Vragen over Organisatie en Financiën – analyse en oplossingen nodig

Tijdens het debat op 17 december 2015 over de inhuur van externen bleven een aantal vragen onbeantwoord, met name waar het gaat om het effect op de Begroting 2016, waar de Raad eind november mee heeft ingestemd. Aansluitend hebben de portefeuille-houders Organisaties en Financiën in een artikel in het NHD op 23 december 2015 laten weten dat de overspending niet alleen een incidenteel maar ook een structureel karakter heeft. De fractie van CKenG wil nu 1) een heldere analyse van de problemen en 2) in gesprek met het College over oplossingsrichtingen. Voor wat betreft de analyse hebben wij de volgende vragen gesteld aan het College van B&W.

Tijdens het debat op 17 december 2015 over de inhuur van externen bleven een aantal vragen onbeantwoord, met name waar het gaat om het effect op de Begroting 2016, waar de Raad eind november mee heeft ingestemd. Aansluitend hebben de portefeuille-houders Organisaties en Financiën in een artikel in het NHD op 23 december 2015 laten weten dat de overspending niet alleen een incidenteel maar ook een structureel karakter heeft. De fractie van CKenG wil nu 1) een heldere analyse van de problemen en 2) in gesprek met het College over oplossingsrichtingen. Voor wat betreft de analyse hebben wij de volgende vragen gesteld aan het College van B&W.

1. In 2015 bedroeg de overspending op de post ‘inhuur externen’ € 739.000 (op een totaal van € 3,7 miljoen), waar na verrekening van terugbetalingen de helft netto overbleef. Alleen al voor de maand december werd een inhuur van € 395.000 geprognotiseerd. Bij het extrapoleren van deze bedragen in 2016 zou het totaalbedrag voor inhuur uitkomen op circa € 4,8 miljoen.

 • Kunt u bevestigen dat deze berekening correct is?
 • Welk deel van dit bedrag is in 2016 gedekt en welk deel niet?
 • Bent u het met onze fractie eens dat het bedrag aan inhuur externen een hoog percentage is op een totale salarishuishouding van circa € 14 miljoen?

2. Voor een goede analyse is inzicht nodig in de situatie per afdeling, zoals Welzijn, Civiele Werken, Informatievoorziening, etc.

 • Wilt u een overzicht op A4-formaat aanleveren waarin over het kalenderjaar 2015 duidelijk wordt wat per afdeling het aantal medewerkers was, het salarisbudget, het bedrag aan inhuur van externen en welk deel van dat bedrag gedekt was, plus de begrote posten voor 2016?

3. Ten behoeve van de opstart van de BUCH-organisatie zijn een aantal managers benoemd tot kwartiermaker en (kennelijk) vervangen door externen. In aanvulling op de vragen die collega Ron de Haan hierover heeft gesteld willen wij graag van u weten:

 • Waarom heeft u deze managers niet vervangen door interne medewerkers, die zodoende promotie hadden kunnen maken, nieuwe perspectieven in hun loopbaan hadden gehad en goedkoper waren geweest?
 • Vanuit het positieve resultaat van de Jaarrekeningen 2013 en 2014 zijn bedragen van respectievelijk € 500.000 en € 1.034.316 bestemd voor de Reserve Transitie BUCH; waarom zijn deze donaties niet toereikend om de kosten van kwartiermakers en hun vervangers te dekken?
 • Wat is de omvang van deze reserve per 31 december 2015?

4. Dezelfde vragen voor wat betreft de kanteling van Rijkstaken (3D’s). Vanuit het rekeningoverschot 2013 is door de Raad € 500.000 gedoteerd aan de Reserve Sociaal Deelfonds en vanuit het rekeningoverschot 2014 € 250.000 aan de Reserve Implementatie 3D’s.

 • Zijn deze dotaties onvoldoende geweest in relatie tot de middelen die de Rijksoverheid aan de gemeente Castricum ter beschikking heeft gesteld om de nieuwe taken uit te voeren (dus alleen het aspect bedrijfsvoering)?
 • Wat is de stand van deze reserves per 31 december 2015?

5. In uw toelichting op de 3e Berap 2015 stelt u dat “er sprake is geweest van een groter dan gebruikelijk aantal langdurig zieken”, waarvoor vervanging nodig was om de dienstverlening aan inwoners op peil te houden.

 • De stelling “is geweest” duidt erop dat deze problemen nu achter ons liggen; of loopt het ziekteverzuim onverminderd dan wel in toenemende mate door in 2016?
 • Kunt u voor de Raad duiden in welke mate dit ziekteverzuim (met bijna 6%, aanzienlijk boven het landelijk gemiddelde van 3,7% én het gemiddelde bij overheidsdiensten van 4,8%) gerelateerd is aan de werkomstandigheden?
 • Welke plannen hebben College en het Management Team van de organisatie om het ziekteverzuim in 2016 terug te dringen?

6. Naar verluidt zou de salarishuishouding in 2014 met circa € 650.000 zijn onderschreden.

 • Kunt u bevestigen dat dit klopt?
 • Waarom hebt u er dan niet voor gekozen om dit bedrag gelabeld door te schuiven naar 2015, teneinde alsnog binnen de salarishuishouding de taken uitgevoerd te krijgen zoals van de organisatie werd verwacht?
 • U hebt de Raad in juni voorgesteld om van het positieve saldo over 2014 een bedrag van € 941.715 te doteren aan de Algemene Reserve; waarom hebt u de Raad destijds niet meegenomen in uw afwegingen door voor te stellen de eerder genoemde € 650.000 te labelen en de dotatie aan de Algemene Reserve te beperken tot € 291.715?

7. Volgens berichten heeft een voormalig gemeentesecretaris na zijn vertrek nog jaren op de loonlijst gestaan.

 • Kunt u bevestigen dat deze berichten kloppen?
 • Is deze situatie inmiddels opgelost en wat is in dat geval de datum van de vaststellingsovereenkomst?
 • In het geval de situatie nog voortduurt: waarom kan de betrokkenen dan geen tegenprestatie voor zijn salaris leveren, zodat voor die taken geen externe inhuur hoeft plaats te vinden?

8. In het laatste kwartaal van 2015 bleek de organisatie niet in staat om te voldoen aan de COS 610 regels. Accountant Deloitte kon daardoor niet steunen op de door de organisatie zelf uitgevoerde audit-werkzaamheden. Ter zake heeft de Raad op de laatste vergaderavond van het afgelopen jaar een extra bedrag van € 25.000 uit moeten trekken om deze werkzaamheden aan de accountant uit te besteden.

 • Volgens de portefeuillehouder Financiën was er sprake van zowel een kwantitatief als een kwalitatief probleem; welke zekerheid heeft de Raad – gezien alle voorgaande vragen- dat dit probleem in 2016 zal zijn opgelost?
 • Moeten wij dit jaar rekening houden met het opnieuw –geheel of gedeeltelijk- uitbesteden van de interne audit-werkzaamheden?

9. Welke beren ziet u nog meer op de weg? Met andere woorden: kosten dan wel uitgaven, die niet in de Begroting zijn opgenomen, maar waar de Raad in 2016 wél rekening mee moet houden.

 • Circa € 75.000 voor het referendum op 6 april?
 • Eindafrekening opvang vluchtelingen in Limmen; in vergelijkbare situaties elders circa € 50.000. Is dat juist?
 • Mogelijk reeds ingeboekte, maar nog niet gerealiseerde bezuinigingen?
 • Andere verrassingen?

10.  De Begroting 2016 omvat een bedrag van € 61.978.000. Het betreft hier het budgetrecht van de Raad, waarvan de uitvoering is gedelegeerd aan het College.

 • Bent u het met de fractie van CKenG eens dat onze inwoners in de aanwending van het budget niet de dupe mogen worden van de huidige organisatorische en financiële problemen?
 • Bent u bereid de Raad actief mee te nemen in het zoeken naar oplossingen anders dan alleen maar te bezuinigingen op faciliteiten en voorzieningen voor onze inwoners?
 • Wilt u met de Raad in debat over creatieve oplossingen, zoals het gedeeltelijk doorschuiven van geplande uitgave aan ICT (€ 1.250.000) naar 2017, waarmee enige tonnen worden vrijgespeeld?
 • In welke mate voorziet u, met de kennis van nu, dat deze problemen ook zullen doorwerken in 2017 en mogelijk latere jaren?

Voor het beantwoorden van schriftelijke vragen geldt normaal gesproken een termijn van 30 dagen. CKenG heeft het Presidium voorgesteld om de bespreking van de analyse en oplossingsrichtingen te agenderen voor donderdagavond 28 januari a.s. Vanwege de urgentie en ten behoeve van een goede behandeling verzoeken wij het College om de beantwoording uiterlijk maandag 25 januari a.s. om 12.00 uur, of bij voorkeur reeds vrijdag 22 januari, toe te sturen, zodat de fracties zich goed kunnen voorbereiden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *