Vertrouwen in Schiphol opgezegd – CKenG stelt schriftelijke vragen

Direct na de start van het nieuwe jaar kreeg onze fractie reacties en vragen van inwoners, die zich niet herkenden in uitspraken die wethouder Steeman in de media heeft gedaan over Schiphol. Natuurlijk wil ook CKenG de geluidshinder tot een minimum beperkt zien, maar dan vanuit een benadering die kansrijk en realistisch is en gedragen wordt door de Raad. Onze fractie krijgt daarom graag antwoord op onderstaande zaken:

 1. Heeft wethouder Steeman deze uitspraken in persoon gedaan, in zijn rol als lijsttrekker van D66 of als woordvoerder namens het college?
 2. Hoeveel klachten over geluidsoverlast zijn er vanuit de gemeente Castricum in het kalenderjaar 2017 geregistreerd door de officiële instantie(s), en dan met name door het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS)?
 3. Uit welke kernen van onze gemeente waren deze klachten afkomstig?
 4. Mogelijk hebben sommige inwoners in een kalenderjaar meerdere klachten ingediend. Volgens de tussenrapportage van BAS uit 2017 gaat het om circa 55 individuele inwoners uit Castricum, 20 uit Akersloot en 35 uit Limmen. Kunt u deze aantallen bevestigen?
 5. Elke klacht is er een teveel, maar waarom is het college van mening dat klachten van 110 inwoners op 35.000 inwoners zodanig substantieel is dat ‘het vertrouwen moet worden opgezegd’?
 6. In het afgelopen jaar hebben bijna 70 miljoen passagiers gebruik gemaakt van ruim 492.000 vliegbewegingen (aankomende en vertrekkende vluchten) op Schiphol. Voor Castricum is alleen het vliegverkeer naar de Polderbaan van belang, dat betreft ongeveer 95.000 landingen. Vertrekkende vliegtuigen vanaf deze baan hebben boven onze gemeente al een hoogte bereikt dat ze nauwelijks gehoord kunnen worden en verkeer naar en van andere banen komt niet over Castricum heen. Hoe beoordeelt het college de klachten van 110 inwoners op het genoemde aantal van 95.000 landingen op de Polderbaan?
 7. De wethouder spreekt in de media over ‘terechte klachten’. Beoordeelt de wethouder klachten persoonlijk als ‘terecht’? Zo nee, wanneer, door wie en op basis van welke criteria wordt dat dan wel gedaan?
 8. De wethouder spreekt ook over ‘vrachtvliegtuigen die ’s nachts overkomen, waarna het hele dorp wakker is’. Hoe vaak is dat in 2017 voorgekomen? Hoe kunnen inwoners het verschil waarnemen tussen een overvliegend passagiersvliegtuig en een overvliegend vrachtvliegtuig? Waar zijn deze meldingen vastgelegd? Uit welke statistieken blijkt het aantal inwoners dat per melding uit zijn slaap is gehouden?
 9. Eén op de drie Nederlanders gaat ten minste 1x per jaar met het vliegtuig op vakantie, sommigen vaker, blijkt uit onderzoek. Dat zijn bijna 12.000 inwoners uit Castricum. Daarnaast zijn er inwoners die in onze gemeente wonen en voor hun werk vanaf en naar Schiphol vliegen en inwoners die er economisch van afhankelijk zijn omdat zij, of de kostwinner in hun gezin, een betrekking hebben in de luchtvaart. Duizenden van onze inwoners profiteren van de nabijheid van de luchthaven. Op welke wijze heeft het college deze overwegingen meegenomen voordat aandacht in de landelijke media werd gezocht?
 10. Hoewel recent in het Presidium is gesproken om het onderwerp Schiphol in 2018 weer eens op de agenda te plaatsen, is dit onderwerp lange tijd niet in de Raad aan de orde geweest. Dankzij steeds stillere vliegtuigen en aanpassingen van vlieghoogtes en vliegroutes ervaren nogal wat inwoners zelfs een vermindering van de geluidshinder. Waarom heeft het college niet gewoon de behandeling in de raad afgewacht? Op basis van welk mandaat heeft het college gemeend juist op dit moment en met deze urgentie ‘het vertrouwen te moeten opzeggen’?
 11. De plaatselijke afdelingen van landelijke partijen, en wethouder Steeman in het bijzonder, beroepen zich graag op de ‘goede contacten’ die zij in Den Haag hebben. Drie van vier collegepartijen in Castricum maken ook deel uit van het huidige kabinet. De nieuwe Minister Cora Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) heeft kort voor Kerst aangegeven actief de regie in het Schipholdossier naar zich toe te zullen trekken. Zij heeft de Kamer daar op 21 december 2017 per brief over geïnformeerd, dat is twee weken voordat uw college de media op heeft gezocht. Waarom hebt u gekozen voor het drastische middel om ‘het vertrouwen op te zeggen’ in plaats van voor de meer voor de hand liggende intensivering van het overleg met de Omgevingsraad Schiphol (ORS) en de Alderstafels, daarbij gebruik makend van de zojuist ingezette regie door de Minister en uw ‘goede contacten’ in Den Haag?
 12. Wat betekent ’het opzeggen van het vertrouwen’ concreet voor de verschillende overlegorganen? Wordt Castricum nu samen met de zeven andere gemeenten, die dat hebben gedaan, niet langer uitgenodigd voor overleg? Kunt u juist niet meer invloed uitoefenen door wél aan tafel te zitten dan door daar weg te blijven? Doet het alsnog aanschuiven afbreuk aan uw uitspraak dat u ‘het vertrouwen heeft opgezegd’? Wat worden nu uw volgende stappen?
 13. Is het college bereid om naar aanleiding van de gedane uitspraken en het plan tot agendering door het Presidium, zoals verwoord onder vraag 10, een voorstel aan de raad voor te leggen op welke wijze het gemeentebestuur in de nabije toekomst alle belanghebbenden met betrekking tot Schiphol wil vertegenwoordigen?

Volgens afspraak heeft het college 30 dagen de tijd om de vragen te beantwoorden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *