wordt gecreëerd die voor alle weggebruikers duidelijk en veilig is”;
  • Dat dit nu duidelijk niet het geval is, gezien ook de grote commotie die in de lokale en sociale media over deze gevaarlijke situatie is ontstaan;    
  • Het College verantwoordelijk is de veiligheid van verkeersdeelnemers binnen de bebouwde kom zo maximaal mogelijk te waarborgen en maatregelen te nemen wanneer er gevaar dreigt.

Draagt het College op:

  • Op de kortst mogelijke termijn de verkeerssituatie bij de uitrit van het grote parkeerterrein aan de Geesterduinweg zodanig aan te passen dat deze duidelijk en veiliger wordt voor verkeersdeelnemers;
  • De adviezen van Fietsersbond, LSBO en ANWB ook te betrekken op het kleine parkeerterrein en de binnenkort op te leveren uitrit voor fietsers (verlenging van de Dag Hammerskjoldlaan);
  • De Raad hierover nader te rapporteren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie CKenG

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *