VVD, D66, CDA en GDB vinden windmolens vlak voor het strand wel prima

Veel inwoners van Castricum, en bezoekers aan onze kustgemeente, genieten van het ongerepte uitzicht wanneer zij vanaf de strand richting de zee kijken. Er staan weliswaar een aantal windmolens op afstand, maar met het een hoogte van 95 meter valt dat letterlijk en figuurlijk nog te overzien.

Dat geldt helaas niet voor de plannen van minister Kamp. In het Ontwerp Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust alsmede zijn Ontwerpkavelbesluit voor de Hollandse Kust Noord is sprake van het plaatsen van een groot aantal nieuwe windmolens, die met de beoogde opstelling én hun hoogte van 245 meter de indruk zullen wekken van een stalen hekwerk in de Noordzee.

Horizon niet langer ongerept

Plaatsing volgens de thans voorliggende plannen laat de horizon niet langer ongerept, doet afbreuk aan de leefbaarheid in onze gemeente en heeft een negatieve invloed op de ontwikkeling van het toerisme. Dit terwijl Castricum de ontwikkeling van het toerisme de afgelopen jaren juist tot speerpunt van haar economisch beleid heeft gemaakt.

De meeste inwoners van onze gemeente en de fractie van CKenG zijn in algemene zin voorstander van initiatieven die bijdragen aan duurzaamheid, maar tegenstander van deze windmolens op deze locatie voor de kust. Wij begrijpen dat de minister alles uit de kast moeten halen om de ambitie die vastgelegd is in het Energieakkoord, namelijk 16% duurzame energie in 2023, te realiseren. Daar moet ook windenergie op zee zijn bijdrage aan leveren. Maar juist voor windenergie op zee bestaat er een veel beter alternatief, namelijk het windmolenpark IJmuiden Ver.

IJmuiden Ver is een veel beter alternatief

Windmolens die in dat park worden geplaatst vallen buiten het gezichtsveld vanaf het strand. Maar recente onderzoeken tonen aan dat IJmuiden Ver nog meer voordelen te bieden heeft. Dat zijn zowel ecologische voordelen als technische en economische voordelen. Uit de rapporten van deskundigen, afgelopen week op verzoek van onze fractie door de Griffie verspreid, blijkt dat de grotere afstand tot de kust de vogelstand spaart, een betere fundering mogelijk maakt omdat de stroming ter plaatse minder is, en een hoger rendement oplevert omdat uit statistieken van het KNMI blijkt dat het verder op zee nu eenmaal meer waait.

Economisch biedt de keuze voor IJmuiden Ver drie grote voordelen: omdat er meer windmolens geplaatst kunnen worden leidt dat tot schaalvoordeel bij de aanbesteding, door de techniek van windenergie ver op zee ontwikkelt Nederland een kennisvoorsprong die internationaal ingezet kan worden en het voorkomt dat de toeristen worden weggejaagd. Met het laatste aspect zijn miljoenen Euro’s en naar schatting tussen de 2.500 en 6.000 arbeidsplaatsen gemoeid.

Eigenlijk zijn er geen nadelen aan IJmuiden Ver, behalve het feit dat de initiële kosten naar verwachting 200 tot 900 miljoen Euro hoger uit zullen vallen. Dat lijkt veel geld, maar is slechts marginaal op de totale kosten, namelijk 1 toto 3%, en op de totale looptijd die nu wordt berekend op 20 jaar. Ook de energiemaatschappijen, die de molens moeten exploiteren, geven de voorkeur aan IJmuiden Ver.

Anders dan andere kustgemeenten houdt Castricum zich (wind)stil

Dan de politieke situatie. De Colleges en Gemeenteraden van de kustgemeenten hebben zich sinds 2014 de eerste plannen voor windmolens vlak voor de kust gezamenlijk opgesteld in hun afwijzing richting Den Haag. Alleen Castricum hield zich stil. De burgemeesters van Bergen, Zandvoort, Noordwijk, Katwijk en Wassenaar hebben gezamenlijk aan paalzitten in de Noordzee gedaan om hun stem via de media kracht bij te zetten. Alleen de burgemeester van Castricum ontbrak. De kustgemeenten hebben allen een vergelijkbare zienswijze ingediend. Alleen vanuit het College in Castricum kwam geen concept naar de Raad.

Toen duidelijk werd dat de laatste datum voor het indienen van een zienswijze (29 september) nabij kwam, en dat ook de Provincie Noord-Holland dit heeft gedaan, nam CKenG contact op met het College om te vernemen of de gemeente Castricum dit ook van plan was en zo ja, met welke strekking. Wethouder Steeman liet vervolgens via Twitter weten dat een zienswijze wel de bedoeling was, maar dat de inhoud daarvan zou afwijken van de zienswijze van de provincie. Op het verzoek van onze fractie om een concept toe te sturen bleef het vervolgens stil.

Spoeddebat en motie om College aan het werk te zetten

Dit is een majeur onderwerp waar de Raad van Castricum zich over moet kunnen uitspreken. Het verbaast ons in hoge mate dat de windmolenplannen van het ministerie niet door het College zijn aangedragen als onderwerp voor de Raadsvergadering. Gezien de slotdatum voor het indienen van een zienswijze restte er voor CKenG geen andere optie dan het aanvragen van een spoeddebat.

Daartoe hebben wij ook een motie ingediend, naar voorbeeld van de motie die deze week in Bergen is aangenomen, die aan het College een inspanning vraagt om dit in goede banen te leiden. De motie werd mede ingediend door de fracties van de PvdA, de SP en De Vrije Lijst. Hoewel bekend was dat GroenLinks de motie niet zou steunen rekenden wij op een brede steun in de Raad, want:

  • de VVD is in een aantal andere kustgemeenten initiatiefnemer geweest van een soortgelijke motie;
  • D66 doet Castricum geloven dat de lokale fractie voorstander is van de ontwikkeling van het toerisme;
  • Het CDA is via Kamerlid Agnes Mulder juist indiener van een motie in de Tweede Kamer die vraagt om IJmuiden Ver;
  • Het GDB is tegenstander van bebouwing in het hele buitengebied. Als je strandhuisjes van 3 meter te hoog vindt, dan vindt je masten van 300 meter immers zeker te hoog.

CKenG dient zélf Zienswijze in

Vreemd genoeg verwierpen deze partijen de motie. VVD, D66, CDA en GDB vinden het dus wel prima als er vlak voor het strand een groot aantal hoge windmolens komen te staan. Het is even dat u het weet als er in maart 2018 weer gemeenteraadsverkiezingen zijn. CKenG heeft zijn eigen verantwoordelijkheid genomen en namens inwoners van Castricum die liever niet tegen een hekwerk in zee aankijken en onze bezoekers zélf een Zienswijze ingediend bij het ministerie. Volg de link om deze te lezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *